ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,08.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На осми октомври                                      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1134 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

         Жалбоподателят „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, редовно призован, не изпраща представител.

         За ответника директор на Дирекция „Местни данъци и такси” Община Приморско, редовно призован, се представлява от адвокат К., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

АДВОКАТ К. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против Акт за установяване на задължение по декларация №0036/15.02.2013г. издаден от орган по приходите в дирекция на Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Приморско, потвърден с решение №0344/03.04.2013г. на директора Дирекция „Местни данъци и такси” при същата община.

 

АДВОКАТ К. – Оспорваме жалбата като неоснователна. Представям и моля да приемете като доказателства по делото решение на Бургаски окръжен съд №286/16.07.2010г. постановено по търговско дело №357/2008г., потвърждаващото решение на Апелативен съд Бургас и Определение на Върховен касационен съд, с което не се допуска касационно обжалване, с което решение е прогласен за нищожен договор за продажба на обособена част от „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД на „Булгарконтрола” ЕООД, с който договор продавачът прехвърля на купувача собствеността върху недвижим имот – земя и сгради на почивен дом „Черноморка” гр. Приморско.

Представените доказателства са с оглед твърдението на жалбоподателя, че е налице спор за собственост. Това е с оглед процесуалната му легитимация по чл.11 от ЗМДТ.

Ще представим и допълнителни доказателства.

В този момент имота се ползва от „Черноморец” ЕООД, хотелски комплекс „Черноморец Бургас”. 

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.13 от делото.

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на ответника заверени копия от три съдебни акта – решение № 286/16.07.2010г. на Окръжен съд Бургас, решение №36/18.05.2012г. на Апелативен съд Бургас и определение. №491/03.07.2013г. на Върховен касационен съд.

 

Съдът като взе предвид твърденията в жалбата за това, че имота се ползва от друго лице, а именно „Булгарконтрола” ЕООД и между това лице и жалбоподателя се води спор за собственост

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в едномесечен срок от днес, да представи по делото заверено копие от декларацията, с която търговското дружество „Булгарконтрола” ЕООД е декларирал по реда на Закона за местни данъци и такси същия имот и да посочи дали на това лице са определяни задължения за такса битови отпадъци (ТБО) за периода 2004г. – 2010г. вкл., съответно дали същото лице е заплащало такива задължения на Община Приморско.

Ответникът следва да посочи от кого се ползва имота, за който с процесния акт са определени задължения за ТБО на жалбоподателя през периода засегнат в този акт, както и да представи доказателства, от които да се установява през същия процесен период кой е заплащал курортна такса, предвид предназначението на имота, на кого се води регистъра за преминали туристи за експлоатация на имота, във връзка с който е съставен АУЗД, както и на кого е издадена категоризация за експлоатация на същия имот.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в същия срок да представи писмени доказателства, установяващи твърдението му, че между него и „Булгарконтрола” ЕООД се води съдебен спор за собственост на имота, за който са определени процесните ТБО.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.01.2014г. от 11.10ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

         Да се изпрати съобщение на жалбоподателя с вмененото му от съда задължение.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: