ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 31.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесет и първи януари                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1136 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:36 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Ж.С.К. се явява лично и с адвокат М.С. от БАК, надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

Жалбоподателят В.Д.А., не се явява лично. Представлява се от адвокат П., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно на л.9 от делото.

Жалбоподателите Ж.Х.А., Х.Д.Х. и С.Д.Й., не се явяват и не се представляват.

Ответникът изпълнителен директор на Агенция по геодезия картография и кадастър София, редовно призован, не изпраща представител.

Не се явява вещото лице М.М..

 

Съдът ДОКЛАДВА, че вчера, на 30.01.2017г., по делото е постъпила от В.А. молба в личното ѝ качество и в качеството ѝ на пълномощник. С тази молба се иска отлагане на делото, поради обстоятелството, че е със заболяване, за което представя болничен лист, като диагнозата в него е преходна церебрална исхимична атака, а болничният лист обхваща и днешния ден. В молбата се сочи, че едната от жалбоподателките – Ж.А. е във влошено здравословно състояние и за нея е представена епикриза от Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Ана“ АД гр. София, както и медицинска бележка, с описание на здравословното състояние на жалбоподателката, поставена диагноза и отбелязване на д-р С. Г., че пациентката не е в състояние да се яви пред съда.

 

АДВОКАТ П. – Моля да не се дава ход на делото.

АДВОКАТ С. – Предоставям на съда. Не възразявам да не се дава ход на делото, още повече, че и вещото лице го няма.

 

Съдът счита, че са налице предпоставките на чл.139, ал.1 от АПК по отношение на жалбоподателката Ж.Х.А., за нея са представени надлежни медицински документи за здравословното ѝ състояние и удостоверение от общопрактикуващия лекар, че тя не може да се яви в днешното съдебно заседание, с оглед здравословното ѝ състояние.

Налице е и представен болничен лист, който е оформен съгласно изискванията на чл.18, ал.2 от Наредбата за медицинската експертиза и удостоверява назначено домашно лечение за адвокат А., с посочената от съда диагноза, за периода от 27.01.2017г. до 02.02.2017г.

В настоящото производство жалбоподателката Ж.Х.А. се представлява само от адвокат А. (В.Д.А.). Последната, освен пълномощник е и страна. Като такава се представлява от адв.П., но адв. П. няма пълномощно да представлява жалбоподателката Ж.Х.А..

От тези доказателства съдът приема, че за жалбоподателката Ж.Х.А. е възникнало препятствие от вида на визираните в чл. 139, ал.1 от АПК, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД на делото.

ОТЛАГА същото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.03.2017г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

УКАЗВА на жалбоподателката Ж.А. да организира защитата си за следващото съдебно заседание, в случай, че има ново заболяване, и предвид здравословното състояние на нейния настоящ пълномощник, жалбоподателката може да ангажира друг пълномощник, който да я представлява и защитава.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.46 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: