ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На дванадесети юли                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1136 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ХЕЛИО-ТУР-С“ АД, редовно призован, се представлява от адв. М.С., с пълномощно на лист 36 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТА на Община Созопол, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

        

         По хода на делото:

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на „ХЕЛИО-ТУР-С“ АД, ЕИК: ***, със седалище и  адрес на управление: гр. Елхово, ***, представлявано от Е.З.Б.– изпълнителен директор, чрез адв. М.С. срещу Заповед № 8 – Z -475/11.04.2018 год., издадена от кмета на Община Созопол, с която е наредено премахването на незаконен строеж.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата с вх. № 5573/17.05.2018г. административната преписка, съдържаща заверено-копие на документи, по опис.

 

Съдът дава възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да изрази становище по жалбата и по доказателствата:

 

АДВ.С.: Поддържам жалбата като оспорваме в нея издадената заповед на кмета на община Созопол за премахване на незаконно строителство, тъй като тя е незаконосъобразна. Поддържам направеното доказателствено искане за експертиза, във връзка с което ще представя документи по опис.

Представям писмени доказателства, които моля да приемете. Моля да ми дадете срок да представя писмени доказателства. Относно административната преписка – моля същата да се приобщи по делото. Оспорвам констативните протоколи в тази преписка – конкретно истинността и съдържанието им оспорвам. Считам, че не отразяват действителното положение на място. Не отразяват правилно и категорията на строежа. Тук дали има или не строеж - трябва да се произнесе вещо лице, тъй като ние твърдим, че това са преместваеми или временни строежи, които не попадат в V и VІ категория строежи. Касае се  преместваеми обекти, които са друга категория. Моля да допуснете един свидетел при режим на довеждане в следващото съдебно заседание – това е лицето Д.Р.Р.. Този свидетел ще докаже годината на изграждане и извършителя на този строеж. Думата „строеж“ използвам условно, този обект по-скоро да се изразя.

 

 

Съдът по доказателствата и доказателствените искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представената с вх. № 5573/17.05.2018г. административна преписка.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 3-дневен срок да представи документи по опис.

Относно направеното с постъпилата с вх.№ 5126/04.05.2018г. жалба искане да бъде допуснато назначаването на съдено-техническа експертиза с изрично формулирани в жалбата въпроси и след като изслуша становището на процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание, съдът счита искането за допустимо и относимо  към  предмета на спора и необходимо за изясняване на фактите по делото, поради което,

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице, по която след като се запознае с всички налични по делото документи и извърши проверка, където е необходимо, да отговори на изрично посочени в жалбата с вх.№ 5126/04.05.2018г. въпроси – л. 4.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за допуснатата експертиза в размер от 500 (петстотин) лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес по сметка на Административен съд – гр. Бургас, като в същия срок следва да бъде представено по делото доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице З.Ч.А.– строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

Относно направеното искане за допускане до разпит на един свидетел при режим на довеждане - Д.Р.Р.,  съдът счита същото за допустимо и относимо, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит в следващото съдебно заседание Д.Р.Р. при режим на довеждане.

АДВ.С.: Моля да ми дадете възможност след изслушване на експертизата да ангажирам допълнителни доказателства.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.10.2018 г. от 14.45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

След представяне на документ за изцяло внесения депозит, да се уведоми  вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: