ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2008, 10.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІV-ти Административен състав

На десети декември                                           две хиляди и осма година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 1133 по описа за 2008 година

 

На именното повикване в 11.45 часа се явиха:

 

Жалбоподател – „ДЪБРАВА” ЕАД, редовно уведомени, не изпращат представител.

Ответник по оспорването – Регионално управление  на горите – гр. Бургас, редовно уведомени, явява се гл.юрисконсулт Юлиян Милушев, редовно упълномощен от по-рано.

Заинтересована страна – ЕТ „К. Б.”, нередовно призован, не се явява, не изпраща представител.

Заинтересована страна – Община Сунгурларе, редовно уведомени, не изпращат представител.

 

На 08.12.2008 г. е подадена молба, отразена в деловодството на съда под №8330/2008 г., подписана от Изпълнителния директор на „ДЪБРАВА” ЕАД – жалбоподател по настоящото производство, с която се оттегля подадената жалба и се иска прекратяване на делото.

 

СЪДЪТ намери, че оттеглянето на жалбата е направено съобразно изискванията на чл.155 ал.3 АПК, а именно с надлежно подадена писмена молба извън съдебно заседание. С оглед обстоятелството, че нормата на ал.1 на текста предвижда възможност на оспорващия  да оттегли оспорването, то искането, формулирано в молбата в тази насока и респективно като последици за прекратяване на производството по настоящото дело, следва да бъде уважено. По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1133/2008 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за явилата се страна и в същия срок от получаване на съобщението за неявилите се страни пред Върховен административен съд.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: