ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 05.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На пети юли                                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1132 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕВА-01“ ЕООД, редовно призован, се представлява от управителя Т.Х.М., който се явява лично и с адвокат Р. С., с пълномощно представено в днешното съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция "Център за административни услуги - Зора“ към Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт С.Б., с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

        

         По хода на делото:

АДВОКАТ С. : Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Да се даде ход на делото.

 

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на „ЕВА-01“ ЕООД, ЕИК: ***, представлявано от управителя Т.Х.М., против Решение № 70-00-7267/13/03.03.2018 г., издадено от директора на дирекция „Център за административни услуги- Зора“ при община Бургас, с което е оставено без уважение искането на търговското дружество за поставяне на преместваем обект - павилион от 14 кв.метра на терен, публична общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, Приморски парк ***

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх.№. 5122/04.05.2018г. административна преписка, изпратена от юрк. при Община Бургас - З.Х..

ДОКЛАДВА постъпили с вх.№ 6061/31.05.2018г. доказателства, по опис, изпратени от юрк.Б., в изпълнение на Определение на съда № 1128/21.05.2018 год.

         ДОКЛАДВА и постъпилото административно дело № 161/2017 г. по описа на Административен съд – Бургас.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата. Моля да се приеме приложената административна преписка. Нямам доказателствени искания. Няма да представям нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата. Считаме че въпросът е правен и отговорът се съдържа в доказателствата по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Оспорвам жалбата. Да се приемат доказателствата по делото.Нямам доказателствени искания. Няма да представям нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представената с вх.№ 5122/04.05.2018г. административна преписка, както и постъпилите с вх.№ 6061/31.05.2018г. доказателства, по опис.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото адм. дело № 161/2017 г. по описа на Административен съд Бургас.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

АДВОКАТ С.: Производството по делото е за трети път висящо по същия спор, като с две предходни свои решения Административен съд - Бургас се е произнесъл в полза на жалбоподателя. Едното решение е по административно дело № 161/2017 г. и е потвърдено и с решение на ВАС, в което е прието изрично, както решението на първата, така и на втората инстанция, че административният орган – комисията, която се произнася, следва да разгледа подаденото заявление от страна на жалбоподателя и да се произнесе по същество. Повторното решение, с което е отказано разглеждането, е обявено за нищожно с решението на Административен съд Бургас по административно дело № 525/2017 г., поради което след връщане на преписката в общината, комисията е следвало да разгледа подаденото заявление, а тя не е сторила това. Разгледано е заявление извън преклузивния срок, докато по заявлението на жалбоподателя, за което са дадени задължителни указания, няма произнасяне от страна на комисията, поради което е издадена незаконосъобразна заповед - предмет на обжалване. Всички писмени доказателства установяват основателността на жалбата. Моля същата да бъде уважена.

Моля за присъждане на разноските.

Считам, че не само задължение на Община Бургас, но и на всеки административен орган, е да изпълнява административните решения – нещо, което не е сторено в конкретния случай, поради което и обжалвания административен акт се явява незаконосъобразен. Моля да се има предвид от съда.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.М.: Според наредбата на Община Бургас, която съм изпълнил - за преместваемите обекти, там едно от условията е една година преди изтичане на договора на наемателите, същите да подадат нови заявления предходната година - от първи ноември до 30 ноември е определения от общината срок. В този срок аз съм единственият подал документи за този обект  и те са приети. Не знам на какво основание по време на комисията на 15-ти декември е извикан човекът, който е работил в момента и не му е изтекъл договорът. Те са подали на 16-ти декември – две седмици след срока. На никоя от фирмите не е изтекъл договорът. Не разбрах на какво основание не е подписан договорът. В срока, определен от общината, няма втора молба за обекта. Аз съм единственият и при условия, че от 35 години правя само това. На какво основание ми се отказва? Договорът е подписан април, без да ме питат уведомен ли съм, отказвал ли съм ли се или не. На другите още на 15-ти декември е казано.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Моля да оставите без уважение жалбата от „ЕВА-01“ ЕООД срещу Решение № 70-00-7267/13/03.03.2018 г., издадено от директора на дирекция „Център за административни услуги- Зора“ при община Бургас, с което е оставено без уважение искането на търговското дружество за поставяне на преместваем обект - павилион от 14 кв.метра на терен, публична общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, Приморски парк ***

 Считам решението за законосъобразно и правилно. Директорът няма правомощията да задължи Комисията по чл. 56 с определено становище да уведомява по предходни дела, както спомена процесуалният представител на ищеца. Нямало е произнасяне по първото дело. Поради това е имало отказ от страна на директора. Към момента считаме, че са спазени изискванията на закона и решението е правилно и законосъобразно, издадено от компетентен орган в рамките на правомощията му, изцяло съобразено със становището на Комисията по чл.56. Моля да потвърдите решението.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: