ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 08.10.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ХІ-ти административен състав       

На осми октомври                                        две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1135 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Г.К., редовно уведомен, се явява лично и с адв.Г.И. от Адвокатска колегия-гр.Добрич, който представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Командир на ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 18360 БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Б., която представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ДОКЛАДВА жалбата на Н.Г.К. против заповед на командира на Военно формирование 18360, с което му е наложено дисциплинарно наказание.

 

Адв.И.: Поддържаме жалбата. Смятаме, че наказанието е прекомерно надвишено.

Да се приеме административната преписка.

Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Юрисконсулт Б.: Оспорвам жалбата. Считам, че същата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Представям писмени доказателства под опис с препис за страните, които моля да бъдат приети  към административната преписка. Видно от представената министерска Заповед № ОХ-680/2010г., заповедта е издадена изцяло по разпоредбите на Закона за отбраната и регламентирания ред за налагане на наказание „дисциплинарно уволнение на военнослужещи употребили алкохол”. Към доказателствата е посочена и преписката на служебната проверка, която е извършена в хода на откритото нарушение.

         Други доказателства няма да соча.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените доказателства приложени към жалбата на Н.К., съгласно описа находящ се на лист 3 от делото.

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа находящ се на лист 17 от делото.

ПРИЕМА писмените доказателства представени от процесуалния представител на ответника в днешно съдебно заседание, съгласно приложения опис.

        

         Предвид липсата на доказателствени искания от страните и като счита, че делото е изяснено от фактическа страна, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на устните състезания.

 

Адв.И.: Поддържаме жалбата така, както е представена пред Вас, като искаме да обърнем внимание, че според нас наказанието, което е наложено на моя доверител е прекомерно надвишено и то не е предвидено нито в Закона, нито в Правилника на Министерството на отбраната. Единствено към него води министерската заповед, която е представена по делото № ОХ-680/05.11.2010г., но моят доверител е запознат с тази заповед  едва след съставянето на АУАН и това дефакто е станало на 14.02. - съставянето на акта, а той е запознат на 19.02. с  тази заповед и тогава се подписва за това, че е уведомен за тази заповед. Дефакто това нарушение, което е извършено извън служебно време и извън службата му, не съставлява такава голямо нарушение, с което да му бъде наложена тази административна мярка „уволнение” към него момент. След действието на тази заповед, вече има основание, но преди действието на тази заповед, което действие за него почва да тече след като бъде уведомен за наличието на тази заповед, смятам че това нарушение не би следвало да се квалифицира като тежко такова и не би следвало да се налага наказание „уволнение от военна служба”. Като се има в предвид, че характеристичните данни на моя доверител до това произшествие са много добри, награждаван е многократно, като от досието се виждат тези награди. Освен това е участвал в мисии извън граница. Смятам, че наказанието е много тежко и не би следвало да понесе такова наказание като „уволнение от военна служба”.

Поради този факт, смятам че заповедта е неправомерна, предвид на това, че за моя доверител Заповед № ОХ-680 не е била в действие и поради този факт ще моля да отмените заповедта, с която му е наложено наказание „уволнение”.

 

Юрисконсулт Б.: Моля да постановите решение, с което да оставите в сила така обжалваната заповед.

Относно твърденията на жалбоподателя, искам да отбележа, че заповедта е „ОХ”, което означава „общ характер”.  Редът за запознаване със заповеди „общ характер” е строго регламентиран. След датата на постановяване, същите се свеждат до знанието на целия личен състав по регламентиран вътрешен ред. Тази заповед отменя Заповед № ОХ-7, която заповед изрично регламентира забраната за употреба на алкохол от военнослужещи извън служебно време. Видно от служебния картон, който сме представили като доказателство по делото, жалбоподателят К. е награждаван, поощряван четири пъти за времето на своята служба и девет пъти е наказван. Като изцяло наказанията са във връзка със системни неявявания на работа; системни неизпълнения на служебните задължения; явяване на работа в нетрезво състояние, състояние което пречи да изпълнява служебните си задължения и от този род наказания. Не са верни твърденията на жалбоподателя, че същият не е запознат и че действието на Заповед № ОХ-680 започва за него от 19.02.

         Моля да ни бъде даден срок за писмени бележки.

 

Реплика на адв.И.: Доказателствената тежест относно доказването на това, кога е запознат и дали е запознат моят доверител с цитираната заповед, е на ответната страна. Такива доказателства по това дело не се представиха.

 

         Въпрос на съда към юрисконсулт Б.: Кой е номерът и датата на издаване на тази предходна заповед, която е отменена с представената заповед Общ характер?

Юрисконсулт БЕРЗЕГЯНОВА: Това е Заповед № ОХ-7, мисля че е от 2008г.

 

 

Съдът счита, че следва да се запознае със заповедта, която е била отменена с представената Заповед № ОХ-680 от 15.11.2010г. на Министъра на отбраната, а именно Заповед № ОХ-7/07.01.2009г. Съдът счита, че този акт на Министъра има отношение към спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ протоколно определение, с което е приключено събирането на доказателства и е даден ход на устните състезания в днешно съдебно заседание.

 

ЗАДЪЛЖАВА процесуалния представител на ответника в 7-дневен срок, считано от днес да представи заверено копие от Заповед № ОХ-7/07.01.2009г. на Министъра на отбраната ведно с доказателство за датата и часът на запознаването на жалбоподателя с нея, с копие за жалбоподателя.

 

         Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.01.2014г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: