Р Е Ш Е Н И Е

 

              1626               04.10.2018г.                                      гр. Бургас

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд двадесети състав, в публично заседание на седемнадесети септември две хиляди и осемнадесета година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

при секретаря Ирина Ламбова, като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов административно дело № 1137 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

        

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във връзка с чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Административното дело е образувано по жалба от „ХЕЛИО-ТУР-С“ АД, с ЕИК 102004621 със седалище и адрес на управление: гр.Елхово, ул.“Ал. Стамболийски“ № 170, представлявано от Е.Б., чрез адвокат М.С. против Заповед № 8-Z-476/11.04.2018г. на Кмета на Община Созопол, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Едноетажна масивна постройка“, находящ се в поземлен имот с кадастрален идентификатор 67800.34.23, м.“Света Марина“, землище на гр.Созопол.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна.

В съдебно заседание  жалбоподателят „ХЕЛИО-ТУР-С“ АД се представлява от адв. С., който поддържа жалбата и моли за отмяна на оспорената за заповед. Моли за присъждане на направените по делото разноски. Въпреки направената от него заявка и предоставената му от съда възможност не представя по делото писмена защита, в определения за това срок.

Ответната страна Кметът на Община Созопол се представлява от  адв. Й., който оспорва жалбата като неоснователна. Моли за присъждане на възнаграждение за адвокат.

         Съдът, като взе предвид разпоредбата на чл.168 от АПК и  прецени събраните по делото доказателства, ведно с доводите  и изразените становища прие за установено следното:

На 14.03.2018г. работна група в състав: Г. *. Илчев – на длъжност гл. специалист „Строителството” в Дирекция „УТКИПЕУП” към Община Созопол и инж. Р. *. Хунева – на длъжност гл. специалист „Строителството” в Дирекция „УТКИПЕУП” към Община Созопол  извършили проверка на строеж: едноетажна масивна постройка, находящ се в ПИ с кадастрален идентификатор 67800.34.23, м. ”Света Марина”, землище гр. Созопол.

За извършената проверка бил съставен Констативен акт № 19/14.03.2018г.

С констативния акт е установено, че собственици на поземления имот са лицата М. *. Богдев и Р. *. Янакиев, собственик на строежа – „Хелио-тур-с” АД, с ЕИК 102004621 със седалище и адрес на управление: гр.Елхово, ул.“Ал. Стамболийски“ № 170.

Установено било, че извършител на строежа е същото дружество - „Хелио-тур-с” АД, с ЕИК 102004621.

При проверката не са били представени, респ. намерени строителни книжа за строежа както следва: – одобрен инвестиционен проект със съгласувани и одобрени части към него; разрешение за строеж; протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво; заповедна книга.

Строежът е описан като едноетажна масивна постройка с двускатен покрив с приблизителна площ 90 кв.м., с приблизителни размери 9/10м и височина 3м. Посочено е, че сградата е електрифицирана, водоснабдена и включена към площадковата канализационна мрежа. Предназначението на строежа е определено като сграда да персонал. 

С Констативния акт е направено заключението, че сградата е изградена без строителни книжа в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ.

Направено е предложение за започване на административно производство по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ.

При извършване на проверката и съставяне на констативния акт не са присъствали други лица освен двамата служители на община Созопол.

Констативният акт № 19/14.03.2018г. бил изпратен до „Хелио-тур-с” АД по пощата, но не е получен от представител на дружеството. Актът е съобщен на 28.03.2018г. по реда на пар.4, ал.1, изр.2 от ДР на ЗУТ със залепено съобщение на обекта с посочване на срок за подаване на възражение. В седемдневния срок от датата на залепяне на съобщението в община Созопол не е постъпило възражение срещу съставения констативен акт.

         На основание проведеното административно производство и съставения констативен акт била издадена и оспорената Заповед № 8-Z-476/11.04.2018г. на Кмета на Община Созопол, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Едноетажна масивна постройка“, находящ се в поземлен имот с кадастрален идентификатор 67800.34.23, м.“Света Марина“, землище на гр.Созопол.

Заповедта била връчена на представител на дружеството по пощата с писмо изх.№ 26-00539/12.04.2018г., получено от пълномощника А. Стоянов на 18.04.2018г. Дружеството подало жалба против заповедта до Административен съд - Бургас, чрез адв. М.С., по пощата с дата на пощенското клеймо от 02.05.2018г., по повод на която е образувано и настоящото съдебно производство.

По делото е допусната и възложена съдебно-техническа експертиза като изготвеното по нея заключение от вещото лице инж.З.Ч.А., което е прието от съда. Според заключението процесната страда представлява строеж, който е пета категория съгласно определението на чл.137, т.5 от ЗУТ. Посочено е, че строежът е изграден през 1991г. и за него няма издадено строително разрешение.. Същият не е „търпим” строеж съобразно нормата на пар.16, ал.2 от ПР на ЗУТ.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срока по чл. 149, ал.1 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Предмет на оспорване в настоящото съдебно производство е Заповед № 8-Z-476/11.04.2018г. на Кмета на Община Созопол, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Едноетажна масивна постройка“, находящ се в поземлен имот с кадастрален идентификатор 67800.34.23, м.“Света Марина“, землище на гр.Созопол.

Оспореният административен акт е издаден от компетентен административен орган – кмета на община Созопол,  в кръга на неговите правомощия, съобразно разпоредбата на чл.225а, ал.1 от ЗУТ в съответната писмена форма и съдържа необходимите реквизити, което го прави валиден.

При издаването на заповедта са спазени процедурните правила предвидени в чл.225а, ал.2 от ЗУТ. Началото на процедурата е поставено със съставянето на констативен акт. Актът е съставен от служители по контрол на строителството в община Созопол, които са овластени за това с нормата на чл.223, ал.2 от ЗУТ. Констативният акт е съобщен на жалбоподателя по реда на чл.225а, ал.2 от ЗУТ, който не е направил възражение в предвидения за това 7 – дневен срок.

 Оспорената заповед е издадена в предписаната от закона писмена форма, съдържа мотиви – фактически и правни основания и при издаването й не са допуснати съществени нарушения на процедурата.

Заповедта е съобразена с материалните разпоредби на закона, тъй като в административното производство и по делото се установи, че за процесния недвижим имот, пета категория, няма издадени строителни книжа, в т.ч. и разрешение за строеж, съгласно изискването на чл.148, ал.1 от ЗУТ.

В съдебното производство жалбоподателят не ангажира доказателства, които да оборят установените в хода на административното производство факти, а именно че строежът е бил изграден без наличието на строителни книжа и протокол за въвеждането му в експлоатация по съответния ред. От установените по делото факти и обстоятелства и от заключението на вещото лице изготвено по допуснатата съдебно-техническа експертиза се установява, че процесната сграда не отговаря на условията за търпимост, тъй като не е допустима по действащия подробен устройствен план, поради липсата на такъв, съобразно нормата на пар.16, ал.2 от ПР на ЗУТ. Твърдението на процесуалния представител на жалбоподателя, че строежът е законен, тъй като сградата е включена в точка 3 в Акта за държавна собственост № 197/1996г. не се споделя от настоящия съдебен състав, тъй като съставянето на АДС не е способ за узаконяване на незаконни строежи.

Предвид изложеното съдът намира, че оспореният административен акт е издаден от компетентен орган, в рамките на правомощията му, при липса на съществени нарушения на административно-производствените правила, в съответствие с материално разпоредби и целта на закона, поради което жалбата против него се явява неоснователна и не следва да бъде уважавана.

При този изход на делото искането на представителя на ответника за присъждане на направените по делото разноски за възнаграждение на адвокат се явява основателно, съгласно разпоредбата на чл.143 от АПК и следва да бъде уважено. Съобразно представения по делото договор за правна защита и съдействие и предвид липсата на направено от насрещната страна възражение по чл.78, ал.5 от ГПК размерът на разноските следва да бъде определен на 500.00 лева.

Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, двадесети състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на „ХЕЛИО-ТУР-С“ АД, с ЕИК 102004621 със седалище и адрес на управление: гр.Елхово, ул.“Ал. Стамболийски“ № 170, представлявано от Е.Б., чрез адвокат М.С. против Заповед № 8-Z-476/11.04.2018г. на Кмета на Община Созопол, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Едноетажна масивна постройка“, находящ се в поземлен имот с кадастрален идентификатор 67800.34.23, м.“Света Марина“, землище на гр.Созопол.

ОСЪЖДА „ХЕЛИО-ТУР-С“ АД, с ЕИК 102004621 със седалище и адрес на управление: гр.Елхово, ул.“Ал. Стамболийски“ № 170, представлявано от Е.Б. да заплати на ОБЩИНА СОЗОПОЛ направените по делото разноски за възнаграждение на адвокат в размер на 500.00 /петстотин/ лева.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: