ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 05.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На пети октомври                                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1135 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:12 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.М.Х., редовно призована, явява се адвокат А., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Руен, редовно призован, се явява адвокат Ж., редовно упълномощена от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ А.: От името на доверителката ми поддържам жалбата.

Нямам други доказателствени искания. Да се приемат приложените доказателства.

АДВОКАТ Ж.: Уважаема госпожо съдия, моля да се отхвърли оспорването на процесния административен акт на Кмета на Община Руен. Считам, че жалбата е неоснователна.

Моля да приемете приложената към делото административна преписка по издаване на административния акт, предмет на обжалването.

Представям, с копие жалбоподателя, и моля да бъдат приети като доказателства  декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижими имоти, подадена от Х.М.Х., с приложена към нея скица от 25.07.2014 г. на Общинска служба „Земеделие”, нотариален акт, който е и в преписката, № 135/2012 г., на нотариус Б.Д., както и заповедта за одобряване на проекта за подробен устройствен план с № РД-08-12/08.01.2014 г. на Кмета на Община Руен и решение №5/17.07.2014 г. на Министерство на земеделието и храните. Освен това представям и удостоверение за родствени връзки от 03.10.2016 г., от което е видно, че Х.М.Х. е в родство по права линия със собствениците, съобразно представените от нея нотариални актове с жалбата, която представя за първи път. Представям и искане за одобряване на проект за ПУП от Х.М.Х. и Подробния устройствен план, който е одобрен въз основа на това искане.

 

АДВОКАТ А.: От представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства, оспорвам автентичността на декларация по чл. 14 от ЗМДТ, като твърдя, че същата не е подписвана от доверителката ми. Оспорвам и автентичността на искане вх. рег. № ТСУ-АУ-183-7/17.12.2013 г.

По отношение представения Подробен устройствен план, същият не променя  обстоятелството, че доверителката ми се е разпоредила с този имот през 2012 г. Видно от щемпелите върху подробния устройствен плана тази процедура е инициирана през 2011 г., така че това, че доверителката ми е започнала процедурата по промяна предназначението на недвижимия имот, не означава, че тя е извършила строителство.

АДВОКАТ Ж.: Заявявам, че ще се ползвам от представената декларация, като доказателство по делото. Няма да се ползвам от искането, предвид обстоятелството, че с това искане се слага начало на административна процедура по друго производство, което не е предмет на настоящото производство и считам, че няма пречка същото да бъде изключено от доказателствата по делото.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с жалбата, с административната преписка и представените от адвокат Ж. в днешно съдебно заседание доказателства, както и на основание чл. 193 АПК да открие производство по оспорване автентичността на декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти вх. № 2633/06.08.2014 г. Предвид обстоятелството, че се оспорва истинността на частен документ, като се твърди, че той не носят подписа на страната, която ги оспорва, тежестта на доказване в случая е за ответника, който представя този документ.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с жалбата, с административната преписка, и тези, представените от адвокат Ж. в днешно съдебно заседание.

ОТКРИВА производство по оспорване истинността на декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти вх. №2633/06.08.2014 г.

УКАЗВА на ответника, че за него е тежестта на доказване автентичността на документа.

 

АДВОКАТ Ж.: Моля да ми дадете възможност с допълнителна молба да формулирам задача, ако поискам назначаване на съдебно-графологическа експертиза.

 

СЪДЪТ, с оглед направеното оспорване в днешно съдебно заседание и откритото производство и предвид заявлението на ответника, че ще се ползва от представения документ, намира че следва да даде възможност и предвид разпределението на доказателствената тежест в производство по оспорване на автентичността на документ на ответника да ангажира доказателства в подкрепа на тезата си, че представеният документ е автентичен и няма пречка същият да бъде използван като доказателство по делото. Следва да укаже на ответника, че в случай на направено искане за допускане на графична експертиза, молба с формулирани въпроси следва да бъде подадена в 14-дневен срок от днес с оглед процесуална икономия.

По изложените съображения,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на ответника да ангажира доказателства в подкрепа на тезата си за автентичност на представеното по делото доказателство и му УКАЗВА, че в случай на искане за допускане на графическа експертиза, следва да формулира въпроси в нарочна писмена молба, която да бъде подадена по делото в 10-дневен срок от днес, с оглед процесуална икономия.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 09.11.2016 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: