ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 09.07.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети юли                                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1137 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ХЕЛИО ТУРС“ АД, представлявано от законния си представител Е.Б., редовно и своевременно призован, не се представлява от законния си представител, изпраща процесуален представител адв.С., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

 ОТВЕТНИКЪТ по оспорването - КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно и своевременно призован,  не изпраща представител.

Не се явява вещото лице З.Ч.А..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от „ХЕЛИО-ТУР-С“ АД, с ЕИК 102004621 със седалище и адрес на управление: гр.Елхово, ул.“Ал. Стамболийски“ №***, представлявано от Е.Б., чрез адвокат М.С. против Заповед № 8-Z-476/11.04.2018г. на Кмета на Община Созопол, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Едноетажна масивна постройка“, находящ се в поземлен имот с кадастрален идентификатор 67800.34.23, м.“Света Марина“, землище на гр.Созопол.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски,следва да представят списък на същите най-късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 7587/04.07.2018 година е постъпила молба от назначеното вещо лице З.Ч.А., с която уведомява съдебния състав, че поради липса на технологично време не е изготвила експертизата.Моли да й се даде възможност да я изготви.

АДВ.С.: Поддържам жалбата. Нямам възражения по доклада. По молбата на вещото лице – да се даде възможност да изготви заключението като извърши справка за налична документация не само в Община Созопол, но и в Областна управа, в Стопанска дирекция за изграждане на селищните системи (СДИСС)  и в Горско стопанство- Бургас, което се намира в ОДЗГ Бургас. Да вземе предвид  извършените там проверки. Моля да допуснете до разпит един свидетел при режим на довеждане, с оглед годината на построяване на строежа, както и други обстоятелства с оглед заключението на вещото лице.

 Моля да приемете писмените доказателства, които представям. Същите  касаят к-г „Златна рибка” и  в частност конкретния обект. Тези доказателства касаят отрежданета на земята, обезщетениета на собствениците, провеждането на процедурата по тогава действащите правила по отреждане на земята по ЗОС и Закона за опазване на работната земя, както и доказателства, касаещи собствеността на дружеството на процесния обект. Ние твърдим, че заповедта е незаконосъобразна, тъй като третира всички обекти като сгради пета категория, но всъщност една голяма част са обекти шеста кетегория, поставени в пясъка. С оглед на това, че делото не е изяснено  моля, да отложите за друга дата.

Съдът намира за относим към предмета на разглеждане предствавените писмени документи от процесуалния представител на жалбоподателя, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства, както следва: Решение от 18.07.1990г. по ф.д.2697/1990г., решение от 20.11.1991г.по ф.д.№7410/1991г.,решение от м.08.1994г. по ф.д. 7410/91г.,решение от 28.02.1995г.по ф.д. 7410/1991г., заповед № 24/27.01.1995г.,справка за недвижимите имоти, застроени със средства на „Хелио -тур-с“ АД, гр.Созопол правоприемник на ТК „Балкантурист“-гр.Бургас, представени съгласно разделителен протокол на отчет по баланса и включени  в уставния фонд към м.12.93г.,спавка №2/31.12.94г на ДМА на „Хелио тур с“ АД, писмо №1365/ 14.05.1972г.,протокол от заседанието на междуведомствен експертен съвет, назначен със заповед №179/26.04.1972 г., на Председателя на държавния комитет за планиране,, акт №1/12.07.1972г., протокол №165/08.10.1971г., заповед №360/09.02.1973г. протокол от 01.04.1973 г., писмо №127/06.06.1973г., писмо №241/10.02.1972г., писмо №1252/09.02.1972 за предаване на предоставени площи от горския фонд, протокол от 30.01.2973г., списък на предложените за предоставяне земи на ТК „Балкантурст“-Бургас от държавния горски фонд и Горско стопанство в землището на гр.Созопол, протокол от 27.01.1984г., скица №1на площите за предоставяне за къмпинги на ТК „Балкантурист“-Бургас в землището на град Созопол, протокол от заседание на комисия за предложение за разширяване на земи, протокол за обект разширение на к-г „Златна рибка“, писмо № 1140/16.07.1994г. акт №1 от 15.04.1985г., разрешение за строеж №20/3.06.1984г., разрешение за строеж №46, протокол от 6.06.1979 г., писмо № 36-03-149/07.08.85г.,,скица, таксационна характеристика, постановление №179/13.09.1991г. на МС,  разпореждане №100/ 16.09.1992 на МС, постановление №8/16.01.1992 г. на МС,Наредба ца оценка на имуществото на държавните и общински предприятия при образуването и преобразуването на едноличните търговски дружества с държавно имущество,постановление №201 от 25.10.1993 г. на МС,решение от 28.021995г. по ф.д. 7410/91г.,заповед №24/27.01.1995г.писмо изх.№ 70-09-1023/27.04.2003г. на МРРБ.

Съдът намира, за основателно искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане до разпита на един свидетел, при режим на довеждане, който да даде показания относно фактите и обстоятелствата, посочени в днешното съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпита при режим на довеждане свидетел, който да отговори на поставените въпроси във връзка с посочените по-горе обстоятелства.

Съдът намира, че следва да бъде дадена възможност на вещото лице да изготви заключение по допусната и възложена съдебно-техническа експретиза, при съобразяване с изложеното в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя, във връзка с допълнителнте проверки, които следва да извърши в посочените институции.

С оглед на необходимостта от събирането на допълнителни доказателства съдът намира, че делото не е изяснено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.09.2018 година от 13:20 часа, за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице А. като й се укаже, че следва да извърши допълнителни проверки в посочените държавни общински институции с оглед отговор на поставените въпроси.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: