Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

1554

 

гр. Бургас, 01.08.2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, осемнадесети състав, в открито съдебно заседание на пети юли две хиляди и осемнадесета година, в състав:

Председател: Марина Николова

 

при секретаря Г.С., като разгледа докладваното от съдията Николова административно дело № 1132 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „ЕВА-01“ ЕООД, ЕИК: ***, представлявано от управителя Т.Х.М., против Решение за поставяне на преместваем обект № 70-00-7267/13/03.03.2018 г., издадено от директора на дирекция „Център за административни услуги- Зора“ при община Бургас, с което е оставено без уважение искането на търговското дружество за поставяне на преместваем обект - павилион от 14 кв.метра на терен, публична общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, Приморски парк***

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение. По същество се иска отмяна на решението и решаване на спора по същество.

В съдебното заседание, жалбоподателят „ЕВА-01“ ЕООД, редовно призован, се представлява от управителя Т.М., който се явява лично и с пълномощникът – адв. С., който поддържа жалбата. Не сочи нови доказателства. Моли за отмяна на решението и присъждане на разноските по делото.

Ответната страна – Директор на дирекция „Център за административни услуги – ЗОРА“ към община Бургас, се представлява от процесуален представител – юрисконсулт Б., която оспорва жалбата. Представя доказателства. Моли за отхвърляне на жалбата, като неоснователна. Претендира разноски.

Бургаският административен съд, осемнадесети състав, след преценка на събраните по делото доказателства и като взе предвид становищата на страните, намира за установено от фактическа страна следното:

Производството пред административния орган е започнало по повод депозирано от „ЕВА-01“ ЕООД заявление с вх. № 70-00-7267/1/01.11.2016 г. за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект - павилион с площ от 14 кв.м. за търговия с храни и напитки върху терен - публична общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, Приморски парк (позиция Е5 по схемата). Към него заявителят е приложил изискуемите документи, съгласно разпоредбата на чл. 5, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас, и заявеното искане е било допуснато до разглеждане от комисията, определена със заповед № 3560/13.12.2016 г. на кмета на община Бургас. Комисията, на свое заседание проведено на 15.12.2016г. не дала положително становище за издаване на разрешението, поискано от жалбоподателя. Видно от представения по делото протокол №13а от същата дата (л.72-78), комисията практически не е взела решение по заявлението на жалбоподателя, защото във връзка с неговото искане всички седем члена на комисията са гласували „въздържал се”, с мотива, че към този момент позицията не е свободна. Поради липса на положително становище от комисията, директорът на дирекция „ЦАУ-Зора“ е издал свое решение №70-00-7267/1/06.01.2017г. (л.70-71), с което е приел, че не са налице условията за издаване на исканото разрешение и е отказал да уважи искането на жалбоподателя за издаване на разрешението за поставяне на преместваем обект за позиция Е5 по схемата. Срещу това решение е била подадена жалба до Административен съд Бургас, по която е образувано адм. дело №161/2017г. по описа на съда. По делото е постановено решение № 975/02.06.2017 год., с което решение №70-00-7267/1/06.01.2017г. е отменено, като постановено при допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила и липса на мотиви, и преписката е върната на органа за ново произнасяне. Решението на Административния съд е оспорено пред Върховен административен съд на Република България, който с решение № 1867/12.02.2018 г. постановено по адм.дело № 8293/2017 г. по описа на ВАС, го е оставил в сила.

На 19.01.2017г. комисията отново е заседавала, като заседанието е отразено в протокол № 14 (л.55-57). Въпреки постановеният отказ от 06.01.2017г., без да е подавано ново искане и месеци преди постановяване на решение № 975/02.06.2017г. по адм.д.№ 161/2017г. на Административен съд - Бургас, комисията отново е разгледала заявлението на жалбоподателя вх. № 70-00-7267/01.11.2016г. Съгласно протокола за същата позиция е било подадено заявление и от друго лице – ЕТ „ЕОС – Т.Б.” (л.26). Комисията е отразила, че на заседанието, проведено на 15.12.2016г. е отложила искането за поставяне на преместваем обект за позиция Е5 с мотива, че позицията не е освободена. В тази връзка на заседанието на 19.01.2017г. комисията отново е отложила разглеждането на заявленията до освобождаване на позицията.

С решение за поставяне на преместваем обект № 70-00-7267/1/30.01.2017г. на директора на дирекция „ЦАУ -Зора” (л.50-51) е отложено искането на жалбоподателя да постави преместваем обект – павилион с площ 14 кв.м на терен, публична общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, Приморски парк *** Решението е оспореното пред Административен съд – Бургас, който с решение № 1242/05.07.2017г. постановено по адм.дело № 525 по описа за 2017г. е прогласил неговата нищожност.

На 24.04.2017 г. комисията, определена със Заповед № 545/06.03.2017г. на кмета на Община Бургас, в протокол № 19 от същата дата е дала положително становище за издаване на разрешение за поставяне на позиция Е5 на ЕТ „ЕОС – Т. Б. (л.116).

С писмо вх. № 08-00-191/16.02.2018г. в „ЦАУ – Зора“ е входирано решение № 975/02.06.2017г., постановено по адм.дело № 161/2017г. на Административен съд – Бургас и решение № 1867/12.02.2018г. по адм. дело № 8293/2017г. на Върховен административен съд.

На 22.02.2018 г. комисия, определена със заповед № 138/15.01.2018г., е следвало да извърши ново произнасяне по заявление с вх.№ 70-00-7267/1/01.11.2016г. от „ЕВА-01“ ЕООД – за поставяне на обект на позиция Е5 от схема на Приморски парк. С 5 гласа „за“ и 3 гласа „въздържал се“ комисията е потвърдила взетото решение с Протокол № 19/24.04.2017г. за издаване на разрешение за поставяне на позиция Е5, за която е издадено разрешение №ПП000791/23.05.2017г. за срок: 01.06.2017г. – 31.05.2020г. на ЕТ „ЕОС – Т.Б.“. Решението на комисията е обективирано в протокол № 4/22.02.2018г. (л.100-110).

Въз основа на становището на комисията от проведеното на 22.02.2018г. заседание, директорът на дирекция „ЦАУ – Зора“, отново цитирайки като основание писмо вх.№ 08-00-191/16.02.2018г., с което в „ЦАУ – Зора“ е входирано решение № 975/02.06.2017г., постановено по адм.дело № 161/2017г. на Административен съд – Бургас и решение № 1867/12.02.2018г. по адм.дело № 8293/2017г. на Върховен административен съд във връзка с ново произнасяне по заявление с вх.№ 70-00-7267/1/01.11.2016г. от „ЕВА - 01“ ЕООД – за поставяне на обект на позиция Е5 от схема на Приморски парк, издава оспореното решение. С Решението си не уважава искането на „ЕВА-01“ ЕООД да постави преместваем обект, като прави заключение, че не са налице условията на НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС (НПОТДОДЕГОТОБ) за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект – павилион 14 кв.м., в гр.Бургас, Приморски парк – позиция Е5 по схема.

С оглед на така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена от надлежна страна в срока по чл.149 ал.1 от АПК, и е насочена срещу индивидуален административен акт, подлежащ на съдебен контрол, поради което съдът я намира за процесуално ДОПУСТИМА.

Разгледана по същество жалбата се явява ОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

Предмет на настоящото производство е Решение за поставяне на преместваем обект № 70-00-7267/13/03.03.2018 г., издадено от директора на дирекция „Център за административни услуги-Зора“ при община Бургас, с което е оставено без уважение искането на търговското дружество - жалбоподател за поставяне на преместваем обект - павилион от 14 кв.метра на терен, публична общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, Приморски парк***

Според настоящия съдебен състав решението е издадено в изискуемата писмена форма, от материално и териториално компетентен орган, в кръга на неговите правомощия, но е постановено при съществено нарушение на административнопроизводствени правила.

Съграсно нормата на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ, върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други). За обектите се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет, а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината (ал.2).

Въз основа на законовата делегация от Общински съвет - Бургас е приета Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас (НПОТДОДЕГОТОБ), с която е регламентиран редът за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Бургас. Според чл.5, ал.1 от Наредбата, заинтересуваните лица подават в териториална дирекция по местонахождението на обекта заявление по образец, утвърден от кмета на общината, ведно с приложенията, подробно изброени в т.1 до т.11 на същата норма. По така подаденото заявление комисията се произнася в едномесечен срок (чл. 6, ал. 3 от Наредбата), като предлага на директора на дирекция „Център за административни услуги“ при община Бургас да уважи заявлението или да откаже издаване на разрешение (чл. 8, ал.2). В 7-дневен срок от изготвяне протокола на комисията последният се произнася с решение, с което уважава или отказва издаването на разрешение, като при произнасянето си е обвързан от предложението на комисията.

Настоящият съдебен състав намира, че при новото произнасяне административния орган не се е съобразил с така изложените от съда мотиви. По делото е безспорно, че подаденото от жалбоподателя заявление е съобразено с изискванията на Наредбата и към него са приложени изискуемите документи. Относно допустимостта на заявлението, същото е допустимо съобразно мотивите изложение в решение №1867/12.02.2018г. по адм.дело № 8293/2017г. на Върховен административен съд. Настоящият съдебен състав намира обаче, че отново липсва конкретно произнасяне по заявление вх. 70-00-7267/1/01.11.2016 г. на „ЕВА 01“ ЕООД.

Съобразно нормата на чл.8, ал.2 от Наредбата, комисията предлага на директора на дирекция „Център за административни услуги“ да уважи заявлението или да откаже издаване на разрешение, като последният е обвързан с предложението. Както е посочено и в решение № 975/02.06.2017 год., постановено по адм. дело № 161/2017г. на Административен съд – Бургас, потвърдено с решение № 1867/12.02.2018г. по адм.дело № 8293/2017г. на Върховен административен съд, „наличието на предложение с посоченото в нормата съдържание е предпоставка за произнасяне на административния орган“. В същия смисъл са и изводите на ВАС, който в потвърждаващото решение сочи, че в нарушение на установения ред, комисията не е взела решение, което да предложи на органа. Отново в нарушение на установения ред, без да е налице предложение на комисията за отказ да се издаде разрешение за поставяне, е издадено решение, с което е отказано на „ЕВА -01“ ЕООД да постави преместваем обект в терен, публична общинска собственост. Поради тези съображения, оспорения акт е отменен и върнат на органа за ново произнасяне, съобразно указанията на съда.

Както се посочи по-горе, оспореното решение е издадено въз основа на решение на комисията по чл.6 от Наредбата, определена със заповед № 138/15.01.2018г. на кмета на община Бургас, която на заседание на 22.02.2018г. с 5 гласа „за“ и 3 гласа „въздържал се“ потвърждава взетото решение с Протокол №19/24.04.2017г. за издаване на разрешение за поставяне на позиция Е5, за която е издадено разрешение №ПП000791/23.05.2017г. за срок: 01.06.2017г. – 31.05.2020г. на ЕТ „ЕОС – Т. Б.“. Видно от съдържанието на така посоченото решение от 24.04.2017г. на комисията, същата е дала положително становище за издаване на разрешение по заявление № 70-00-2625/11.04.2017г. на ЕТ „ЕОС – Т.Б.“ за поставяне на позиция Е5 (л.116), а не се е произнесла по процесното заявлението на жалбоподателя, което също видно от съдържанието на протокол №19 от 24.04.2017г., не е било разгледано на това заседание. В тази връзка, на заседанието на 22.02.2018г. потвърждавайки взетото решение с Протокол №19/24.04.2017г., комисията отново е допуснала отклонение от регламентираната процедура и доколкото решението й е от значение за съдържанието на оспорения акт, несъмнено нарушението е от категорията на съществените.

В оспореното решение на директора на дирекция „ЦАУ – Зора“, в което е възпроизведено решението на комисията от 24.04.2017г., обективирано в протокол № 19 от същата дата, отново не се съдържат мотиви, които да обуславят отказ да се издаде разрешението. Посочено е само, че не са налице условия за издаване на разрешение за поставяне на преместваемия обект. Това обстоятелство според настоящият състав обаче не е установено, тъй като липсва становище на комисията, с което се предлага на компетентния орган да откаже издаването на разрешение за поставяне. Становището на комисията въз основа на което е издадено и процесното решение на директора на „ЦАУ – Зора“ представлява потвърждение с 5 гласа „за“ на дадено положително становище, но по друго заявление, различно от това на дружеството – жалбоподател. С това становище не е налице нито отказ, нито разрешаване за поставяне на преместваем обект по заявлението. С оглед изложеното, отново не са налице каквито и да са мотиви, както в решението на комисията от 24.04.2017г. и от 22.02.2018г., така и в процесното решение на директора на „ЦАУ – Зора“,  за оставяне на заявлението на „ЕВА-01“ ЕООД без уважение. Липсата на такива не позволява осъществяване на контрол относно законосъобразността на оспорения акт.

Ето защо, предвид гореизложеното решението следва да се отмени и на основание чл.173, ал. 2 от АПК, доколкото естеството на акта не позволява решаване на въпроса по същество от съда, преписката следва да се върне на органа за ново произнасяне по заявлението, при спазване на регламентираната в Наредбата процедура.

С оглед формирания извод за основателност на жалбата и своевременно направеното искане от страна на процесуалния представител, на основание чл.143, ал.1 от АПК следва да бъдат присъдени на жалбоподателя разноските по делото, възлизащи на 250 лева, от които: 50.00 лева - държавна такса за производството /л. 93/, 200.00 лева - заплатено адвокатско възнаграждение, съобразно приложения по делото Договор за правна защита и съдействие (л.128) .

Така мотивиран и на основание чл.172, ал.2 и чл.173, ал.3 от АПК, Административен съд - Бургас, осемнадесети състав,

 

Р Е Ш И:

         

ОТМЕНЯ Решение № 70-00-7267/13/03.03.2018 г., издадено от директора на дирекция „Център за административни услуги- Зора“ при община Бургас, с което е оставено без уважение искането на „ЕВА-01“ ЕООД с ЕИК *** за поставяне на преместваем обект - павилион от 14 кв.метра на терен, публична общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, Приморски парк***

 

ИЗПРАЩА преписката на директора на дирекция „Център за административни услуги- Зора“ при община Бургас за ново произнасяне по заявлението на „ЕВА-01“ ЕООД с ЕИК *** с вх. № 70-00-7267/1/01.11.2016 г., съобразно горните указания.

 

ОСЪЖДА Община Бургас да заплати на „ЕВА-01“ ЕООД с ЕИК ***, представлявано от управителя Т.Х.М. сумата от 250.00 (двеста и петдесет) лева разноски по делото.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: