ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,10.10.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На десети октомври                                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1137 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Х.К., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв.К., която представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Заместник кмет на ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Р., представя днес пълномощно.

 

         Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от С.И.Л., в която е направил искане да бъде конституиран като заинтересована страна в процеса, което искане е обосновал с обстоятелството, че също е посочен като адресат на заповедта, но тъй като  по отношение на него съдът прекрати производството по делото, поради просрочие на неговата жалба, счита че са налице материалноправните предпоставки за конституирането му като заинтересована страна в процеса. В подкрепа на искането си лицето е представил нотариален акт за собственост на процесния имот, в който е разположен процесният обект; разрешение за ползване на строеж ресторант „Старата котва“, както и скица на поземления имот.

 

Като съобрази докладваната днес молба на С.И.Л., намира че са налице материалноправните предпоставки за конституирането му като заинтересована страна в процеса, поради което съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         КОНСТИТУИРА като заинтересована страна по делото С.И.Л. ***.

 

        

В залата присъства адв.Ц.В., която представя пълномощно за днес конституираната заинтересована страна.

 

Становища по хода на делото:

Адв.К.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Р.: Няма пречки да се даде ход на делото.

Адв.В.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         Адв.К.: Поддържам жалбата на сочените в нея основания за незаконосъобразност и неправилност на административния акт. Моля да се приемат представените с нея доказателства, както и приложената от административния орган преписка по издаването на оспорения административен акт.

Моля да задължите Община Несебър да приложи по делото доказателства във връзка с упълномощаването на заместник-кмета на Община Несебър да издава заповеди като процесната, а именно цитираната Заповед № 1861/16.11.2015г. и заявление до Общински съвет-Несебър с вх.№ 303 от 28.04.2016г.

Представям и моля да приемете като доказателство по делото документи по опис, които имат връзка с установяване на обстоятелства по делото, с която молба сме направили и искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза с посочени въпроси, което моля да уважите.

Същите представям с копие за страните  по делото.

 

         Юрисконсулт Р.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна. Да се приеме административната преписка по издаването на обжалваната заповед.

По отношение доказателственото искане за представяне на заповед за упълномощаване на заместник кмета на общината, мисля че такава сме представили и това е Заповед № 1861/16.11.2015г.

По отношение на представените в днешно съдебно заседание от жалбоподателя доказателства, моля да ми дадете допълнителна възможност да се запозная с тях, за да взема становище.

По искането за експертиза:

         Въпросът по т.5.1.  считам, че не е по предмета на делото, тъй като дори и да има разрешение за поставяне, респективно да е включен обектът в схемата за преместваеми обекти, то това би следвало да бъде за 2016г. Правя това допълнение към въпроса за експертизата. С оглед начина на изграждане, административният орган е приел, че същият е строеж, а не преместваем обект. За останалите въпроси нямам възражение, само считам, че с оглед изложените доводи и в жалбата и в обжалвания административен акт считам, че няма спор по отношение на зададения въпрос относно предназначението на обекта.

        

Адв.В.: От името на новоконституираната страна заявявам, че не оспорваме жалбата и се присъединяваме към изложените основания за неправилност и незаконосъобразност на атакуваната заповед, издадена от заместник кмета на Община Несебър.

Не възразявам да приемете административната преписка, която е приложена.

Не възразявам да приемете доказателствата към жалбата, както и тези, представени от адв.К. с депозираната днес молба. Считам ги за относими, още повече, че една голяма част от тях изхождат от ответната община.

Не възразявам по искането за експертиза. Считам въпросите коректни с оглед основната тема на спора - строеж ли представлява въпросният навес или е временен обект по смисъла на чл.56 от ЗУТ.

Ако ответната страна не оспорва предназначението, да го заяви, за да не го спорим.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, както и представените в днешно съдебно заседание от адв.К. писмени доказателства, същите подробно описани в съпровождаща ги молба, депозирана днес.

 

Искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза съдът  счете за основателно, тъй като посредством тази експертиза биха се установили правнозначими за решаване на делото факти, поради което и на основание чл.195 ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с приложените по делото доказателства, както и с такива, находящи се в администрацията на Община Несебър, както и след като посети на място процесния обект, да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси съдържащи се в докладваната днес молба.

 

Експертизата да се извърши от вещото лице С.Б. при депозит в размер на 300 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 19.12.2016г. от 14.00 часа, за която  дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.04 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: