ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 11.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На единадесети октомври                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1132 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Си ай ритърн” ООД, редовно уведомен, явява се лично управителят И.Б. и адв. П. от Адвокатска колегия - Ямбол, с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

АДВ. П.: Моля да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Считам, че няма процесуални пречки да се даде ход на делото.

 

Съдът като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:     

Производството е образувано по жалба срещу Ревизионен акт № Р-02002815005156-091-001/20.01.2016г., на орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, в частта потвърдена с Решение № 91/15.04.2016г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” -Бургас при ЦУ на НАП.

В съдебно заседание на 13.09.2016 г. съдът даде възможност на жалбоподателя да потвърди желанието си за извършване на експертизи, тъй като молбата за това не беше подписана. С молба от 26.09.2016г. жалбоподателят уточни искането си за експертизи.

 

АДВ. П.: Уважаеми господин председател, поддържам жалбата на посочените основания.

Поддържам искането допускане на три експертизи - съдебно-техническа експертиза (компютърна), съдебно-счетоводна експертиза и съдебно-техническа експертиза (строителна), като в молбата съм обосновала мотивите за това искане, тъй като в тежест на жалбоподателя е да докаже фактите, на които основава твърденията си.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По отношение на експертизите, бих искала да кажа особено за първата - съдебно-техническа експертиза (компютърна), чрез която да се установи дали е бил изпратен като прикачен файл, като електронно съобщение до жалбоподателя  ревизионен доклад, което има отношение към предмета на спора. Това не е начинът да се установи, защото такава експертиза не може да даде резултат. Смятам, че това е въпрос, който може да се установи с писмени доказателства по делото.

 

С оглед изявленията на страните, съдът намери, че следва да допусне извършването на поисканите три експертизи, тъй като и за трите са нужни специални знания, с които съдът не разполага.

Предвид горното и по направеното искане, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа (компютърна) експертиза, която да отговори на поставения въпрос в молбата на адв. П. на лист 440 от делото след внасяне на депозит в размер на 350 лв., платими от жалбоподателя, в 3-дневен срок  считано от днес.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа (строителна) експертиза, която да отговори на поставения въпрос в молбата на адв. П. на лист 440 след депозит в размер на 450 лв., платими от жалбоподателя, в 3-дневен срок от днес.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите на лист 441 след заплащане на депозит в размер на 350 лв. от жалбоподателя, 3-дневен срок от днес.

Съдът допълнително ще определи вещите лица по трите експертизи след заплащане на депозита.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.12.2016 г. от 9.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09,58 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: