Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       №1310

 

гр. Бургас, 09. 07. 2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд гр. Бургас, ХVІ-ти състав, в съдебно заседание на трети юли през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХД № 1139/2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на директора на Държавната финансова инспекция, гр.София, подадена чрез пълномощника и процесуален представител юрк. Р. В. К., против решение № 822 от 08.05.2014 г. по административнонаказателно дело № 884/2014 г. по описа на Районен съд гр. Бургас, V наказателен състав. Излагат се аргументи за незаконосъобразност на първоинстанционното съдебно решение. В жалбата са развити доводи за допуснато нарушение на закона и се иска да бъде отменено решението на първоинстанционния съд, като вместо него да се постанови друго, с което наказателното постановление (НП) да се потвърди. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява. Не са ангажирани нови доказателства.

Ответникът по касация – С.З.С. не се явява лично и не изпраща представител в съдебното заседание. В писмено становище излага съображения за неоснователност на жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С решение № 822 от 08.05.2014 г. по административнонаказателно дело № 884/2014г. Бургаският районен съд е отменил наказателно постановление № 11011405/16.08.2013 г. на директор на Агенцията за държавна финансова инспекция-гр.София, с което на С.З.С. в качеството й на управител на МБАЛ „Дева Мария“ ЕООД в гр.Бургас за нарушение на чл. 28, ал.1, т.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) и на основание чл. 65 от НВМОП й е наложена глоба в размер от 100 (сто) лева.

За да достигне този резултат, съдът е приел, че наказващият орган е допуснал нарушение на материалния закон при избор на санкционна разпоредба и изобщо поради решението си да санкционира С.З.С. в качеството й на управител на МБАЛ „Дева Мария“ ЕООД, тъй като не е съобразил разпоредбата на чл. 3, ал.1 ЗАНН и по точно §87, ал.1 и ал.2 от ПЗР на ЗОП (обн.ДВ бр.33 от 2012 г.). Съгласно чл. 3, ал.1 ЗАНН за административно нарушение се прилага нормативният акт, който е в сила по време на извършване на нарушението, а по силата на чл. 3, ал.2 ЗАНН, ако до влизане на наказателното постановление в сила последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. Приел е, че доколкото се касае за процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на НВМОП, съгласно §87 от ПЗР на ЗОП, процедурите по НВМОП, открити с решение преди влизането на този закон се приключват по досегашния ред, а разпоредбите на §87, ал.1 и ал.2 от същия закон предвиждат жалбите по процедурите по §86 да се разглеждат от съответния административен съд по досегашния ред и съответно производствата, образувани пред административните съдилища до влизането в сила на този закон, да се довършват по досегашния ред. Районният съд е приел също, че към датата на обявяване на процедурата - 23.03.2012 г. и при постановяване на решението за обявяване на класираните на първо място кандидати - 03.04.2012 г., сключване на договор и изпълнението на същия, целият ход на процедурата по възлагане и изпълнение на процедурата и по-специално задълженията на възложителя и лицето, което го представлява в тази процедура са били регламентирани с правилата на НВМОП, по силата на изричната делегация на §86 на ПЗР на ЗОП, макар наредбата да е била отменена считано от 26.02.2012 г. При анализа на приложимите към деянието на С. санкционни разпоредби съдът е достигнал до заключението, че такава разпоредба липсва. Ако по отношение на процедурите по НВМОП, открити с решение преди влизането в сила на този закон (ЗИДЗОП е обнародван в бр.33 от 27 Април 2012 г. и промените влизат в срок от 3 дни след обнародването, т.е. от 01.05.2012 г.), изрично е предвидено да се приключат по досегашния ред (т.е. по реда на наредбата), не такава е регламентацията по отношение на приложената в случая санкционна разпоредба по чл. 65 от НВМОП, във връзка с чл. 32, ал.1 от ЗАНН. Законодателят не е удължил приложимостта на тази санкционна разпоредба от НВМОП, както е сторил по отношение на реда за провеждане на започналите вече процедури. В това отношение разпоредбите на §87, ал.1 и ал. 2 от ПЗР на ЗОП (обн. - дв, бр. 33 от 2012 г.) не водят до различен извод, тъй като се отнасят до жалби по процедури по § 86, които вече са били подадени преди влизане в сила на измененията, както и за производствата, вече образувани и неприключени пред административните съдилища до влизането в сила на този закон. Счел е, че редът за провеждане и приключване на процедурите по НВМОП включва процедурата по обявяване на поръчката, работата на комисията, назначена от възложителя за оценка на предложенията на съответните кандидати, решението на възложителя за определяне на изпълнител, сключването на договор с него и съответно изпълнението на този договор, а последният елемент от този ред съставлява задължението на възложителя да изпрати в АОП информация за изпълнението на договора. В този ред обаче не се включват последващи контролни действия на компетентни контролни органи, нито установяване и санкциониране на административни нарушения, допуснати в хода на процедури по НВМОП. Обосновал е извод, че санкционната разпоредба на чл. 65 от НВМОП следва да се счита отменена още с отмяната на наредбата (ДВ, бр. 17 от 28.02.2012 г., в сила от 26.02.2012 г.), след влизане в сила на измененията в ЗОП, въведени с ЗИДЗОП (ДВ, бр.33 от 27 Април 2012 г.), поради което тя е била неприложима не само към датата на извършване на нарушението – 09.04.2012 г., но и при действията по установяване и санкциониране на това нарушение, които са извършени през 2013г.

Решението на районния съд е валидно, допустимо и правилно. Съдът е извършил цялостна преценка на доказателствата и е приложил правилно материалния закон, като е изложил пространни и ясни мотиви.

От фактическа страна по делото е установено, че въз основа на договор за управление от 20.12.2011 г. сключен между едноличния собственик на капитала на МБАЛ „Дева Мария“ ЕООД и С.З.С., в качеството на управител на същото дружество, на последната й е било възложена цялостно управление на лечебното заведение, съгласно писмено становище през календарната 2012 г. С. действала в качеството си на лице по чл. 8, ал.3 от ЗОП – законен представител на болницата при провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по смисъла на чл. 7, т.3, вр. т.21 от ДР на ЗОП, съдържаща легална дефиниция на понятието „публична организация“. Установено е, че с решение № 2 от 23.03.2012 г. на управителя МБАЛ „Дева Мария“ ЕООД - С.З.С. е обявено класирането и определени за изпълнители на обществена поръчка: за доставка на ИТ оборудване и системи за сигурност и за доставка на болнична информационна система. Решението е изпратено до кандидатите с писмо с изх. № 234-01/23.03.2012 г. изпратено по факс на 23.03.2012 г. Срокът на обжалване на Решението за определяне на изпълнител е бил изтекъл на 03.04.2012 г., като възложителят не е освободил гаранцията за участие на отстранения участник „Сектрон“ ООД в нормативно определения срок от три работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяна на изпълнител, а именно на 06.04.2012 г., като гаранцията на „Сектрон“ ООД е била възстановена на 18.04.2012 г.

В съдебното производство наказващият орган има тежестта да докаже, че е налице съставомерно деяние, извършено виновно от наказаното лице.

Касационната съдебна инстанция намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът е изследвал фактическата обстановка и е описал същата в мотивната част на оспореното решение. Обсъдени са събраните по делото доказателства. Изложените от решаващия съд съображения относно невъзможността за ангажиране на административнонаказателната отговорност на управителя МБАЛ „Дева Мария“ ЕООД - С.З.С. се споделят и от настоящия касационен състав.

Касационната съдебна инстанция напълно възприема правните доводи на районния съд, че административнонаказващия орган изобщо не е следвало да санкционира С.З.С., в качеството й на управител на МБАЛ „Дева Мария“ ЕООД, поради действието на разпоредбата на чл. 3, ал.1 от ЗАНН и по точно §87, ал.1 и ал.2 от ПЗР на ЗОП (обн. ДВ бр.33 от 2012 г.). Наказващият орган е приложил норма, която е била отменена към момента на съставяне на АУАН, както и при издаването на процесното НП. Следва извод, че правилно първоинстанционния съд е установил противоречие на оспореното НП със закона.

По изложените съображения настоящият касационен съдебен състав приема, че не са налице наведените касационни основания и обжалваното решение, като постановено в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас, ХVІ-ти състав

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 822/08.05.2014 година, постановено по административнонаказателно дело № 884 по описа за 2014 година на Районен съд гр. Бургас, V наказателен състав.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                2.