ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,08.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На осми октомври                                      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1132 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.Г.Я., нередовно призован, не се явява.

Жалбоподателят Я.Г.Т., нередовно призован, не се явява.

Жалбоподателят Ц.Б.Й., нередовно призован, не се явява.

Жалбоподателят Л.Б.С., нередовно призован, не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че относно тези жалбоподатели призовките са връчвани на посоченият съдебен адрес, който е адвокатска кантора, но не са получени от посочения в жалбата адвокат, а от лице, чието качество е неизвестно. В отрязъка от призовката са посочени двете имена на получателя М. Д. „пълнолетно лице на адреса”.

Съгласно чл.51, ал.1 от ГПК връчването на адвокат става лично в неговата кантора или на всяко място, където той се намира по служба. Връчването в кантората може да се извърши на всяко лице, което работи или сътрудничи на адвоката. При удостоверяване на връчването връчителят посочва името и качеството на получателя.

В конкретният случай длъжностното лице по призоваването не е посочило какво качество има лицето М.Д. в адвокатската кантора на адвокат Д.С. за да се провери надлежността на призоваването. Фактът, че това лице, приело призовката, е пълнолетно и в момента, когато връчителят е посетил кантората се е намирало там, не означава, че лицето е сред посочените от разпоредбата на чл.51, ал.1, изр. второ от ГПК.

Отделно от това по делото липсва представено пълномощно от адвокат Д.С., който от името на тези лица е извършвал процесуални действия, представляващи заплащане на държавна такса.

Съдът, счита, че тези жалбоподатели чрез лично волеизавление следва да посочат дали са упълномощавали адвокат Д.С. – като представят съответно пълномощно или като заявят, че той не е техен пълномощник.

 

Жалбоподателят З.И.Г., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Жалбоподателят Е.И.К., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Жалбоподателят Н.С.К., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Жалбоподателят Т.С.К., редовно призован, не се явява и не се представлява

Жалбоподателят Г.Г.Д., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Жалбоподателят Г.Г.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат Н.Д., днес упълномощен, представя пълномощно.

Жалбоподателят И.С.Д., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Жалбоподателят Д.П.Д., редовно призован, се явява лично.

Жалбоподателят Я.П.Д., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Жалбоподателят Д.С.П., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Жалбоподателят П.Д.К., редовно призован,не се явява и не се представлява.

Жалбоподателят С.Д.Г., редовно призована,  не се явява. За нея се явява представител по пълномощие адвокат В.Т., надлежно упълномощена, представя пълномощно

За ответника началник Служба геодезия, картография и кадастър Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат Ц.В., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Заинтересованата страна „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, нередовно призована, не изпраща представител.

Нередовно призовани са и наследниците на Д.С. Б., които са адресати на оспорената заповед.

 

Съдът счита, че следва да се установи дали страните Г.Г.Д. и Г.Г.Д. са наследници на Г. С.Д., тъй като в заповедта присъства името на Г. С.Д., а по делото няма удостоверение за наследници на това лице.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба адвокат Д.С., посочен в жалбата на първите четирима жалбоподатели като техен представител. С молбата иска заседанието да бъде отложено за друга дата, защото е зает в Районен съд Ботевград – трябва да се яви в наказателно от частен характер дело. С депозираната молба няма доказателства за това обстоятелство, нито доказателство, че е упълномощен от тези жалбоподатели. В молбата са изложени и съждения по съществото на спора.

 

АДВОКАТ Д. – С оглед нередовното призоваване на страните считам, че ход на делото не следва да се дава. Има процесуални пречка за даване ход на делото.

АДВОКАТ Т. – Налице са процесуални пречки за даване ход на делото предвид нередовно призоваване на жалбоподателите и заинтересованите страни. Моля също така да бъде указано на адвокат Д.С. и на жалбоподателите от номер едно до номер четири (№1-4) да представят надлежно пълномощно на адвокат С. и с призовки да се призовават за следващото съдебно заседание.

АДВОКАТ В. – Считам, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Д. – Също считам, че не следва да се дава ход на делото, след като са нередовно призовани някои от страните.

 

Съдът, като взе предвид становището на страните и служебните констатации, които изложи и като взе предвид, че част от жалбоподателите и част от заинтересованите страни са нередовно призовани, което се явява процесуална пречка за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО,

ОТЛАГА същото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.12.2013г. от 10.40ч., за която дата и час страните, които са редовно призовани за днешното съдебно заседание са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателите Г.Г.Д. и Г.Г.Д., в 14-дневен срок от днес, да представят по делото удостоверение за наследници на Г. С.Д..

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателите Г.Г.Я., Я.Г.Т., Ц.Б.Й. (С.) и Л.Б.С., в 7-дневен срок от съобщаването, да представят пълномощно, с което са упълномощили адвокат Д.С. да ги представлява по делото и да извършва всякакви процесуални действия от тяхно име във връзка с тезата, която поддържат в предявената жалба.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателката Л.Б.С., подписала жалбата на л.2-3 от делото чрез попечител, да представи надлежни писмени доказателства за личността на попечителя и за причините, поради които се подписва чрез попечител с оглед преценката за представителната власт на този попечител.

ДА СЕ ИЗИСКА служебна справка за наследниците на Д.С.Б., след което всички да бъдат призовани на посочения в справката настоящ и постоянен адрес, ако адресите са различни да бъдат призовани и на двата адреса.

ДАВА възможност на всички страни по делото до следващото съдебно заседание да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата, които поддържат по предявените по делото жалби, очертаващи процесния спор.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: