ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.09.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХVІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети септември                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Веселин Енчев

КНАХ   дело    номер  1132   по    описа    за   2015  година.

 

На именното повикване в  12:08 часа се явиха:

Касаторът –   „Лъки” ООД с управител  Т.Г.С., редовно уведомен, представлява се от адвокат Д., с представено днес пълномощно.

Ответникът  Заместник-министър на Министерство на културата, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., която също представя пълномощно.

Окръжна прокуратура гр. Бургас се представлява от прокурор С..

        

АДВ. Д. – Не възразявам да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ И.  - Моля да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОР С.   – Нямам възражения. Моля да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА.

          

АДВ. Д. – Поддържам касационната жалба. Нямам искания по доказателствата. Няма да соча нови доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Оспорваме касационната жалба. Също няма да сочим нови писмени доказателства. Нямаме доказателствени искания.

ПРОКУРОР С. – Касационната жалба намирам за процесуално допустима, подадена от процесуално легитимирано лице в законоустановения срок. Нямам доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, като съобрази, че допълните писмени доказателства пред настоящият съд няма да се ангажират

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ Д. – Възражението ми е, че акта за установяване на административното нарушение не връчен на представител на „Лъки” ООД. Приложеното сведение, което е мотивирало Карнобатския районен съд да постанови решението си, няма функции да отразява съгласие, несъгласие или отказ на представляващия да приеме акта. В него не е посочено на кой от управителите е предявен. Доколкото в акта има посочен свидетел за отказ за приемане на акта, но там също не става ясно кой е отказал, тъй като в акта са посочени всички представляващи на „Лъки” ООД и по никакъв начин не се разбира кой е отказал да го получи.

Допълнително ще посоча, че в този акта за установяване на административно нарушение има положен подпис на нарушител, има и разписка за връчване на акта, вярно е, че не е установено кой точно се е подписал там. Също така на акта  се е подписал и свидетел за отказ, а на практика имаме връчване на акта, тъй като срещу нарушител някой се е подписал, макар до този момент не е установено кой го е подписал.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Уважаеми съдии, моля да оставите без уважение касационната жалба на „Лъки” ООД и да потвърдите решението на Районния съд като правилно и законосъобразно. 

Дали има подпис на мястото на нарушител е ирелевантно в случая, защото има оформяне за отказ, тъй като акта е връчен при отказ и свидетел е подписал акта, че управителя отказва да го подпише. И дали има положен още един подпис е без значение.

Представям писмени бележки.

 

ПРОКУРОР С. – Уважаеми административни съдии, считам, че решението на първата инстанция е обосновано и законосъобразно и моля да го оставите в сила. Съдът е събрал всички доказателства, изтъкнал е подробни мотиви, видно от които не се констатират съществени нарушения, накърняващи правото на защита на санкционирания. Административното нарушение е безспорно установено и санкцията е определена правилно. 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение, след съвещание, в срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 12:13 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: