ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 13.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети юли                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1133 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10.50 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Хелио тур С“ АД се явява адвокат С., надлежно упълномощен.

За ответника- кмет на Община Созопол не се явява представител, редовно уведомен.

 

Адвокат С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Хелио тур С“ АД против заповед № 8-Z-478/11.04.2018г., издадена от кмета на Община Созопол, с която е наредено премахване на незаконен строеж „Бетонова яма за отпадни води“, находящ се в поземлен имот с кадастрален идентификатор 67800.34.22, м. Света Марина, землището на гр. Созопол.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да докажат в настоящото производство фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателите носят доказателствената тежест да установят фактите, посочени в жалбата, от които черпят благоприятни последици, включително чрез съдебна експертиза.

 

Адвокат С.: Поддържам жалбата. Моля да се допусне съдебно-техническа експертиза, която да отговори на посочените в жалбата въпроси. Представям писмени доказателства, които моля да приемете. Моля да допуснете до разпит един свидетел при режим на довеждане, с разпита на който ще се установява годината на изграждане. Други доказателства няма да соча.

 

СЪДЪТ счита, че приложените в административната преписка, както и днес представените от пълномощника на жалбоподателя писмени доказателства, са допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване и следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е направеното от пълномощника на жалбоподателя искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, доколкото заключението на същата ще спомогне за изясняване на делото. Основателно е и направеното от пълномощника на жалбоподателя искане за допускане до разпит на свидетел, за установяване на посочените обстоятелства. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка и днес представените от пълномощника на жалбоподателя документи, както следва: решение по ф.д.№ 2697/18.06.1990г. на Бургаски окръжен съд; решение по ф.д. № 7410/20.11.1991г. на Бургаски окръжен съд; решение по ф.д. 7410/02.08.1994г. на Бургаски окръжен съд; решение по ф.д. 7410/28.02.1995г. на Бургаски окръжен съд; заповед № 24/27.01.1995г. на Комитет по туризъм при МС; справка за недвижимите имоти, застроени със средствата на „Хелио-тур-С“ АД гр. Созопол, правоприемник на ТК „Балкантурист към м.ХІІ.93г.; справка № 2 за дълготрайните активи към 31.12.1994г. на „Хелио-тур-С“ АД гр. Созопол; писмо № 1365/1972г. на държавен комитет за планиране; протокол от 09.05.1972г. на междуведомствен експертен съвет; заповед № 360/09.02.1973г. на Министъра на горите и опазване на природната среда; протокол от 01.06.1973г.; писмо № 884/05.06.1973г.; писмо от 10.02.1972г.; препис на писмо № 1252/09.02.1972г.; протокол от 30.01.1973г.; списък на предложените за предоставяне земи на ТК „Балкантурист“ от Държавен горски фонд; протокол от 27.01.1984г.; скица на площите за предоставяне за къмпинги на ТК „Балкантурист“ в землището на гр. Созопол; протокол от 20.12.1983г.; протокол за Разширение на къмпинг „Златна рибка“;писмо № 1140/16.07.1984г.; Акт №1 от 15.04.1985г.; разрешение за строеж № 20/03.06. и разрешение за строеж № 41 (дата не се чете); протокол от 06.06.1979г.; писмо № 36-03-149/07.08.1985г. с таксиционна характеристика и скица; постановление № 179/13.09.1991г. на МС; разпореждане № 10/16.09.1992г. на МС; постановление № 8/16.01.1992г. на МС; Наредба за оценка на имуществото на държавните и обществени предприятия при образуването и преобразуването на еднолични търговски дружества с държавно имущество; Постановление № 201/25.10.1993г.; писмо изх.№ 70-09-1023/17.04.03г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените с жалбата задачи.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 350 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице инж. М.Г.

ДОПУСКА до разпит един свидетел при режим на довеждане от жалбоподателя в следващото съдебно заседание.

 

СЪДЪТ, с оглед събирането на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.10.2018г. от 10.45ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: