ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 06.07.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На шести юли                                            две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1138 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14.51 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ ЕТ О.Н.- О.Г.Н. редовно уведомен,

 

За ОТВЕТНИКА ДИРЕКТОР на ТД на НАП град Бургас, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт

        

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

            Съдът докладва, че делото е образувано по жалба от О.Г.Н., ЕГН-**********, в качеството си на Едноличен търговец, ЕИК 102633518, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, пл.”Св.св.Кирил и Методий” №4 против Заповед за налагане на принудителни административни мерки №444/16.03.2016 г., изд. от Директора на ТД на НАП гр.Бургас.

            Указва на административният орган, че е негова тежестта за установяване наличието на фактите и обстоятелствата, явяващи се основание за постановяване на спорния административен  акт.

Указва на жалбоподателят, че е в негова тежест  за установяване на позитивните факти и обстоятелства, от които същия черпи права  и които са изгодни за него, изложени в  обстоятелствената част на жалбата.

         Съдът докладва, че по делото  е постъпила молба вх.№6923/05.07.2016 г. от жалбоподателя О.Г.Н., в качеството си ЕТ „О.Н.”, с която уведомява съдебния състав, че не може да присъства в съдебното заседание, поради което моли делото да се гледа в негово отсъствие.Изразява становище по съществото на спора.

         Предвид становището на страната,съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената  по делото административна  преписка.

ПРИЕМА представените заедно с жалбата писмени доказателства по опис.

Съдът  като  взе предвид обстоятелството,  че делото е изяснено от  фактическа  страна намира, че събирането  на доказателства следва да бъде приключено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА  събирането на доказателства

ДАВА  ход на делото по същество

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:05 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: