ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 15.03                                                                      град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ХІХ-ти административен състав

На петнадесети март                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

                  2. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

Секретар:  Йовка Банкова

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 113 по описа за 2018  година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За Прокуратурата на Р България, редовно и своевременно уведомена, се явява прокурор Червеняков от ОП-Бургас.

 

За ОТВЕТНИКА Общински съвет Бургас, редовно и своевременно уведомен, се явява юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

 

Становище по хода на делото:

         

           СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Делото е образувано по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас против Правилника за организация и дейността на Общинския съвет -Бургас, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация приет първоначално с решение по протокол №2/10.11.2015г. и повторно с Решение по Протокол №4/04.12.2015г.. Иска се отмяна на разпоредбите на Правилника в цялост като незаконосъобразни. Алтернативно, в случай че съдът не отмени акта като цяло се прави искане за отмяна на разпоредбата на чл.8, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация.

 

Съдът УКАЗВА на оспорващия, че в негова тежест е  да докаже, че са налице основания обосноваващи незаконосъобразността на нормативния акт.

Съдът УКАЗВА на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже съществуване на фактическите и правните основания за издаване на оспорения правилник.

Съдът НАПОМНЯ на страните, че в случай, че претендират разноски, същите трябва да се представят списък на разноските най-късно до приключване на съдебното заседание в настоящата съдебна инстанция.

 

 Съдът ДАВА възможност на страните да изложат съображения във връзка с доклада и доказателствата по делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам депозирания протест с изложените подробни аргументи. Моля да приемете административната преписка от общински съвет. Нямам възражения по доклада и разпределената доказателствена тежест.  Претендираме разноски в размер на 20лева, която представлява внесена държавна такса от Прокуратурата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам протеста като неоснователен. Правилника за организация и дейността на Общинския съвет -Бургас, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е  приет при спазване на разпоредбите на закона относно подготовката и приемане на подзаконови нормативни актове. Видно от  представените доказателства по делото, а именно  извлечение от интернет страницата на Община Бургас, разпоредбата на чл.26, ал.2 от ЗНА е спазена, като на заинтересованите лица е дадена възможност да изразят становище и направят възражения по проекта за Правилника. Оспорената разпоредба на чл.8, ал.1, т.3 от Правилника е законосъобразна, тъй като съгласно правомощията на Общински съвет по чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА същия приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му. Общинският съвет е колективен орган и се представлява от председателя му и в тази връзка председателя на Общински съвет Бургас като представляващ този орган е упълномощен да упражнява контрол върху разходването на средствата, разчетени по бюджета на община Бургас за издръжка на Общинския съвет. Нямам възражение по разпределената доказателствена тежест. Да се приеме административната преписка. Нямам доказателствени искания.

Съдът във връзка с изявлението на страните  и предвид постъпилата административна преписка

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените писмени доказателства  с  писмо вх.№ 370/11.01.2018г. по описа на съда, изх.№ 08-00-1888/10.01.2018г. по описа на Общински съвет Бургас.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

                ДАВА ХОД на делото по същество.

 

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми административни съдии считам, така приетия Правилник за организация и дейността на Общинския съвет -Бургас, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация изцяло за незаконосъобразен на процесуални основания. В случая следва да се обърне внимание на следното: Общински съвет Бургас чрез своя представител, както беше заявено в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на ответника, счита че на 19.11.2015г. на интернет страницата на Община Бургас е публикуван конкретния правилник, но искам да обърна внимание, че е извършената публикация е след като правилника е бил приет с решение  на Общинския съвет на 10.11.2015година.

След като на 27.11.2015 година от областен управител на област Бургас е депозирал заповед, с която конкретното решение е било оспорено, на 04.12.2015г. въпросния правилник е бил отново прегласуван, т.е. в случая публикацията на правилника е осъществена след като е бил приет, а изискванията на чл.26, ал.2 от ЗНА регламентират, че проектът на изготвения подзаконов нормативен акт следва да бъде представен за становище преди  одобрението му. Фактът, че е бил публикуван приет подзаконов нормативен акт не дава  основание на принципала, че нормата на чл.26, ал.1 и ал.2 не е нарушена. В тази насока има изказване в протокол на Общинския съвет на л.48 от делото, където е посочен именно този порок, че не е спазен 14-дневения срок по чл.26 от ЗНА. Бих искал да обърна внимание на съда, че Общинският съвет определя политиката за развитието на Общината и осъществяване на фундаменталните дейности. При положение, че този орган нарушава  закони касаещи неговата основна дейност, считам, че по категоричен начин се  изкривява тълкуването на правната норма на неговия принципал, видно от обсъждането по протокол 4, където е  приета повторно наредбата.  По изложените съображения категорично считам, че оспорваният Правилник е приет в нарушение на императивната норма на чл.26  от ЗНА и на това основание считам, че следва да бъде отменена. В този смисъл отправям и искане при уважаване на протеста, на основание чл.190, ал.1 от АПК да спрете изпълнението на този подзаконов нормативен акт предвид възможността да бъдат нарушени значими обществени интереси и нагласи. В тази връзка представям за сведение определение на Върховен административен съд, относно спиране след като е отменен подзаконовия нормативен акт. Моля да бъдат присъдени в полза на Окръжна прокуратура Бургас разноски  в размер на 20лева, съобразно представения днес списък.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По отношение на цитираната заповед на областен управител на област Бургас, считам същата за неотносима към настоящото производство. Със  заповед  № РД-09-78/27.11.2015г. на областен управител на област Бургас е оспорено решение на Общински съвет Бургас, отразено в т.1 по Протокол № 2/10.11.2015г., като с решение № 773/21.04.20 15година постановено по адм.д.№ 2343/2015г.,  Административният съд се е произнесъл и отменил решението на общински съвет Бургас. Действащият Правилник е приет с протокол №4 от 04.12.2015година. След първоначалното приемане на Правилника, временната комисия е  установила, че  не е спазена разпоредбата на чл.26 от ЗНА, поради което същия е бил публикуван на интернет страницата на Община Бургас, раздел проекти на наредби и правилници, поради което считам, че същият е правилен и законосъобразен. Уважаеми административни съдии, моля да оставите в сила Правилника за организация и дейността на Общинския съвет -Бургас, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет Бургас като правилен и законосъобразен по съображения изложени в писмено становище, което представям. Относно искането за спиране, считам същото за неоснователно.

По направеното искане от представителя на Окръжна прокуратура Бургас за спиране на посочения Правилник, съдът ще се произнесе заедно с решението.

 

Съдът счете, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:15 часа.

           

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: