ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 02.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На втори октомври                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1134 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:25 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Хелио тур С“ АД, редовно призован, се представлява от адвокат С., надлежно упълномощен, с представено пълномощно на л.10 от делото.

За ответника кмет на община Созопол, редовно призован, няма представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против заповед № 8-Z-480/11.04.2018г. на кмета на община Созопол, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Масивна постройка за персонала“ находящ се в поземлен имот с кадастрален идентификатор 67800.34.23, в м. „Света Марина“, землището на гр. Созопол.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата, както и моля да допуснете направените с нея доказателствени искания, а представените доказателства да ги приемете. Моля да допуснете поисканата съдебно-техническа експертиза. Други искания за сега нямам, освен тези искания от жалбата,

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.14 от делото.

 

Съдът, с оглед твърденията на жалбоподателя, изложени в жалбата, счита, че искането за допускане на съдебно-техническа експертиза е относимо. По делото е необходимо да бъдат изяснени твърдяните факти, но според съда част от формулираните в жалбата въпроси са правни. За това съдът ще преформулира тези въпроси в насока вещото лице да изясни фактите, които са необходими на съда, за да направи съответния правен извод, който жалбоподателят е формулирал като въпрос към експертизата.

Въпросите са формулирани на л.4 от делото, който е част от жалбата.

Първият въпрос - представлява ли строеж процесния обект е правен въпрос. За да отговори на този въпрос съда, вещото лице следва да опише подробно строежа, неговата конструкция, предназначение, материали, от които е изграден, както и начинът, по който е захванат за земята.

Съдът счита, че това описание както и предназначението на имота ще даде възможност да бъде отговорено и на втория въпрос, също правен, а именно коя категория е строежа.

Третият въпрос е въведен ли е в експлоатация строежа и през коя година. На този въпрос вещото лице следва да отговори така, както е зададен.

Същото се отнася и до четвъртия въпрос, който е ползва ли се до момента и от кого процесния строеж.

Към третия и четвъртия следва да бъде прибавен и петият въпрос, на който вещото лице да даде отговор, а именно: в кой поземлен имот попада имота и дали този имот е част от къмпинг „Златна рибка”.

Шестият въпрос следва да бъде преформулиран по следния начин: Какво е предназначението на земята, върху която е изграден строежа и ако е променено това предназначение, кога е променено и с какъв акт.

Седми и осми въпрос - каква е конструкцията на строежа и през коя година е изграден, вече са зададени по-горе.

Деветият въпрос дали строежът е търпим следва да добие следната формулировка: Допустим ли е строежът по действащия устройствен план, респ. допустим ли е бил съобразно правилата и нормативите, действали по време на изграждането му.

Десети и единадесети въпрос, съответно има ли разрешение за строеж и има ли унищожаване на архивни документи в Община Созопол вследствие на пожар или наводнение, следва да бъдат зададени на вещото лице така, както са формулирани в жалбата.

 

АДВОКАТ С.: Бих искал да формулирам и допълнителни въпроси към вещото лице, а именно: да посети Областна администрация и да провери има ли издаден Акт за държавна собственост за къмпинг „Златна рибка“ и ако има, на кой имот от акта за държавна собственост съответства процесния строеж, както и на кой имот от материалните активи на дружеството съответства?

Тези въпроси имат връзка със съдебната практика на Върховен административен съд, че когато даден строеж е включен в Акт за държавна собственост, при определени условия се счита, че той е законен.

 

По изложените в горните мотиви съображения и на основание чл.195, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, като извърши справка в Община Созопол, в Областна администрация и на всякъде другаде, където е необходимо, както и като направи оглед на обекта, да даде заключения по въпросите, така както са формулирани от съда в мотивите на настоящото определение, както и да отговори на въпроса, зададен от адвокат С. в това съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЕЯ първоначален депозит в размер на 400 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от съобщаването по сметка на Административен съд Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

УКАЗВА на страната, че след представяне на доказателство за внесен депозит, съдът ще определи вещото лице.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.12.2018г. от 11:45ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: