ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.09.                                                                  град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети септември                              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

  2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: Г.М.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Станимир Христов

КНАХ   дело    номер  1139   по    описа    за   2015  година.

 

На именното повикване в  10:11 часа се явиха:

Касаторът – Председател на Държавна агенция Национална сигурност, редовно призован, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

За ответника по касация – „Еконт Експрес” ООД с управител Н.Й.С., редовно призован, представител не се явява.

Окръжна прокуратура гр. Бургас се представлява от прокурор М..

        

         Становище по хода на делото:

ПРОКУРОР М. – Нямам възражения по хода на делото. Да се даде ход.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки по хода на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по касационната жалба и доказателствени искания:

ПРОКУРОР М. – Считам, че касационната жалба е процесуално допустима за разглеждане. Нямам доказателствени искания.  Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

         С оглед становищата на страните и поради липсата на формулирани доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените до момента писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ПРОКУРОР М. – Уважаеми касационни магистрати, считам, че касационната жалба е основателна. Основателни са доводите на касатора за незаконосъобразност на първоинстанционното решение в частта досежно определяне на датата на откриване на нарушителя и съставянето на констативния протокол. Неправилно е приложена от първоинстанционния съд разпоредбата на чл.34, ал.1 от ЗАНН, вместо със специалната норма на чл.34, ал.2 от ЗАНН,  предвид обстоятелството, че наказателното постановление е по Закона за мерките срещу изпирането на пари, който акт е включен в чл.34, ал.2 от ЗАНН. Първоинстанционният съд е следвало да съобрази тази специална норма, след като не е направил това, съдът единствено на това основание е отменил наказателното постановление. В този смисъл ще Ви моля да отмените решението на първоинстанционния съд и да постановите ново, с което да потвърдите наказателното постановление като правилно и законосъобразно.

 

         Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна, обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10:13  часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: