О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Град Бургас, 21.06.2012 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, пети състав, на двадесет и първи юни през две хиляди и дванадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                          

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело № 1137 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по жалба на Х.Г.И. ***, против заповед № 720/27.03.2012г., издадена от зам.кмета на община Бургас, с която е наредено на жалбоподателката да премахне изпълненото покритие от PVC дограма и покрив над външен вход със стълбище към помещение в сутерена на чл.128, вх.А, по плана на ж.к.”Братя Миладинови”.

С разпореждане № 915 от 22.05.2012г. на съдия-докладчика по делото, на основание чл.158, ал.1 от АПК, жалбата е оставена без движение поради това, че не отговаря на изискванията на чл.151, т.3 от АПК - към жалбата да е приложен документ за платена държавна такса за образуваното производство, както и да уточни претенцията относно заплащане на обезщетение по чл.203 от АПК. С разпореждането е указано, че при неизпълнение на указанията на съда за отстраняване на нередовностите в дадения 7-дневен срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане и образуваното производство прекратено.

Жалбоподателката е получила съобщението на 28.05.2012г., видно от приложеното по делото съобщение за страната, но не е изпълнил указанията на съда в дадения 7-дневен срок, който е изтекъл на 4.06.2012г. /присъствен ден/. При тези обстоятелства, съдът приема, че същата не е изпълнила дадените указания да отстрани констатираните нередовности на жалбата в законоустановения по чл.158, ал.1 от АПК и съдебноопределен 7-дневен срок от получаване на съобщението. Разпоредбата на чл.158, ал.3 от АПК изрично сочи, че неотстраняване на нередовностите на жалбата в 7-дневния срок от съобщението, съставлява основание за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на образуваното съдебно административно производство.

Налице е предвиденият от закона фактически състав на чл.158, ал.3 от АПК, обуславящ приложимостта на установената неблагоприятна последица, свързана с отказ на съда да се произнесе по нередовно подадена жалба, с оглед на което същата следва да се остави без разглеждане, а образуваното съдебно производство по направеното оспорване, да бъде прекратено.

Водим от горното, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Г.И. ***, против заповед № 720/27.03.2012г., издадена от зам.кмета на община Бургас, с която е наредено на жалбоподателката да премахне изпълненото покритие от PVC дограма и покрив над външен вход със стълбище към помещение в сутерена на чл.128, вх.А, по плана на ж.к.”Братя Миладинови”.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1137/2012г. по описа на Административен съд – град Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: