ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 13.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На тринадесети декември                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1132 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:49 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Си ай ритърн” ООД, редовно уведомен, явява се лично управителят И.Б. и адв. П. от Адвокатска колегия - Ямбол, с представено по делото пълномощно. 

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

         Явяват се вещите лица С.А., инж. С.И. и С.Т..

 

По хода на делото:

АДВ. П.: Моля да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото. Считам, че не са налице процесуални пречки.

 

Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:     

Производството е образувано по жалба срещу ревизионен акт № Р-02002815005156-091-001/20.01.2016г., на орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, в частта потвърдена с решение № 91/15.04.2016г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” -Бургас при ЦУ на НАП.  В съдебно заседание на 11.10.2016г. съдът допусна  извършването на три експертизи, които са изготвени от вещите лица. Вещото лице С.А. и вещото лице С.И. са представили заключенията си в срок, а вещото лице С.Т. е представил заключението си на 07.12.2016г., т.е. извън срока по чл.199 от ГПК, вр. чл.144 от АПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Не възразявам да се изслуша съдебно-техническата (компютърна) експертиза, изготвена от вещото лице Т. въпреки, че същата не е представена в законоустановения срок.

АДВ. П.: Не възразявам за изслушване на вещото лице Т..

 

Съдът СНЕМА самоличност на вещите лица както следва:

С.В.А. – ** г. български гражданин, омъжена, неосъждана, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

С.Ж.И. – ** г., български гражданин, женен, неосъждан, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

С.Б.Т. – ** г., български гражданин, женен, неосъждан, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещават да дадат заключения по съвест и разбиране.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-счетоводна експертиза.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. П.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Правилно ли са осчетоводени разходите по процесните фактури като разходи за основна дейност?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Като разходи за основна дейност, да.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице С.А. по извършената съдебно-счетоводна експертиза, като й ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 350 лв., платими в рамките на внесения депозит. (изд. Р.К.О. – 350 лв. – 13.12.2016 г.)

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза.

 

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. П.: Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице С.И. по изготвената съдебно-техническа експертиза, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 450 лв., платими в рамките на внесения депозит.(изд. Р.К.О – 450 лв. – 13.12.2016 г.)

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-техническа (компютърна) експертиза.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. П.: Бихте ли казали дали при жалбоподателя и в сърварите на НАП се съдържа писмо с изброени документи?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В имейла на жалбоподателя се съдържа писмо, което е получено от НАП на дата 22.12.2015 г. с изброени документи, които трябва да бъдат приложени към това писмо. Има и препратка, т.е. линк, от който да се изтеглят документите, които са като прикачен файл. Прикачените файлове трябва да са много и те са изброени в имейла. Един от тях трябва е ревизионен доклад съдейки по съдържанието на имейла. Самата препратка т.е., линка е неактивен и РД не може да се отвори. Не може да се установи реално дали е получен от жалбоподателя. Това го установих след посещение в офиса на дружеството, в гр. Ямбол. Ходих впоследствие и в ТД на НАП – Бургас, като исках да установя дали има повече информация, но не успях да открия такава.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Искам да посоча първо, че препратката е неактивна, защото самия софтуерен продукт чрез който се изпращат документите на лицата, я поддържа активна 14 дни. Това е софтуерно решение. След това става неактивен линк.

Имам въпрос към вещото лице Т. по повод на това, което каза, че именно не знае, че е получен този ревизионен доклад. Фактът, че има доказателство, че препратката е активирана, това не е ли доказателство, че писмото е получено и отворено най-малко?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това е така, което каза юрисконсулт Т., че линковете са активни 14 дни. Има данни, че линка с ревизионен доклад е отварян. Тези файлове, които са приложени към съответния имейл това, че са описани и че самия имейл е отварян не значи, че всички файлове, които са изброени, са изпратени. Някои от тях е възможно да са изброени, но да ги няма. Не може да се прецени дали всичко е изпратено.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Не е ли това, което казвате със заключението на стр. 4 където сте посочили, че прикачването на документите се извършва посредством маркиране със софтуерен бутон и на практика изписването на прикачените файлове става автоматично без да е необходимо оператора да изписва имената на прикачените документи. От казаното оставам с убеждение, че изписването на изпратените файлове става с маркирането му.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз съм имал предвид в експертизата, че когато се маркира съответния документ, той се маркира като препратка. Има набор документи към това дело, които документи не следва да се изпращат съм съответния ревизиран обект. Самият офис няма предвид, че той се контролира автоматично.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Това означава ли, че изпращащият го изписва файловете, които се прикачват или тези файлове се изписват автоматично в момента, в който бъдат прикачени?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По принцип софтуера трябва да прави това, но в момента не мога да коментирам дали това е станало така.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице по изслушаната съдебно-техническа (компютърна) експертиза, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 350 лв., платими в рамките на внесения депозит.(изд. Р.К.О. – 350 лв. – 13.12.2016 г.)

 

АДВ. П.: Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените към делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. П.: Уважаеми господин председател, от представените и събраните по делото писмени доказателства, както и от извършените експертизи считам, че се установи по безспорен начин, че ревизионният акт в потвърдената и оспорена в настоящото производство част страда от съществени пороци, а именно същият е издаден при съществени процесуални нарушения на чл. 117 и следващите от ДОПК, като от представената съдебно-техническа експертиза и от събраните писмени доказателства се установява, че ревизионен доклад изобщо не е изпратен на електронната поща дружеството-жалбоподател. Фактът, че препратката седи активирана в 14-дневен срок не доказва факта, че ревизионен доклад е бил изпратен. В случай ако не приемете, че е налице това съществено процесуално нарушение, моля да отмените ревизионния акт в частта, в която проверяващите не са признали правото на данъчен кредит за осчетоводените фактури за извършени СМР от „Максстрой” ЕООД, тъй като се установи по безспорен начин в обекта на проверяваната фирма, че разходите са извършени реално и би следвало да се признае правото на данъчен кредит.

Моля да отмените издаденото решение от административния орган, с която е потвърден ревизионния акт, който е издаден при съществени процесуални нарушения.

Моля да ми се даде възможност да изложа съображения в писмена защита.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да потвърдите ревизионния акт в обжалваната част. Считам, че той е законосъобразен, правилен и не страда от твърдяните от жалбоподателя пороци.

По отношение на връчване на част от документите са представени доказателства, които удостоверяват това връчване и всички твърдения в тази част са необосновани. Правото на данъчен кредит е свързано с фактури издадени от „Максстрой” ЕООД и считам, че представените от лицето оферти и съпътстващите констативни протоколи не могат да бъдат обвързани с тези фактури и за получени от „Си ай ритърн”  ООД доставки, които да са свързани с извършваната от дружеството стопанска дейност и считаме, че тези факти не отговарят на изискванията на чл. 114, ал. 1, т. 9 и т. 10 от ЗДДС и изискванията на ЗСч, което е допълнително основание по чл. 71, т. 1 от ЗДДС да се откаже правото на данъчен кредит.

Моля, ако потвърдите ревизионния акт, да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 863 лв.

АДВ. П.: Пропуснах да заявя, че ние също претендираме присъждане на разноски.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок на процесуалния представител на жалбоподателя за представяне на писмена защита.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,13 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: