ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 14.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четиринадесети март                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1136 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:14часа се явиха:

 

Жалбоподателят Ж.С.К. се явява лично и с адвокат М.С., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

Жалбоподателят В.Д.А., не се явява лично. Представлява се от адвокат П., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

Жалбоподателят Х.Д.Х., редовно призован, се явява лично.

Жалбоподателите Ж.Х.А. и С.Д.Й., не се явяват и не се представляват.

Ответникът - изпълнителен директор на Агенция по геодезия картография и кадастър София, редовно призован, не изпраща представител.

Явява се вещото лице инж.М.М..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице по назначената съдебно-техническа експертиза е постъпило на 02.03.2017 г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушването му, като снема самоличността както следва:

 

Инж.М.П.М., 54г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Представил съм заключение, което поддържам.

ВЪПРОС на АДВОКАТ П. – Сравнявайки всички планове, и гледайки всички тях, кой от тях е приложен засега?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Не мога да кажа с точност, но няма приложен такъв план, който да отговаря на сегашните граници на имота, според геодезическата снимка, така, както се владее фактически към момента. Не отговаря на нито един от плановете.

ВЪПРОС на АДВОКАТ П. – Като казахте геодезически снимки, кои снимки имахте предвид?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. –Под геодезическа снимка имам пред вид това, което аз съм измерил на място. В приложение 7, в най-горната част, с права линия, отбелязана с „лястовички”. Това е комбинираната скица.

АДВОКАТ П. – Нямам повече въпроси.

АДВОКАТ С. – Нямам въпроси към вещото лице.

ЖАЛБОПОДАТЕЛ Х. – Нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС на СЪДА – Има ли материализирана граница?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Материализирана граница по смисъла на геодезията има, от всички страни е ограден имота.

ВЪПРОС на СЪДА – На коя точно скица е отразено отклонението, или разминаването между фактическо владеене и това, което кадастъра е очертал?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Всичко е в Приложение 7. Там са нанесени всички действали и действащи планове, вкл. и недействащия регулационен план от 2012 година. Планът е недействащ за имота, защото се водят дела за имота.

При направената проверка в общината ми казаха, че не е влязъл в сила плана.

ВЪПРОС на СЪДА – Тази спорна кадастрална карта кой план е взела за основа?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Не съм много убеден, но мисля, че са гледали регулацията от 1973г. плюс картата на възстановената собственост (КВС) към 2000г.

ВЪПРОС на СЪДА – Последният действащ план от коя година е?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Действащия план е от 1973 година. Може да се сравняват извадките, ще бъде по-лесно, ако не е ясно на комбинираната скица, може да се проследи границата по извадките.

ВЪПРОС на СЪДА – След като са близки, но се разминават - плана от 1973г. и спорната кадастрална карта, на какво се дължи несъответствието?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Дължи се на заданието за изготвяне на кадастралната карта. Кадастралната карта по задание е била наречена да бъде изготвена по регулационен план от 1973г., но това го предполагам. Не съвпадат, мисълта ми е, че при сегашните изисквания при изготвяне на кадастрална карта се прави заснемане на имотите. Няма попълване на място, тотално, не са мерени всеки един имот на място специално. Ако бяха заснели от кадастъра специално, щяха да получат имот, с очертания, каквито аз съм заснел.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и УТВЪРЖДАВА окончателно възнаграждение в размер на 466 лв., от които 200 са внесени под формата на първоначален депозит от жалбоподателите В.Д.А. и С.Д.Й..

ЗАДЪЛЖАВА същите жалбоподатели в 7-дневен срок да довнесат разликата от 266 лв.

Да се издаде РКО за първата сума, а след доплащането да се издаде втори РКО.

 

АДВОКАТ П. – Няма да соча други доказателства. Да се приключат събирането на доказателства.

АДВОКАТ С. – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х. – Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ П. – Моля уважаемият съд, в случай, че приеме жалбите за допустими, да отмени заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралния регистър, като моля да ми предоставите възможност писмено да изложа становище за това.

Моля да ни присъдите разноски.

Всъщност изработената кадастрална карта не отговаря на нито едно от изискванията на чл. 41 от ЗКИР, не отговаря на нито един от одобрените до този момент и действали в различни моменти планове. Считам, че преписката следва да се върне в Службата по геодезия, картография и кадастър и кадастралната карта да се изработи на базата на документите за собственост и съществуващите на място материални граници на имота, който съответства на плана от 1945г., има различия. Това е в случай, че приемете жалбата за допустима.

АДВОКАТ С. – От името на доверителката ми заявявам и моля да отмените заповедта, с която се одобрява кадастралната карта и кадастралния регистър, в частта за имот 47202.501.503, в частта на кадастралния регистър за собствениците. Считам, че в случая е налице приложението на чл.53, ал.2 от ЗИКИР в редакция от бр.57, от 22.07.2016.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

ЖАЛАБОПОДАТЕЛ Х. – Придържам се към становището на адвокат П..

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалните представители на жалбоподателите в 7-дневен срок от днес да представят писмени становища.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: