ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 14.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На четиринадесети октомври             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1135 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

         Жалбоподателят Д.Н.К. - редовно призован, не се явява. За него се явява адв. В. с пълномощно по делото.

         Ответникът Началник на сектор ПП на КАТ при ОД на МВР Бургас - редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на Д.К. против заповед от 09.01.2014 г. на началника на сектор ПП при ОД-Бургас на МВР, с която на К. е иззето свидетелство за управление на МПС, поради констатиране отнемане на всички контролни точки с влезли в сила наказателни постановления.

 

Адв. В.: Поддържам жалбата. Моля да приемете заверени копия от предоставените ни от ОДМВР наказателни постановления от които е видно датата на влизане в сила на наказателните постановления.

 

Съдът констатира, че адв. В. представя наказателни постановления, които са идентични с приложените вкл. и НП № 655 от 19.12.2008г., в което не е отразен поради замацване на копирания екземпляр, начина по който е констатирано, че постановлението е влязло в сила.

Съдът върна на адв.В. представените наказателни постановления, които са идентични с наказателните постановления, съдържащи се на л. 10-11, 14 и 15 от делото.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. В.: Вашият доверител заплащал ли е санкциите, които са му били налагани по наказателните постановления.

 

Адв. В.: Доколкото ми е  известно всичките санкции са заплатени сега след издаване на заповедта за спиране на предварителното изпълнение. Не зная дали тези конкретни наказателни постановления са платени сега или са платени преди години.

 

Съдът счита, че следва да събере доказателства относно това дали жалбоподателят е заплатил санкцията по НП № 17460 от 10.11.2008г. и по НП № 655 от 19.12.2008г. – първото е издадено от н-к група в сектор ПП КАТ Бургас, а второто е издадено от началник на РПУ Царево към ОДП – Бургас.

Съдът счита, че следва да изиска четливо копие от НП 655/08/19.12.2008г. на началника на РПУ Царево към ОДП – Бургас, предвид нечетливото копие, което е приложено по делото и предоставено на процесуалния представител  на жалбоподателя.

 

С оглед на горните мотиви съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ОТВЕТНИКА в срок до 14 дни от получаване на съобщението да представи справка дали и кога Д.Н.К. *** е заплатил наложените му административни наказания - глоба по НП № 17460 от 10.11.2008г. и по НП № 655 от 19.12.2008г.

 

ЗАДЪЛЖАВА ОТВЕТНИКА в същия срок да представи четливо копие от НП № 655 от 19.12.2008г., издадено от началник на РПУ Царево към ОДП – Бургас в частта, в която е изписано „разписка”, името на санкционираното лице, датата на която то е уведомено и мястото където би следвало да е положен подписа на получателя.

 

Съдът счита, че не следва да приключи събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 25.11.2014 година от 13,45  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се изпрати съобщение на ответника.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: