О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                     20.01.2010г.               град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на двадесети януари две хиляди и десета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

при секретаря Кристина Линова като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 113 по описа за 2010 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

        Производството е по реда на чл.60, ал.5 от АПК.

Образувано е по жалба на „Еф Ен Консулт” ЕООД със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от управителя Ф.Н.Ф. против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на принудителна административна мярка „запечатване на обект – ресторант „Рибарника”, находящ се между с.Звездец и с.Бръшлян за срок до едни месец”, наложена със заповед № 2305/17.12.2009г, издадена от заместник териториален директор на ТД на НАП – гр.Бургас. Иска се от съда да отмени процесното разпореждане. В жалбата, с която е поставено началото на настоящото производство оспорващият инвокира оплакване за липса на мотиви и изложение на обстоятелства, които да обосноват предварително изпълнение на заповедта. С определение № 174/18.01.2010г. е изискана преписката по издаване на акта, която е представена по делото в срок. Възражения не са направени.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено следното:

Съгласно разпоредбата на чл.60, ал.4 от АПК разпореждането, с което се допуска или се отказва предварително изпълнение, може да се обжалва чрез административния орган пред съда в 3-дневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен. В конкретния случай жалбата е подадена в срока по чл.60, ал.4 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

От фактическа страна по делото е установено, че с наказателно постановление № 2305/17.12.2009г., издадено от заместник директор на ТД на НАП – гр.Бургас на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС за това, че не е издал фискален бон от ЕКАФП за покупка на стойност 5 лева, извършена в ресторант „Рибарника”, находящ се между с.Звездец и с.Бръшлян. С наказателно постановление № 2306/17.12.2009г., издадено от същия административен орган на търговеца е наложена имуществена санкция по чл.185, ал.1 от ЗДДС в размер на 200 лева за това, че не съхранява в обекта и не представя при проверка документите на ЕКАФП, касова книга и контролни ленти на ЕКАФП. Със заповед № 2305/17.12.2009г., издадена от заместник териториален директор на ТД на НАП – гр.Бургас е приложена принудителна административна мярка запечатване на обект – ресторант „Рибарника”, находящ се между с.Звездец и с.Бръшлян за срок до един месец” и е забранен достъпа до обекта. В заповедта е инкорпорирано разпореждане за принудително изпълнение, към което са изложени мотиви, представляващи цитат от нормата на чл.60, ал.1, предл. ІІ и ІІІ от АПК.

Според нормата на чл.60, ал.1 от АПК в административния акт или в последващ го такъв се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните – в защита на особено важен неин интерес. С цитирания законов регламент е допуснато изключение от общата забрана да се изпълнява нестабилен административен акт като тежестта да мотивира и докаже наличието на някоя от изчерпателно изброените алтернативи е за административния орган. По този начин се гарантира правото на защита на заинтересованите лица и се създават предпоставки за съдебна проверка на допуснато предварително изпълнение. В настоящия случай изложените от органа по приходите доводи са съсредоточени в изписването, че предварителното изпълнение се налага „с цел защита на особено важни обществени и държавни интереси, както и поради наличие на опасност от осуетяване или сериозно затруднение при изпълнение на акта” без да се сочат конкретни юридически факти, които могат да бъдат подведени под хипотезата на чл.60, ал.1 от АПК. Допусната нередовност в произнесеното разпореждане го опорочава в степен на унишожаемост, тъй като препятства съда да извърши проверка за значимостта на интереса, чиято защита се обезпечава с предварителното изпълнение на акта. Поради това същото се явява незаконосъобразно и следва да се отмени.

 

Мотивиран от горното и на осн. чл.60, ал.5 от АПК, Бургаският административен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

        ОТМЕНЯ разпореждане, издадено от заместник териториален директор на ТД на НАП – гр.Бургас, с което е допуснато предварително изпълнение на заповед № 2305/17.12.2009г.

        Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

СЪДИЯ:………………………