ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 19.12.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На деветнадесети декември                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1137 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.03 часа се явиха:

 

СТРАНИТЕ са редовно уведомени и се представляват от пълномощниците си, съответно адв.К. за  ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ П.Х.К., с представено пълномощно, находящо се на лист 85 от делото; юрисконсулт Р. за ОТВЕТНИКА Заместник кмет на ОБЩИНА НЕСЕБЪР, с представено пълномощно, находящо се на лист 86 от делото и адв.В. за ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.И.Л., с представено пълномощно, находящо се на лист 92 от делото.       

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.С.Г.Б..

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по изслушването на съдебно-техническата експертиза.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че заключението на вещото лице е депозирано в канцеларията на съда в установения от закона срок, не са налице пречки по неговото изслушване, поради което

ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

 

Инж.С.Г.Б. - 65г., българска гражданка, неосъждана, несемейна, без особени отношения със страните по делото; предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТОЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представила на съда. Към него съм приложила писмени доказателства, въз основа на които съм работила, които са описани в обстоятелствената част на заключението и всички схеми, които касаят процесния обект и съм успяла да намеря в общината, както и едно копие от стария план и решение на Общински съвет Несебър.

 

         Адв.К.: В схемите, които са приложени като извадки от решенията на Общински съвет Несебър, съвпада  ли конфигурацията на дървения навес, който има една чупка, с отразеното в схемите, които периодично се издават всяка година. Има ли съвпадение с действителната конфигурация на обекта с отразеното в действащия план на Община Несебър?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това, което съм описала в самата експертиза, съм описала точно какъв е покривът, точно какъв е навесът. Той е разположен пред барплот и част от него е встрани от барплота. Има леко разминаване в самата конфигурация на покрива, но мястото е същото. Чупката се получава малко огледално, малко по-различно, но мястото е същото. Описала съм всички схеми подробно на лист 4 и лист 5 от заключението.

 

Адв.К.:*** по същия начин ли е показан навеса?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Действащият план в заключението на стр.6 е показан като снимка. Показан е по същия начин, както е и в схемите. На него процесният обект е нанесен по същия начин, както е нанесен в самите схеми. Обектът е защрихован в син цвят.

Това е действащият план на Община Несебър към момента и това е ПУП-ПРЗ за гр.Несебър.

Има регулационен и кадастрален план от 1981г., в който план процесният обект не е нанесен и в този смисъл считам, че този план е неотносим.

Адв.К.: Нямам повече въпроси.

 

Юрисконсулт Р.: На стр.6 от заключението, това, което казвате, че е действащият ПУП и защрихованото представлява процесният обект, той е наличен в плана или Вие сте го нанесли като местоположение там?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Той е нанесен в плана. Аз съм го подсилила в синьо, за да стане по-ясно.

Юрисконсулт Р.: Нямам повече въпроси.

 

Адв.В.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Съдът, като взе предвид изслушаното днес заключение на вещото лице

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото експертното заключение, ведно с приложенията към него, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 400лв, 300лв. от които да се изплатят от внесения депозит, а разликата от 100лв. следва да се внесе от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Няма да сочим други доказателства.

 

Кат съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.К.: Моля да отмените обжалваната заповед по съображенията, които подробно сме изложили в жалбата. Видно от събраните по делото доказателства и изслушаното заключение на вещото лице, въпросният дървен навес не представлява строеж по смисъла на закона от VІ категория, а представлява преместваем обект по смисъла на ДР на ЗУТ. Видно от заключението на вещото лице, въпросният навес не е трайно прикрепен към терена. Прикрепянето на дървените колони, подробно описано от вещото лице, е станало с метални планки, по който начин тези метални планки не променят същността и характеристиката на имота. Освен това, видно също от заключението на вещото лице и представените от нас писмени доказателства, през 2001г. Община Несебър е издала виза и разрешение за поставяне на временно демонтируемо слънцезащитно съоръжение към открита търговска площ към ресторант „Старата котва“. От 2001г. до 2005г. от Община Несебър в лицето на главния архитект тези визи ежегодно са презаверявани и е запазвано действието и съществуването на съоръжението. През следващите години, както подробно е описало вещото лице, с решение на Общински съвет Несебър въпросното слънцезащитно съоръжение е включвано в схемите за поставянето на временни слънцезащитни съоръжения и усвояване на открити търговски площи в стария град в гр.Несебър, като подробно са приложени всички протоколи и схеми, на които е отразено съществуващия дървен навес. Както се изясни и от вещото лице, схемите, в които е отразен  този дървен навес съвпада с конструкцията, която е изградена, съществуващата конструкция на дървения навес. В този смисъл считам, че действително се касае за временно слънцезащитно съоръжение, което в никакъв случай не представлява строеж, както е отбелязано в заповедта.

Поддържаме възражението, че са допуснати съществени процесуални нарушения при извършване на проверката и съставянето на констативния акт, послужил за издаването на тази заповед в смисъл, че проверяващите не са отразили констатациите относно закрепването на дървените колони и други факти, които биха отнесли въпросния навес към категория на един строеж по смисъла на ЗУТ.

С оглед горното, още веднъж моля да постановите решение, с което да отмените обжалваната заповед.

 

Юрисконсулт Р.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, както и да ни присъдите направените по делото разноски и дължимото юрисконсултско възнаграждение.

Моля за срок, в който да представя писмено подробни доводи.

 

Адв.В.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата и да отмените като неправилна и незаконосъобразна атакуваната заповед, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж дървен навес към ЗОХ „Старата  котва“. От събраните по делото доказателства  считаме за установено, че обектът предмет на премахване дървен навес не представлява строеж по смисъла на § 5, т.38 от ДР на ЗУТ, тъй като не покрива законовите изисквания, визирани там. Напротив, от естеството на използваните материали и от начина на закрепване на конструкцията към терена се установи, че този навес има характеристиките на преместваем обект по смисъла на чл.56 от ЗУТ, във връзка с разпоредбите на § 5, т.80 от ДР на ЗУТ. От приетата и без забележки съдебно-техническа експертиза е видно, че предназначението на обекта е за търговска, респективно за друга обслужваща дейност, защото той представлява слънцезащитно съоръжение за разположените на открито в общински терен маси към заведението „Старата котва“, което е собственост на жалбоподателя и на моя клиент. От друга страна, от експертизата се установи, че обектът може да бъде преместван в пространството и да бъде използван на друго място със същото или подобно предназначение.

На трето място се установи и третата предпоставка на нормата, а именно, че с премахването на обекта няма да се измени трайно субстанцията на терена, нито неговият начин на ползване, тъй като начинът на закрепване не е такъв. Освен това, в подкрепа на тези наши твърдения е и факта, че самата община третира този дървен навес като преместваем обект по смисъла на чл.56 от ЗУТ в периода от 2001г. до 2015г. За това свидетелстват всички писмени доказателства, включително и отговорите на вещото лице,  от които е видно, че в цитирания от мен период за обекта е било издадено разрешение за поставяне като временно сълнцезащитно съоръжение, след което периодично в годините същият е бил включван в одобрената схема за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 ЗУТ за стария град и там е показан като временен демонтируем обект слънцезащитна конструкция. Без абсолютно никаква промяна да е настъпила в самата конструкция и в нормите на законодателния регламент за строеж и преместваем обект, в началото на 2016г. е започнала проверката и същият този навес незнайно по каква причина е кръстен „строеж“.

С оглед на това и тъй като цялата заповед, както в обстоятелствената си част, така и в правната квалификация третира незаконен строеж, а не преместваем обект, какъвто се установи че е процесният, ние считаме, че това е още едно основание за нейната отмяна, поради процесуално нарушение включително и тези материалноправни, които изложих до момента.

 

 

Съдът дава на пълномощника на ответната страна 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: