ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 25.02.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и пети февруари                      две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: Г. К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 113 по описа за 2013 година

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

         ВНОСИТЕЛЯТ – Прокуратурата на Република България, редовно уведомени, се представляват от  прокурор К. от Окръжна прокуратура гр. Бургас.

         За ОТВЕТНИКА – Общински съвет гр. Камено, редовно уведомени, се явява адв. М., надлежно упълномощен, с представено пълномощно, в днешно съдебно заседание.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА протеста на Прокурор от Районна прокуратура – Бургас, постановен на основание чл. 145, ал. 5 от ЗСВ , чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от АПК.

         УКАЗВА на ответния орган, че е негова тежестта да установи законосъобразността на постановения от колективния орган на местна власт акт, а именно решение на Общински съвет – Камено, обективирано в Протокол № 26, т. 8 от 29.10.2009 г. Отделно от това, съдът УКАЗВА на всяка от страните, че всеки позитивен факт и обстоятелствата, на които те се позовават следва да бъдат надлежно доказани от самите тях, с допустими и годни по АПК доказателствени средства.

 

 

 

         ПРОКУРОРЪТ:  Поддържам протеста.

         АДВ. М.: Оспорвам протеста. Решението е валиден административен акт. Дори и да са налице дефекти, считаме, че няма порок до степен нищожност.

         ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча доказателства. Да се приемат приложените към преписката.

         АДВ. М.: Няма са соча доказателства. Да се приеме преписката.

 

         Съдът като взе предвид становищата на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представената административна преписка.

         Счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход по същество:

         ПРОКУРОРЪТ:  Поддържам протеста внесен от прокурор при Районна прокуратура - Бургас против решение на Общински съвет – Камено, обективирано в Протокол № 26, т. 8 от 29.10.2009 г. и моля да прогласите нищожността на това решение, което е в противоречие с материалния закон. Считам, че в настоящия казус е безспорно, че обектите, за които се протестира, а именно язовирите, е следвало да попаднат под разпоредбите на Закона за водите и Закона за концесиите, а не да бъдат отдавани под наем по реда на ЗОС. Мотивите изложени в протеста споделям изцяло. Моля да уважите същите и да постановите решение в тази насока.

         АДВ. М.: Моля да отхвърлите протеста. Дори и да се приемат всички доводи на Прокуратурата, общинска концесия се предоставя от Общински съвет с негово решение. В този смисъл неправилната квалификация, неправилното приложение на закона би довело до незаконосъобразност на акта, но не и до неговата нищожност поради липса на компетентност и затова считаме, че решението е постановено от компетентен орган и считам, че липсват основания за исканата нищожност.

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение, в законния едномесечен срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: