О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  №753

 

гр.Бургас , 5.05.2017г.

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито заседание на пети май две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 1131 по описа за 2017г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.188 ЗДДС във  вр. чл. 60, ал.4 от АПК.

Образувано е по жалба, подадена от „АГРОВЕЛ 1990“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в с.Оризаре, ул.„Михаил Герджиков“ ***, представлявано от П.В.Т. против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП- 78- 0228466/2.05.2017г. на директора на ТД на НАП гр.Бургас.

Със заповедта е наложена принудителна административна мярка: запечатване на търговски обект- агроаптека, находяща се в гр. Каблешково, ул. „Черно море“ ***, стопанисвана от  „АГРОВЕЛ 1990“ ЕООД, ЕИК *** и забрана за достъп до него за срок от 10 дни, на осн. чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ и чл.187, ал.1 от ЗДДС и на осн. чл.188 от ЗДДС във вр. с чл.60 от АПК, е допуснато предварително изпълнение.

Жалбоподателят иска отмяна на разпореждането, с което е допуснатото предварително изпълнение  на заповедта. Според него, административния орган не е доказал наличието на предпоставките, регламентирани с нормата на чл. 60 ал.1 АПК. Посочва, че предварителното изпълнение няма да постигне желания от административния орган ефект – да се предотврати осуетяване или сериозно затрудняване изпълнението на акта или причиняване на значителни и трудно поправими вреди. Акцентира върху обстоятелството, че към момента на издаване на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП- 78- 0228466/2.05.2017г., е съставен само АУАН, но не издадено наказателно постановление.

Ответникът – директор на ТД на НАП, в съпроводителното писмо, с което изпраща жалбата и преписката до съда,  не изразява становище по оспорването.

Съдът, след като прецени представените по делото доказателства, приема от фактическа страна следното:

На 27.04.2017г. инспектори от ТД на НАП Бургас извършили проверка на агроаптека, находяща се в гр. Каблешково, ул. „Черно море“ ***, стопанисвана от  „АГРОВЕЛ 1990“ ЕООД, за резултатите от която съставили констативен протокол № 0228466. Констатирали, че на същата дата клиент закупил от агроаптеката един брой препарат „Раундъп“ за 18лв., като след получаване на стоката и плащането й с пари в брой, приети от Л.М.П.- продавач, не е издадена фискална касова бележка. При разпечатване на КЛЕН за 27.04.2017г. от работещото, регистрирано и свързано с НАП едно фискално устройство установили, че продажбата за 18 лева не е отчетена с фискалното устройство с фискална касова бележка.

Въз основа на фактите, установени при проверката, на 2.05.2017г. инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас съставил АУАН № F298867, като приел извършено нарушение на чл.118, ал.1 ЗДДС във вр. с чл.25, ал.1 от Наредба №Н-18/2006г. на МФ.  АУАН е бил връчен на пълномощник на дружеството- жалбоподател на 2.05.2017г.

На същата дата (2.05.2017г.), въз основа на констатациите, съдържащи се в протокол № 0228466/27.04.2017г. , на основание чл.186, ал.1, т.1,б.“а“ във вр. с чл.186, ал.3 от ЗДДС,  директорът на ТД на НАП, гр.Бургас е издал заповед № ОП- 78- 0228466/2.05.2017г., с която е наложил принудителна административна мярка запечатване на обекта, където е установено нарушението и е забранил достъпа до обекта за срок от 10 дни.

С изрично разпореждане, материализирано в заповедта, на основание чл.188 от ЗДДС във връзка с чл.60, ал.1 от АПК, директорът на ТД на НАП, гр.Бургас, е допуснал предварително изпълнение на наложената ПАМ, като е посочил, че предварителното изпълнение се налага, за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, с цел да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интересът на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискано устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, а също така и че от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправими вреди за бюджета.

При изложената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

Дружеството-жалбоподател е адресат на оспорената заповед и разпореждането за предварително изпълнение на принудителната административна мярка, правата му са пряко и непосредствено засегнати от нея, поради което за него е налице правен интерес от оспорване на последния акт.

Разпоредбата на чл.188 от ЗДДС сочи, че принудителната административна мярка по чл.186, ал.1 от ЗДДС подлежи на предварително изпълнение при условията на Административно-процесуалния кодекс.

Съгласно чл.60, ал.4 от АПК, разпореждането, с което се допуска или се отказва предварително изпълнение, може да се обжалва чрез административния орган пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен.

По делото е доказано, че заповедта за налагане на ПАМ е била съобщена на пълномощник на дружеството жалбоподател на 4.05.2017г. Жалбата срещу разпореждането за допускане на предварително изпълнение, е подадена в съда съда на същата дата-  4.05.2017г., поради това съдът приема, че визираният в чл.60, ал.4 от АПК 3-дневен срок е спазен и искането за отмяна на разпореждането е допустимо.

Както вече бе посочено, по силата на чл.188, ал.1 от ЗДДС, заповедта по чл.186, ал.1 от същия закон, с която се налага ПАМ подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК, т.е. при наличие на предпоставките регламентирани в чл.60, ал.1 от АПК. Следователно, за да пристъпи към допускане на предварително изпълнение на издадената заповед за налагане на ПАМ, административният орган следва да съобрази наличието на някои или на всички предпоставки, визирани в тази разпоредба и да мотивира разпореждането, с което допуска предварително изпълнение, като докаже, че то се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните-в защита на особено важен неин интерес.

В настоящият случай, мотивите на разпореждането са изложени в три насоки:

1.Да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 2. Опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта; 3. От закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.

Наличието на първата предпоставка е обосновано с необходимостта от за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, с цел да се защити интересът на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискано устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения.

Съдът намира, че с така изложените мотиви административният орган не доказва конкретна необходимост от защита на особено важни държавни или обществени интереси защото:

Превантивният характер на ПАМ, не предпоставя автоматично извод за наличие на предпоставка за допускане на предварително изпълнение за акта, с който се налагат. В случая е направен опит посредством целите на ПАМ да бъде доказана предпоставка, за допускане на предварителното й изпълнение, което е недопустим подход. Целите на ПАМ и на предварителното изпълнение са различни и за реализирането им е необходимо да бъдат доказани различни предпоставки. В първия случай- която и да е от хипотезите, регламентирани в нормата на чл. 186 ал.1 ЗДДС, а във втория- необходимост от защита на особено важни държавни или обществени интереси.

Посочената нужда да се защити интересът на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискано устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, не предпоставя сама по себе си извод, че е налице пряка и непосредствена заплаха за държавния и обществен интерес, така че да е обосновано допускането на предварително изпълнение на акта.

В обжалваното разпореждане не са изложени конкретни фактически основания за допуснато предварително изпълнение, няма конкретни съображения на органа, защо приема, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на наложената принудителна административна мярка.

Липсата на конкретни факти води до невъзможност съда да ги анализира и да прецени дали те изпълват една или повече от предпоставките по чл.60, ал.1 от АПК. Не е ясно при какви критерии е преценено наличието на опасност от затрудняване на изпълнението  на ПАМ . Освен останалото, предварителното изпълнение не само не съответства на предпоставките в чл.60, ал.1 от АПК, но се отклонява от тяхната цел.

То следва да бъде обвързано с наложената ПАМ, чието изпълнение следва да обезпечава, а не изпълнението на друг акт. С разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение на акта изрично е указано на жалбоподателя, че ПАМ ще бъде прекратена по писмена молба на задълженото лице, подкрепена с доказателства, че предвидената за извършеното нарушение глоба или имуществена санкция е заплатена изцяло, т.е. , чрез предварителното изпълнение по същество се цели заплащане на санкция, а не обезпечаване на наложената ПАМ.  Нещо повече, такава санкция към момента на издаване на разпореждането не е и наложена, тъй като липсва издадено наказателно постановление.

Поради липса на конкретни фактически основания в мотивите за налагане на предварителното изпълнение на заповедта и по този начин непосочване на конкретни мотиви за конкретния казус от една страна, и поради констатирано несъответствие на целта на разпореждането за предварително изпълнение, с целта на закона в хипотезите, когато допуска постановяване на такова разпореждане, то следва да се отмени.

По изложените съображения, съдът намира, че искането за отмяна на разпореждането, с което на осн. чл. 60 ал.1 АПК, е  допуснато предварително изпълнение на заповед № ОП- 78- 0228466/2.05.2017г. на директора на ТД на НАП гр.Бургас, е основателно и следва да бъде уважено.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.60, ал.5 и 6 от АПК, Административен съд  Бургас,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТМЕНЯ разпореждане по чл.60 от АПК, с което е допуснато предварително изпълнение на заповед № ОП- 78- 0228466/2.05.2017г.на директора на ТД на НАП гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд гр. София.

 

 

                  СЪДИЯ: