ПРООКОЛ

 

 

Година 2017, 19.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети септември                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  1136  по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Т.Т., редовно призован, се явява лично.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт Н., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.С.Т., редовно уведомен, се явява лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.В.Б., редовно уведомена, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото. Нямаме възражение.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на С.Т.Т. против заповед № 421/05.04.2017г. на кмета на Община Несебър, с която е забранeно ползването на партерния етаж на строеж „Семеен хотел“, в УПИ ХІІ-525, кв.34а /ПИ с идентификатор 61065.501.204/ по плана на с.Равда, община Несебър и се нарежда прекъсване на електрозахранването на обекта.

 

С определение от закрито заседание от 08.09.2017г., съдът е задължил ответника да представи пълната административна преписка по издаване заповед № 421/05.04.2017г. на кмета на Община Несебър, включително, вкл. и доказателства за връчване на писмо изх.№НК-КС-5498/001/19.11.2015г. и цитираните договори за наем.

 

С молба вх.№9812/18.09.2017г. от Община Несебър са постъпили изисканите доказателства под опис.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила жалба 6435/23.06.2017г. от С.Т. и М.Т., подписана само от С.Т., с която се прави искане от А.В.Б. да заплати за обидата, клеветата и гаврата с личността  на М. Стефанов 50 000лева, съответно се претендира 1 000 лева компенсация за покриване на разходите по транспорт, консултации и консумативи. Също така се иска и компенсация от 19 990 лева за лъжите,  кражби и загубените ползи от евентуалните договори с търговците. Прави се искане да се издаде удостоверение до РП- Несебър или Районно  управление –Несебър, да се изтегли препис от образуваното досъдебно производство №304-311-117 от 14.03.2017г.

 

ПОСТЪПИЛО е становище от жалбоподателя С.Т. вх.№ 9691/14.09.2017г., в която се изразява становище по съществото на спора, като се счита че обжалваната заповед е незаконосъобразна и необоснована. Оспорват се констатациите описани в заповедта относно ползването на партерния етаж. Към становището са приложени писмени доказателства.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Т.: Поддържам жалбата срещу заповедта, с която е спрян токът. Тук не е мястото за решаване на тези въпроси за претенциите ми за заплащане на суми, аз просто ги споменавам.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Б.: По това дело няма място за тези претенции.

 

Съдът ПРЕДУПРЕЖДАВА страните, че в случай че се нарушава реда в залата, на съответната страна ще бъде наложена глоба.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Т.: Ако се приемат нейните доводи и искания на Б., ще поддържам моите искания и ще искам да се разглеждат моите претенции. Запознат съм с приложените доказателства по делото и моля да се приемат.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Оспорвам жалбата изцяло, като неоснователна и необоснована. Моля, съдът да приеме приложената по делото административна преписка и представените с придружително писмо вх.№9812/18.09.2017г. доказателства. По отношение становището на С.Т., с което се запознах в днешното съдебно заседание, считам същото за неоснователно, а по отношение на докладваните от съда искания на същия, считам същите за недопустими, с оглед характера на настоящото административно производство и те не следва да бъдат разглеждани в хода на съдебното дело.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Т.: Поддържам становището на жалбоподателя.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Б.: Жалбата е неоснователна и недопустима. Считам исканията за компенсации са неоснователни и недопустими в това производство. Да се приемат представените по делото доказателства, нямам възражение по тях.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

Съдът счита, предявените претенции за заплащане на обезщетение в жалба вх.№6435/23.06.2017г. за недопустими за разглеждане в настоящото производство. Предмет на настоящото производство, което се развива по реда на чл.145 и следващите от АПК, е законосъобразността на заповед № 421 от 05.04.2017г. на кмета на община Несебър, с която на основание чл.178, ал.6 във вр. с чл.178, чл.1 от ЗУТ е забранено ползването на част от строеж подробно описан в заповедта. В това производство е недопустимо да бъдат разглеждани искови претенции за обида, клевета и гавра с личността, както и за покриване на разходи по транспорт, консултации и консумативи и суми за лъжи, кражби и изгубени ползи от евентуални договори с търговци, тъй като това са отношения които са извън предмета на разглеждане в настоящото производство. Претенциите за обида и клевета подлежат на разглеждане по реда на НПК. По този начин подлежат на разглеждане и претенциите за имуществени и неимуществени вреди от лъжи и кражби, поради което същите няма как да бъдат разглеждани в настоящото съдебно производство. С оглед на горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане исковите претенции на С.Т. и М.Т. изложени в молба вх.№ 6435/23.06.2017г, с които се претендират компенсации от А.В.Б. в размер на 50 000 лева за обидата, клеветата и гаврата с личността  на М. Стефанов, 1 000лева компенсация за покриване на разходите по транспорт, консултации и консуматив и 19 990 лева компенсации за лъжи, кражби и загубени ползи от евентуални договори с търговците.  

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание.

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган и лицата за които административния акт е благоприятен, че тяхна е доказателствената тежест да установят съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на обжалвания административен акт.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Т.: Тази година не сме извършвали никаква дейност на територията на имота. Миналата година имаше дейност и имаше издаден акт, аз го обжалвах и те се прекратиха и нямаше никакви последствия. Щом прекратиха действията, нито са ме глобявали, нито са ми спирали тока през 2016г., и останаха да работят в дворното място като се предлагаха зеленчуци. След като не ме глобиха тогава, няма причина тази година да ми спират тока, като там не сме извършвали дейност тази година. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства. 

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Т.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Б.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Т.: Да се отмени заповедта по изложените в жалбата съображения. След първото съдебно заседание на 04.07.2017г. по пусната преди това от нас молба до Общината, токът беше възстановен на обекта, не знам как да го обясня това, но моля да отмените заповедта.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Моля, да оставите без уважение жалбата. Така както е подадена същата е неоснователна и считам, че не са налице твърдените в нея пороци на заповедта, която е издадена от компетентен орган, в предвидената от закона форма, при липса на допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, при правилно приложение на материалния закон и в съответствие с целта на закона. С констативен акт № 9/11.07.2016г., съставен в резултат на проверка, извършена от служители при Отдел „Контрол на строителството“ в ПИ 61056.501.204 по КК и КР на с. Равда, е установено, че партерния етаж на находящата се в имота сграда“ Семеен хотел“, се ползват за търговско предназначение две помещения. При тази проверка са представени договори за наем, които са приобщени към административната преписка. При проверка в документите съхранявани в община Несебър не се е установило за сградата да има удостоверение за въвеждане в експлоатация, предвид на което с констативния акт е започнато административно  производство по чл.178 от ЗУТ. Констативният акт е надлежно връчен и въз основа на него е издадена и оспорената заповед №421/05.04.2017г. Безспорно от събраните по делото доказателства се установява, че за процесния строеж, V категория, няма издавано удостоверение за въвеждане в експлоатация и същия се ползва с търговско предназначение. В хода на съдебното производство, жалбоподателят не ангажира доказателства, които да оборят установените в хода на административното производство факти, предвид което още веднъж Ви моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, необоснована и недоказана.

По отношение на направеното в днешното съдебно заседание изявление от страна на жалбоподателя, относно възстановяване на ел.захранването на строежа, същото е разпоредено, с оглед постъпила от него молба, с която същият е заявил, че електрозахранването е необходимо за привеждане на строежа в състояние за въвеждане в експлоатация. На жалбоподателя изрично е указано, че възстановяването на електрозахранването е именно с тази цел и обекта не следва да бъде ползван преди да бъде завършена процедурата.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Т.: Моля да уважите жалбата по съображенията изложени в нея.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Б.: Моля да се остави без уважение жалбата, понеже обектът не се ползва за строеж, а токът се ползва за живеене, а не за строеж.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: