ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 25.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и пети октомври                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1137 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят П.С.Ж. не се явява редовно уведомен. За него адвокат К., с приложено по делото пълномощно.

За ответника- Началник сектор Пътна полиция при ОД на МВР Бургас не се явява представител, редовно уведомен.

 

Адвокат К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на адвокат С.К., като пълномощник на П.С.Ж. ***.

 

Адвокат К.: Поддържам жалбата. Относимо в случая, а и съгласно отменителното определение на ВАС, е произнасяне от страна на административния орган, че ако не се е случило всичко това, защото органът не е взел становище по връчената молба, за цялостно изясняване на предмета на спора и установяване по безспорен и категоричен начин, че административният орган не е изпълнил задължението си по поисканата административна услуга, а именно отразяване настъпилата промяна в собствеността на превозното средство. Намирам за необходимо, съобразно с молбата ми от 07.08.2017г., отново, за последен път да укажете на административния орган, че следва да представи по делото в разумен срок преди следващото съдебно заседание съставения при първоначалното явяване на доверителя ми на 13.04.2017г. заявление обр. КАТ 1, доколкото такова следва да е било съставено. Това обстоятелство явствува от посоченото в докладната записка, че при проверката на автомобила е било констатирано несъответствие на номера на двигателя с данни по свидетелството за регистрация. Това несъответствие следва да бъде отразено в заявление обр. КАТ 1 и по него административният орган дължи изрично произнасяне. Тази докладна записка, представена сега по делото в резултат на жалбата, е вътрешнослужебен документ и тя не стига до знанието на гражданина. На гражданина следва да бъде даден писмен и мотивиран отговор по искането му за извършване на административна услуга. По тези съображения, моля отново да укажете на административния орган да представи заявление обр. КАТ 1 от 13.04.2017г., като го предупредите за последиците съобразно чл. 161 от ГПК. Моля да отложите делото за друга дата за събиране на поисканите доказателства. Моля, доколкото предмет на спора е несъответствието в номера на двигателя, да задължите административния орган да извърши възможната за това справка в информационната система на Пътна полиция, дали за двигател с този номер, който е установен при проверката в сектор „Пътна полиция“ на 13.04.2017г., има данни за предходни регистрации с друго превозно средство. Считам, че с административния орган двете страни сме равнопоставени, аз мога да разпитам свидетел, да разпитам жалбоподателя като свидетел, за да установя, че е бил там. Защо не си е свършил работата административният орган? Нормата на закона е, че се регистрира по номер на рама. Кое се прилага органът нормата на наредбата или нормата на закона?

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал Основателно е направеното от пълномощника на жалбоподателя искане да бъде задължена ответната страна да представи заявление обр. КАТ 1 от 13.04.2017г., както и справка от информационната система на Пътна полиция, от която да е видно дали за двигател с номера, е установен при проверката в сектор „Пътна полиция“ на 13.04.2017г., има данни за предходни регистрации на друго превозно средство и в случай, че такива са налице, да бъдат представени съответните документи. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените по делото писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи в срок до следващото съдебно заседание заявление обр. КАТ 1 от 13.04.2017г. от П.С.Ж., както и справка от информационната система, от която да е видно дали са налице данни за предходни регистрации на моторни превозни средства с двигател, чийто номер съответства на установения при проверката в сектор „Пътна полиция“ на 13.04.2017г., и справка относно предишни регистрации на автомобила, чиято регистрация е отказана на жалбоподателя.

УКАЗВА на ответника да представи в срок до следващото съдебно заседание цялата административна преписка по заявлението на П.С.Ж. за регистрация на лек автомобил марка „Опел Астра“ с рег.№Е4124МА.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 22.11.2017г. от 11.50 ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: