ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                              дата 02 юни 2011 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 02 юни 2011 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                             

разгледа адм. дело 1135 по описа за 2011  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Съдът е сезиран с жалба подадена от С.Б.Т. *** против съставен наказателно постановление № 1414/09.02.2011г., издадено от заместник-кмета на община Бургас. 

Съдът, след като прецени представените по делото писмени доказателства,  както и като взе предвид предмета на оспорване, очертан от жалбоподателя, намира подадената от него жалба за процесуално недопустима за разглеждане пред настоящия съд, поради следните съображения:

Съгласно нормата на чл.128, ал.1 от АПК на административните съдилища са подведомствени всички дела по искания за: 1. издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на административни актове; 2. обявяване на нищожност или унищожаване на споразумения по този кодекс; 3. защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията; 4. защита срещу незаконно принудително изпълнение; 5. обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица; 6. обезщетения за вреди от принудително изпълнение; 7. обявяване на нищожност, обезсилване или отмяна на решения, постановени от административните съдилища; 8. установяване неистинността на административни актове по този кодекс. По своята правна природа издаденото наказателно постановление не представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК, поради което не може да бъдат предмет на съдебен контрол за законосъобразност по реда на административното правораздаване, очертано в посочената по-горе правна норма.

Издаденото наказателно постановление подлежи на оспорване по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН пред Районен съд – Бургас, поради което настоящата жалба следва да бъде изпратена по подсъдност за разглеждане от Районен съд – Бургас.

Ръководен от горните мотиви и на основание чл.159, т.1 и чл.135, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.Б.Т. *** Наказателно постановление № НП-1414/09.02.2011г. на заместник-кмета на община Бургас,

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1135/2011г. по описа на Административен съд – Бургас.

         ИЗПРАЩА делото по подсъдност за разглеждане от Районен съд – Бургас.

 

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                            СЪДИЯ: