ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 20.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесети юни                                            две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1139по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ХЕЛИО ТУРС“ АД, представлявано от законния си представител Е.Б.,редовно и своевременно призован, не се представлява от законния си представител, изпраща процесуален представител адв.С., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно и своевременно призован,  не изпраща представител.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалбата на "Хелио-тур-с" АД, със седалище и адрес на управлениегр. Елхово, обл.Ямбол, ул. Александър Стамболийски №170, представлявано от законния представител на ТХ Русалка Холидейз ЕООД, чрез процесуален представител адв. С., срещу Заповед № 8-Z-481/11.04.2018г. на Кмета на Община Созопол, с правно основание чл.225а, ал.1, вр. чл.225, ал.1, т.1 ЗУТ, с която е било наредено от страна на органа премахването на незаконен строеж „Едноетажни постройки“, находящ се в поземлен имот с кадастрален идентификатор 67800.34.23, м. Света Марина, землище на гр. Созопол.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

Съдът указва на страните следната доказателствена  тежест: В тежест на административният орган е, да докаже наличието на материално-правните  и процесуалните-правните предпоставки за постановяване на оспорения административен акт. В този смисъл в тежест на органа е, да докаже, че описаните в заповедта сгради имат характер на строеж по смисъл на ЗУТ, докато доколкото  органа твърди отрицателен факт,  а именно, че за сградите липсва разрешение за строеж, в тежест на жалбоподателя е да установи законния му характер. В тази връзка, Съдът указва, че в тежест на жалбоподателя е да установи с допустими и относими към предмата на спора доказателствени средства, че сградите, предмет на оспорената заповед са законно построени, в съответствие с материално-правните норми, действали към момента  на построяването. В случай, че подобно обстоятелство не бъде доказано, в тежест на жалбоподателя е да докаже, на първо място момента на построяването им и на второ място обстоятелството, че макар и евентуално незаконни, същите  са търпими. Като конкретните изисквания относно търпимостта на сградите, предмет на настоящата заповед зависят от момента на построяването им.

АДВ.С.: Поддържам жалбата. Представям Анализ на правното състояние на „Хелиос тур с“ ЕАД, където са всички документи, според тогава действащите нормативни актове по Закона за опазване на обработваемата земя и пасища, ЗТСУ и Правилника за прилагането му. В представения анализ се намират всички документи издадени от държавните органи. Моля да допуснете поисканите доказателства с жалбата. На първо място моля, да допуснете съдебно-техническа експртиза, като моля да укажете на вещото лице да извърши проверка не само в Община Созопол,  а и в СДИСС на ул.Шейново в гр. Бургас, както и в Областна администрация на ул. Цар Петър №1, тъй като документите за държавнте приемателни комисии, строителни разрашения и др. се държат и в тези две служби. Моля да допуснете един свидетел, при режим на довеждане, с който да установим годината на построяване на строежа, както и релевантни факти относими към параграф 16, всичките хипотези с оглед годината на построяване, съгласно допълнителните разпоредби на ЗУТ. Моля, да допуснете и други доказателствени исканя. В тежест на Община Созопол  е да докаже, че „Хелио тур с” е извършител на строежа. Оспорвам съдържанието на констативен протокол на комисия от Община Созопол. Тези констатации са неверни по квалификацията на обекта като строеж пета или  шеста категори и е от компетентността на кмета на Община Созопол,  като съм поискал и задача към експертизата. Вещото лице да отговори каква е категорията на строежа. Самата заповед дали е нищожна, законосъобразна или не. Моля, с оглед заключението на вещото лице и с оглед исканията на другата страна да ми бъде дадена възможност в хода на процеса да направя доказателствени искания.

Съдът като взе предвид становището на процесуалния представител на жалбоподателя, представената административна преписка и доказателствените искания намира, че административната преписка следва да бъде приета по делото, поради което

                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА постъпилата от административния орган административна преписка.

Що се отнася до искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза съдът е допуснал същата в закрито заседание, като е задължил жалбоподателя в 7 дневен срок да внесе депозит в размер на 500.00 лева.

Съдът констатира, че към настоящия момент така определения депозит не е внесен.

Съдът констатира също така, че предоставения 7 дневен срок не е изтекъл.

АДВ.С.: Моля да бъде удължен 7 дневен срок с още седем дни, с оглед големия брой дела, по които следва да внасяме депозити.

Съдът намира за необходимо да уважи направеното искане на процесуалния представител на жалбоподателя,  поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРОДЪЛЖАВА първоначално определения  срок за внасяне на депозит в рамер на  500.00  лева  с 7 дни,  считано от датата на  изтичане на предходно определения срок.

Вещето лице ще бъде опредлено след внасяне на депозита

ПРЕДУПРЕЖДАВА жалбоподателят, че при неизпълнение в срок на задължението за плащане на депозита, съдът ще приеме позитивните му твърдения относно законния характер на строежа и относно датата на построяването му за недоказана.

ПРИЕМА представения анализ на правното състояние на „Хелио- турс- с“ ЕАД, град Созопол,  като ЗАДЪЛЖАВА вещото лице в случай, че  депозита бъде срочно внесен и експертиата бъде назначена  при изготвяне на отговор на поставените от адв.С.  въпроси, да направи проверка на съдържащите се писмени доказателства не само в Община Сопозол, в Стопанска дирекция за изграждане на селищните системи (СДИСС) и Областна управа Бургас, относно наличие на писмени доказателства, включително екземпляр от градоустройствените проекти или равнозначни на тях в годините устройствени проекти, които могат да се съхраняват в Областна администрация,  в администрацията на СДИСС и Регионална дирекция по горите.

Съдът намира, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено и счита, че не следва да приключва събирането на доказателства, поради което

                               О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.07.2018 година от 15:00 часа, за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

Съдът УКАЗВА на процесуалния представител на жалбоподателя да води поискания от него свидетел при условията на довеждане.

 Протоколът изготвен в съдебно заседание

 Заседанието приключи в 14:26 часа.

 

 СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: