О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                       08.06.2011г.                      град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на девети юни две хиляди и единадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 1136 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по възражение на ЕТКредо-96” ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.***, представлявано от Б.С.Д. против наказателно постановление №003-547/15.09.2010г. на РИОКОЗ - Бургас. Жалбоподателят излага доводи, че атакуваният акт е неправилен, незаконосъобразен и постановен в нарушение на процедурните правила, като претендира отмяната на същия.

Съобразно чл.59, ал.1 от ЗАНН наказателното постановление подлежи на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението. Видно от твърденията в жалбата, нарушението е констатирано от РИОКОЗ - Бургас, поради което компетентен следва да е Районен съд – гр.Бургас.

Предвид гореизложеното, жалбата следва да се остави без разглеждане, а преписката да се изпрати за произнасяне от Районен съд – гр.Бургас.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, седми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТКредо-96” ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.***, представлявано от Б.С.Д. против наказателно постановление № 003-547/15.09.2010г. на РИОКОЗ – Бургас.            ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1136/2011г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

            ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – гр.Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                                                                          СЪДИЯ:……………………..