ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 25.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и  пети ноември              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1135 по описа за 2014 година.                     

         На именното повикване в 13,45 часа се явиха:

Жалбоподателят Д.Н.К. - редовно призован, не се явява. За него се явява адв. В. с пълномощно по делото.

         Ответникът Началник на сектор ПП на КАТ при ОД на МВР Бургас - редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

АДВ.В.:Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило НП № 655/19.12.2008г., представено от Сектор ПП при ОД Бургас на МВР.

         Съдът констатира, че до РУП Царево е изпратено писмо, но към настоящия момент /повече от три седмици след изпращането от РУП Царево/ липсва отговор или изпратено заверено четливо копие от същото НП.

 

Съдът констатира, че третото лице началника на РУП Царево, от което е изискано заверено четливо копие от наказателното постановление, не е предупредено за отговорността по чл. 87 от ГПК, вр. чл. 144 от АПК, която следва да при неправомерен отказ да предостави изискано доказателство.

 

По изложените съображения съдът не може да наложи глоба до настоящия момент, но счита, че следва да изиска отново това доказателства като изрично укаже на началника на РУП Царево неблагоприятните последици от непредставяне на доказателството или неизпращането на отговор – на искането отправено от съда.

         С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА трето неучастващо лице началника на РУП Царево на МВР незабавно след получаване на съобщението да представи заверено копие от НП № 655/09.12.2008г., или да отговори изрично съхранява ли се екземпляр от това НП в РУП Царево, като указва на третото лице, че при неизпълнение на определеното му задължение, ще му бъде наложена глоба по чл.87 от ГПК, във вр. чл.91, ал. 2 от ГПК и чл.144 от АПК.

 

НАЧАЛНИКЪТ на РУП Царево да бъде уведомен по телефона като уведомяващия го служител отбележи датата и часа на телефонното обаждане, длъжностното качеството на лицето, с което е разговарял. При уведомяването изрично да бъде посочено отговорността за неизпълнение на задължението, определено от съда.

 

ЗАДЪЛЖАВА трето неучастващо лице „Инвестбанк” АД София, в 7- дневен срок от получаване на съобщението, да изпрати писмена справка, дали лицето Д.Н.К. ***, е заплатил на 08.01.2009г. глоба по Наказателно постановление № 655/2008г. В справката да се посочи какво е записано като основание за плащането от страна на Д.К..

 

ЗАДЪЛЖАВА трето неучастващо лице „Уникредит Булбанк” АД  София, в 7-дневен срок от получаване на съобщението, да изпрати писмена справка, дали лицето Д.Н.К. ***, е заплатил на 17.12.2008г. глоба по Наказателно постановление № 17460/10.11.2008г. В справката да се посочи какво е записано като основание за плащането от страна на Д.К..

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.01.2015 година от 14,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: