ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 27.09.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и седми септември               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1136 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:32 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Ж.С.К. се явява лично и с адвокат М.С. от БАК, надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Жалбоподателят В.Д.А., се явява лично и с адвокат П., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно на л.9 от делото.

Жалбоподателите Ж.Х.А., Х.Д.Х. и С.Д.Й., не се явяват. За тях се явява представител по пълномощие адвокат В.А., надлежно упълномощена, с представено пълномощно на л.12 от делото.

Ответникът изпълнителен директор на Агенция по геодезия картография и кадастър София, редовно призован, не изпраща представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните пълномощници, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по три жалби, подадени от посочените по-горе жалбоподатели, срещу заповед № РД-18-22/24.063.2016г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър София, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралния регистър на землището на с.Маринка, община Бургас, област Бургас, в частта относно имот с идентификатор 47202.501.503, където е оспорването на жалбоподателката Ж.К., както и в частта относно имоти с идентификатори 47202.501.29 и 47202.501.503 относно оспорването направено от останалите жалбоподатели.

 

АДВОКАТ С. – Поддържам жалбата на доверителката ми. Нямам доказателствени искания.

АДВОКАТ П. – Поддържам жалбата така, както е подадена по съображенията изложени в нея. Искам също така да допълня още нещо. Тъй като при справка в кадастъра след обнародването на заповедта, доверителите ми разполагат само с конфигурации и едва с административната преписка е представен протокола за писмени възражения, който е на стр. 61, 62 и 63 от административното дело. На практика излиза, говоря за конкретните два имота, че комисията приема, че от основно значение е действащия план, и по-скоро с отмяната на предходния. Всъщност те приемат, че едната част на имота представлява урбанизирана територия, а другата, след плана от 1975г. е неурбанизираната земеделска територия. Ние не сме съгласни с това становище, тъй като урбанизираната територия не съвпада с неурегулираната. Твърдим, че частта от платна на 1975г е в границите на населеното място.

Това твърдение е в допълнение на жалбата. Всичко, което е посочено в жалбата го поддържаме. Това са мотивите на административния орган.

Ние считаме, че двата имота, които са предмет на настоящото дело следваше да бъдат отразени в един общ имот така, както са оградени в конфигурация на място. Изразявам в посочените страници в протокола и твърдяното несъответствие на документи за собственост и регулационно несъответствие. Имотът е ограден като един, какъвто е съществувал към момента на издаване на нотариалния акт на наследодателя на доверителя ми – Д. А., като един общ имот, който представлява двата парцела от предходния план от 1945 г.

Във връзка с всичко изложено по-горе моля да допуснете съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да извърши замерване на място, да изготви комбинирана скица, в която да отрази предвиждания на плана от 1945, на плана от 1973, на предвижданията на плана, който е отменен с представеното от нас съдебно решение. Това да установи вещото лице и въз основа на тези данни, съобразно изискванията на закона чл. 36 и сл. от ЗКИР от редакцията му преди последната промяна да отговори, дали административният орган е спазил изискванията на закона. С депозита ще депозирам и молба с допълнителни въпроси.

Други искания нямам.

АДВОКАТ С. – Моята доверителка жали кадастралния регистър. Отразяването в картата я удовлетворява и в тази връзка по искането на колежката за допускане на съдебно-техническа експертиза не възразявам. За пълнота искам само да отбележа, че след първоначалната регулация на с.Маринка през 1945г., в периода от 1945г. и регулацията през 1975г. има още една регулация - през 1963г. и ако вещото лице изготви комбинирана скица, то да включи и тази регулация от 1963 г.

АДВОКАТ П. – Нека вещото лице да включи всички планове от 1945 г. насам, като моля вещото лице да е геодезист.

АДВОКАТ С. – Аз нямам въпроси към вещото лице.

Г-жа А. – Поддържам жалбата. Моля да приемете представените доказателства. Моля да вземете предвид и казаното в допълнение от адвокат П.. Подкрепям становищата на колежката П., вкл. и допълнението, което направи в днешното съдебно заседание, като пояснявам, че аргументите, които бяха изложени не са направени нито в нейната, нито в нашата жалба, тъй като протокола от 10.02.2016г. за разглеждане на писмените възражения по кадастралната карта не беше предоставен на доверителя ми, въпреки тяхната изрична молба. Ето защо сега се излагат тези доводи в днешното съдебно заседание.

Във връзка с искането за допускане на съдебно-техническа експертиза на моите доверители, които са и мои родители, искам да заявя, че същите ползват имота повече от 60 години в тези граници, които не са отразени в кадастралната карта, така както са посочени.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административният орган писмени доказателства съгласно опис на л.2, 3 и 4 от делото.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, като извърши справка в СГКК Бургас и навсякъде другаде, където е необходимо, да даде заключение по въпроса формулиран от адвокат П. в днешното съдебно заседание и допълнението на адвокат С. във връзка с плана от 1963 г.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 200 лв., вносими от жалбоподателите В.А., Ж.А., Х.Х. и С.Й., в 7 дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас, като УКАЗВА на същите, че в този срок следва да депозират доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещото лице инж. М.М., който да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на съдебното заседанието следва да депозира експертното си заключение.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.11.2016г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.54 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: