ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 11.10.                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На единадесети октомври                       две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1135 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,55 часа се явиха:

Жалбоподателят Д.И.Г. - редовно уведомена, явява се лично.

Жалбоподателят П.И.Г. - редовно уведомен, не се явява. За него се явява неговата майка Д.Г. – представя пълномощно.

          Ответникът – началник на СГКК гр. Бургас - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна А.П.В. –редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна И.П.В. –редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Т.Д.М. – редовно уведомен, явява се лично.

Заинтересованата страна Д.Р.С. – редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна С.Д.С. – редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Г.Д.С. – редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Н.Г.Н. – редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Д.И.С. - редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Т.И.А. - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

За заинтересованата страна Община Бургас -  редовно уведомена, не се явява представител.

Съдът докладва постъпило доказателство от жалбоподателя Д.Г. с заявление вх. № 7013/07.07.2017 г., а именно заверен препис на Нотариален акт № 125, т. 36, рег. № 13627, дело № 9285/18.08.2008 г. на Служба по вписванията гр. Бургас.

Съдът докладва постъпили доказателства по опис от ответника с молба вх. № 7553/20.07.2017 г. на началника на СГКК гр. Бургас / от л. 121 до л. 127 от делото/.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Д.И.Г. *** и П.И.Г. ****** против заповед № 18-1293-24.02.2017 г. на началника на СГКК гр. Бургас, издадена на основание чл. 51, ал. 1, т. 2 и чл. 54, ал. 4 ЗКИР.       

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

 

Жалбоподателят Г.: Поддържам жалбата. Няма да соча други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Пълномощникът Г.: Поддържам жалбата. Няма да соча други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Заинтересованата страна М.: Оспорвам жалбата. Няма да соча други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

  Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

Жалбоподателят Г.: Уважаема г-жо председател, не искам да ми бъдат отнети тези 10 кв.м., както е постановено със заповедта на началника на СГКК гр. Бургас. Моля за решение в този смисъл.

 

Пълномощникът Г.: Придържам се към казаното от жалбоподателката Г.. Моля да уважите жалбата ни.

 

Заинтересованата страна М.: Уважаема г-жо председател, искам да бъде оставена в сила процесната заповед на началника на СГКК гр. Бургас.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,03 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: