ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 01.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На първи февруари                                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1135 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:24 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Х.М.Х., редовно уведомена, се явява адвокат А., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Руен, редовно уведомена, се явява адвокат Ж., редовно упълномощена.

 

Явява се вещото лице Х.Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице, като снема самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

Х.Б.Д. – 62 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.:  Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Ж.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

АДВОКАТ А.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно и добросъвестно изготвено и определи възнаграждение за положения труд, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Х.Д..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лева, които да се изплатят от внесения депозит.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, предвид становището на страните за липса на доказателствени искания, намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ А.: Уважаема госпожо административен съдия, от събраните по делото доказателства несъмнено се установи, че доверителката ми няма нищо общо с незаконно изградения строеж, не е собственик на имота, в който е построен, няма отношение към установеното незаконно строителство и не може да й бъде вменявано задължение да премахне това незаконно строителство, поради което моля да отмените обжалваната заповед.

АДВОКАТ Ж.: Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите оспорването на заповедта на Кмета на община Руен за премахване на незаконен строеж. Считам, че заповед е издадена от компетентен орган, в съответствие с материалноправните разпоредби на чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ, след проведена законоустановена процедура, съставен констативен акт, надлежно съобщен чрез залепване, т. е. по реда на чл. 225а, ал. 2 във връзка с § 4, ал. 2 от ЗУТ. Строежът, чието премахване е постановено, е незаконен, което в настоящото производство не се спори, установен от безспорно съставения констативен акт, изграден е без строително разрешение, без инвестиционен проект, пета категория, с оглед разпоредбата на чл. 137 ЗУТ, който факт обосновава материалната компетентност на административния орган, издал оспорвания административен акт. От констативния акт е видно, че този незаконен строеж е изграден през 2015 година. Считам, че недоказано остава твърдението, че жалбоподателката не е извършител на незаконния строеж. Обстоятелството, че същата е прехвърлила собствеността върху имота на синовете си, не обосновава този извод. В този момент същата в качеството на възложител е участвала в производството по одобряване на ПУП и в процедура по изменение на предназначението на имота от земеделски в такъв за жилищни нужди. В хода на производството по издаване на процесната заповед, въпреки че й е съобщено за това и  административният орган е поискал да му бъдат представени писмени доказателства, жалбоподателката не е сторила това. Едва с жалбата, както стана ясно и в първото съдебно заседание, представя доказателства за промяна на собствеността. С оглед на това, моля още веднъж да потвърдите издадената заповед на Кмета на община Руен като правилна и законосъобразна.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: