Р Е Ш Е Н И Е

 

        698                                    11.04.2018 г.                                       гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на петнадесети март, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

                                                                     2. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

секретар:  Й. Б.

прокурор: Андрей Червеняков

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  административно дело № 113 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.185 и сл. от АПК.

Административното дело е образувано по протест от Андрей Червеняков – прокурор при Окръжна прокуратура гр.Бургас против Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Бургас, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение по т.1 по Протокол № 2/10.11.2015г. на Общински съвет Бургас и повторно с Решение по протокол № 4/04.12.2015 г.

С протеста се иска отмяната на оспорения подзаконов нормативен акт, в цялост, като незаконосъобразен и издаден в противоречие на нормативни актове от по-висока степен. Алтернативно се иска отмяна на разпоредбата на чл.8, ал.1, т.3 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Бургас, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

В съдебно заседание  представителят на Окръжна прокуратура Бургас поддържа протеста, на основание изложените в него съображения. Прави искане за спиране на изпълнението на оспорения подзаконов нормативен акт на  основание чл.190, ал.1 от АПК. Претендира присъждане на разноски, като представя списък на същите.

Ответника по жалбата - Общински съвет Бургас, редовно и своевременно призован, изпраща за представител юрисконсулт Г. Т., която оспорва протеста като неоснователен. Счита направеното от представителя на ОП – Бургас искане за спиране също за неоснователно. Представя и писмено становище с допълнителни съображения за законосъобразността на оспорения нормативен акт.       

БАС, като взе предвид разпоредбата на чл.168 от АПК и  прецени събраните по делото доказателства, ведно с доводите  и изразените становища прие за установено следното:

Установява се по делото, че на заседание проведено на 04 и 05.11.2015г. от временна комисия за изработване проект за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация е взето решение за приемане на проекта и внасяне на доклад и предложение в Общинския съвет.

С рег.№ 08-00-4007/06.11.2015г. от председателя на временната комисия е изготвен доклад и е направено предложение до Общински съвет - Бургас за вземане на решение за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация.

На 10.11.2015г. е проведено заседание на Общински съвет – Бургас и с решение по т.1 от дневния ред, отразено в протокол № 2 е взето решение за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация.

На 19.11.2015г. на интернет страницата на Общински съвет – Бургас е публикуван проекта на правилник и на заинтересованите лица в 14-дневен срок е предоставена възможност за предложения и становища.

Със заповед № РД-09-78/27.11.2015г. на областния управител на област Бургас, решението на Общински съвет Бургас по т.1 от дневния ред на заседанието, отразено в протокол № 2/10.11.2015г. е оспорено с искане за отмяната му като незаконосъобразно, поради нарушение на нормативната процедура по приемането му.

С докладна записка рег.№ 08-00-4126/02.12.2015г. от председателя на временната комисия за изработване проект за правилник е направено ново  предложение до Общински съвет – Бургас за вземане на решение за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация. На 02.12.2015г. е проведено заседание на временната комисия и с решение по протокол № 2 е приет проект на правилник.

На 04.12.2015г. е проведено заседание на Общински съвет – Бургас и с решение по т.1 от дневния ред, отразено в протокол № 4, съвета е приел нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на община Бургас, за влизането в сила на който с писмо вх.№ 15/04.01.2016г. е уведомен съда и на основание чл.159, т.3 от АПК е направено искане за прекратяване на образуваното съдебно производство и оставяне без разглеждане оспорването на Областния управител на област Бургас.

Решението е прието на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с изготвена докладна записка от Г. П. Д. – председател на Временната комисия за изработване на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействиято му с общинската администрация на Община Бургас, заедно с приложени към нея мотиви. От общия брой 51 общински съветници на заседанието са присъствали 44. За приемане на решението са гласували 34-ма от тях. Против са гласували 8 общински съветници, а 2-ма са се въздържали.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Протестът е процесуално допустим съгласно разпоредбата на чл.186 от АПК. Същият е подаден срещу разпоредби на подзаконов нормативен акт по смисъла на чл.75 ал.1 във вр. с чл.76 ал.3 АПК, който подлежи на съдебен контрол за законосъобразност, съгласно изричната разпоредба на чл.185 от АПК, като упражняването на това право не е обвързано с преклузивен срок. Жалбата е подадена от представител на Окръжна прокуратура гр. Бургас, съобразно правомощията му по чл.186, ал.2 от АПК.

Същевременно съдът намира, че протестът по отношение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Бургас, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение по в т.1 по Протокол № 2/10.11.2015г. на Общински съвет Бургас, е недопустим, тъй като същият е отменен с влязло в сила решение № 773/21.04.2016г., постановено по адм.дело № 2343/2015г. на АдмС - Бургас (служебно известно на настоящия съдебен състав).

Съдът намира за допустимо и направеното в съдебно заседание искане за спиране на изпълнението на оспорения подзаконов нормативен акт. Разгледано по същество същото се преценя като неоснователно, поради следните съображения:

Съгласно чл.190, ал.1 от АПК оспорването не спира действието на подзаконовия акт, освен ако съдът не постанови друго. Според препращащата разпоредба на чл.196 от АПК това правомощие на съда се упражнява при условията на чл.166, ал.4 във връзка с ал.2 от АПК. Цитираните норми предвиждат, че допуснатото предварително изпълнение на административен акт по силата на отделен закон, когато не се предвижда изрична забрана за съдебен контрол, може да бъде спряно от съда по искане на оспорващия при всяко положение на делото до влизане в сила на решението, ако то би могло да причини значителна или трудно поправима вреда. Характерът и размерът на евентуалните вреди от действието на оспорения акт подлежат на доказване от оспорващия. Необходимо е също така да се установи пряка връзка между предписаното общо правило за поведение и вероятността изпълнението му от страна на неговите адресати да има вредоносни последици. За да е основателно искането за спиране, е необходимо посочените вреди да са доказани или да е налице достатъчно доказана действителна (а не хипотетична) вероятност от настъпването им, които са в пряка връзка и произтичат от действието на оспорения административен акт. В производството по чл.166, ал.4, вр. с ал.2 от АПК съдът следва да извърши преценка относно баланса между обществения интерес, преценен като значим при наличието на допуснато по закон предварително изпълнение и наличието на значителна или трудно поправима вреда за оспорващия от изпълнението на акта.

В конкретния случай не се установява опасност от настъпването на такива значителни или трудно поправими вреди, които да се противопоставят на презумирания обществен интерес за действие на оспорения Правилник. Нещо повече представителят на ОП Бургас твърди хипотетично, че съществува възможност да бъдат „нарушени значими обществени интереси и нагласи”, без да ги конкретизира, като не представя никакви доказателства, от които може да се приеме, че е налице действителна (а не хипотетична) вероятност от настъпването им и които да са в пряка връзка и произтичат от действието на оспорения административен акт.

Разгледан по същество протестът е частично основателен поради следните съображения:

Предмет на протеста е Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Бургас, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация .

Подзаконовият нормативен акт е приет от Общински съвет Бургас на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/

По силата на чл.76, ал.3 от АПК, във вр. с чл.8 от ЗНА и чл.21, ал.2  от ЗМСМА и в изпълнение на предоставените му правомощия, Общинският съвет като орган на местното самоуправление е овластен да издава административни актове, в това число и подзаконови такива, каквито са правилниците. В този смисъл следва да се приеме, че оспореният подзаконов нормативен административен акт е издаден от компетентен орган.

Правилникът, който е оспорен, е приет в съответствие с предвидената от закона форма и при спазване на административнопроизводствените правила и предвиденото в ЗМСМА и ЗНА процедура.

Съгласно чл.77 от АПК компетентният орган издава нормативния административен акт след като обсъди проекта заедно с представените становища, предложения  и възражения. Тълкуването на текста на разпоредбата дава основание да се счете, че спазването на правилата за изработване на проекти на нормативни актове съдържащи се в разпоредбите на Глава трета от ЗНА е пряко относимо към преценката за законосъобразност на процедурата по приемането на подзаконовия нормативен административен акт. Дейността на административните органи по приемане на нормативни  актове следва да е в съответствие с основните принципи на чл.4, чл.8 и чл.12 от АПК – за законност, равенство и достъпност, публичност и прозрачност, а съгласно разпоредбата на чл.26, ал.1 от ЗНА изработването на проекта за нормативен акт се извършва при зачитане принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост,  откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Именно в съответствие с тези изисквания е и задължението на органите осъществяващи управлението преди внасяне на проекта за нормативен акт за приемането му, съставителят на проекта да го публикува в Интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, респ. доклада и да предостави на заинтересуваните лица 14-дневен срок за предложения и становища, съгласно императивната разпоредба на чл.26 от ЗНА.

В конкретния случая ответната страна е представила доказателства, че  проектът за приемане на правилника и мотивите към него са били публикувани на Интернет страницата на общинския съвет, най-малко 14 дни преди внасянето му за приемане от общинския съвет, както изисква нормата на чл.26, ал.2 от ЗНА, като по този начин заинтересованите лица са имали възможността да се запознаят със съдържанието на нормите и за да изразят становища  и да направят евентуално предложения по тяхното изменение. В този смисъл съдът намира, че оспореният подзаконов  нормативен не страда от сочения в протеста порок и не е незаконосъобразен на това основание.

Предвид изложеното горното, съдът приема, че протестът следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан, по отношение на искането за отмяна в цялост на оспорения подзаконов нормативен акт, за допуснати съществени нарушения на административно производствените правила и по-конкретно на разпоредбите на чл.26 и чл.28 от ЗНА.

Същевременно съдът намира, че протестът е основателен по отношение на искането за отмяна на разпоредбата на чл.8, ал.1, т.3 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Бургас, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Настоящият съдебен състав не споделя съображенията на процесуалния представител на ответника, че посочената разпоредба е законосъобразна с оглед правомощията на общинския съвет съгласно чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА да разпределя, утвърждава и упражнява контрол върху разходването на средствата, разчетени по бюджета на общината за неговата издръжка. Не съществува законова регламентация, която да дава възможност на Общинския съвет да делегира тези свои правомощия на председателя на общинския съвет. Незаконосъобразността на оспорената разпоредба се установява и при анализа и тълкуването на разпоредбите на чл.21, ал.1, т.6, чл.25, чл.44, ал.1, т.5 и чл.52 от ЗМСМА, както и чл.7, ал.5, чл.22, ал.3, чл.45 и сл, чл.122 и сл. и чл.140 от Закона за публичните финанси. От цитираните разпоредби следва изводът, че сред правомощията на председателя на общинския съвет липсват такива по отношение на разпределянето, утвърждаването и упражняването на контрол върху разходването на средствата, разчетени по бюджета на общината за неговата издръжка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С оглед своевременно направеното искане за присъждане на направените разноски, на основание чл.228, вр. с чл.143, ал.1 АПК, ответникът следва да заплати на Окръжна прокуратура Бургас  

 

 

 

направените разноски в размер на 20.00 лева, държавна такса.

 

 

 

 

Водим от горното и на основание чл.193, ал.1 от АПК, Бургаският административен съд, ХIХ състав

 

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Андрей Червеняков – прокурор при Окръжна прокуратура гр.Бургас против Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Бургас, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение по в т.1 по Протокол № 2/10.11.2015г. на Общински съвет Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производство по настоящото дело в тази му част.

ОТХВЪРЛЯ искането на Окръжна прокуратура Бургас за спиране на изпълнението на оспорения подзаконов нормативен акт.

ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.8, ал.1, т.3 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Бургас, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение по протокол № 4/04.12.2015 г.

ОТХВЪРЛЯ протеста на Андрей Червеняков – прокурор при Окръжна прокуратура гр.Бургас, в останалата му част.

ОСЪЖДА Общински съвет - Бургас, да заплати на Окръжна прокуратура Бургас направените съдебни разноски по делото в размер на 20.00 /двадесет/ лева.

 

Решението, в частта имаща характер на определение, подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, а в останалата му част подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След влизането му в сила решението да се обнародва, по начина по който е бил обнародван акта, съгласно чл.194 АПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: 1.          

 

 

 2.