ПРОТОКОЛ

       

година 2009, 17.02                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ­­­    Х-ти  административен  състав       

 

На седемнадесети февруари                                 две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

                                                  

                                                     

секретар: Й.Б.    

прокурор: С.Х.

сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно  дело номер 1134  по описа за    2007 година.                                                         

          На именното повикване в  10.50   часа се явиха:

         

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ДИ ЕС СТРОЙ” ООД, представлявано от Н.Г.М., редовно призован, представлява се от адв. Т., с пълномощно по делото.

         

ОТВЕТНИКЪТ директор на Дирекция „ОУИ” – гр.Бургас, редовно уведомен,  представлява се от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

          За Окръжна прокуратура – гр. Бургас, редовно уведомени, се явява прокурор С.Х.

 

          Явява се вещото лице С.А..

 

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

          ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е в срок заключение от вещото лице по допуснатата експертиза.

         

СТРАНИТЕ:  Да се изслуша заключението на вещото лице.

           

Съдът ДОПУСКА до разпит вещото лице, което е със снета самоличност от предходно съдебно заседание

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. Т.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: При изготвяне на заключението си, кои документи гледахте, само  касовия бон и това, което сте описали?.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Само тези документи съм гледала при изготвяне на заключението си.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: На 18.04.2007 година сте записали, че има плащане в брой на сумата 118 000 лева. Къде  видяхте, че има такова плащане. Само в касовия бон ли?. Въпросът ми е във връзка обстоятелството, че сте посочили само  Дневникът за синтетични и аналитични плащания” за 2006 година.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Това съм го видяла в сметка 401 в „Дневник синтетични и аналитични плащания” за 2007 година, където е осчетоводено плащането на размера на ДДС, за който няма спор. На стр. 429 по делото е приложен този дневник. Цитирала съм  само ДНЕВНИК синтетични и аналитични плащания” за 2006 година, но има и такъв и  за периода месец януари до месец декември 2007 година.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Съпоставка с други счетоводни документи правили ли сте?.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не съм правила съпоставка с други счетоводни документи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: В касата   проверявали ли сте дали е била налична тази сума от 118 000 лева?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Няма как да проверя дали сумата е  била налична в касата. При така поставения въпрос, следва да направя паричен поток на цялата каса, сметка 501 за този период.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Видели ли сте годишните декларации на лицето за 2005 година и 2006 година, и дали във връзка с тях по баланса има отразено задължение към доставчиците в този размер посочен в декларациите.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не съм направила такава проверка.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

         Съдът ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на  200 лева, платими от внесения депозит.

 

         Адв. Т.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

        

          ДАВА думата по същество:

 

Адв. Т.: Моля, да отмените обжалвания акт в частта, в която го спорваме. С оглед събраните по делото писмени и гласни доказателства, изслушаното и прието основно и допълнително заключение по съдебно-икономическата експертиза, се доказва правото на приспадане на данъчен кредит, тъй като са налице всички законови предпоставки. Ще представя писмена защита.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Ще представя писмено становище. Моля да бъде присъдено в полза на Д „ОУИ”- гр. Бургас юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам жалбата за основателна и като такава следва да бъде уважена. Съобразно събраните по делото писмени и гласни доказателства  и с оглед неоспорената от страните и приета от съда съдебно-счетоводна експертиза се установява че, както жалбоподателят, така и преките му доставчици „ИВВ” ЕООД, „Стринг” ЕООД и „Гарден профи” ЕООД са водели редовно счетоводството си, като по отношение на процесните фактури са извършени съответните плащания като е начислен дължимия ДДС. Съгласно допълнителното заключение по експертизата, вещото лице е установило, че за изпълнение на договора и осъществяване на доставка съставляваща „да организира и следи излъчването на рекламен видеоклип”, не е необходима материална, техническа и кадрова обезпеченост за осъществяването и.. В този смисъл неоснователен и несъстоятелен се явява изводът на органа по приходите, че по отношение на процесните доставки липсват достатъчно доказателства за реално осъществени сделки. Именно тези изводи на органа по приходите са оборени най -вече от приетата от съда експертиза. В този смисъл намирам, че жалбата е основателна, а постановения ревизионен акт и частично потвърдителното решение на директора на Д” ОУИ”- гр. Бургас за неправилни и незаконосъобразни. Моля за  решение в този смисъл.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, ще че се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: