О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 896

 

гр.Бургас , 02.06.2014г.

 

 

         Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на втори юни две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                        СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 1138 по описа за 2014г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е образувано по жалба, подадена от „Агрен” ООД, ЕИК 147214033, представлявано от С.С. против отказ на старши публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Бургас № ИТ- 00- 3421/12.05.2014г..

         Съдът, намира жалбата за недопустима поради липса на акт, подлежащ на съдебен контрол.

         С оспорения акт, старши публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Бургас е отказал да уважи искане, направено от жалбоподателя на 9.05.2014г., за вдигане на наложен запор върху банковите му сметки.

         По същество актът представлява действие на публичния изпълнител по см. на чл. 266 ал.1 ДОПК. Поради това, подлежи на оспорване по реда, регламентиран с нормите на чл. 267 и 268 ДОПК.

         Последната норма изключва възможността за реализиране на съдебен контрол за законосъобразност на акта, преди извършването на такава проверка по административен ред.

Затова, подадената жалба следва да бъде изпратена на директора на ТД на НАП гр. Бургас за произнасяне по компетентност.

Ето защо и на осн. чл. 159 т.1 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

         Оставя без разглеждане жалба, подадена от „Агрен” ООД, ЕИК 147214033, представлявано от С.С. против отказ на старши публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Бургас № ИТ- 00- 3421/12.05.2014г.

Прекратява производството по адм. дело № 1138/2014г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

Изпраща преписката на директор на ТД на НАП гр. Бургас за произнасяне по жалба, подадена от „Агрен” ООД, ЕИК 147214033, представлявано от С.С. против отказ на старши публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Бургас № ИТ- 00- 3421/12.05.2014г.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаването му. 

 

 

                                               СЪДИЯ:………………………………