ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 11.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На единадесети юли                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1130 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

За жалбоподателите „Монолит“ ООД и „Новомосковскбитхим Неса“ ООД не се явява  представител, редовно уведомени.

За ответника- кмет на Община Созопол се явява адвокат Б.Й..

 

В съдебната зала присъства адвокат А.А..

Адвокат А.: Аз представлявам двете дружества-жалбоподатели, но в момента не мога да представя пълномощно.

 

Адвокат Й.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Монолит“ ООД и „Новомосковскбитхим-Неса“ ООД против заповед № 8-Z-436/29.03.2018 г., издадена от кмета на община Созопол, с която е наредено да бъде приведен строеж „Жилищна сграда апартаментен тип“, находяща се в урегулиран поземлен имот VІІ-741, кв.73 по плана на гр. Черноморец, в съответствие с одобрените инвестиционни проекти.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на ответника, че следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. Жалбоподателите носят доказателствената тежест да установят фактите, посочени в жалбата, от които черпят благоприятни последици, включително чрез съдебна експертиза.

 

 

Адвокат Й.: По допустимостта на жалбата. Оспорваме жалбата като недопустима поради липса на доказателства, удостоверяващи срока за законността на нейното подаване и сезирането на съда. В този смисъл ще ви моля да задължите жалбоподателя да представи такива доказателства, като в случай на непредставяне, ще ви моля да прекратите производството като просрочено. Относно основателността на жалбата- считаме същата за неоснователна. В тази връзка моля да приемете изцяло приложената административна преписка към оспорвания акт, от която ще се ползваме като доказателствен материал. Предвид че е видно констатираното нарушение, няма да сочим други доказателства на този етап. Моля да се укаже на жалбоподателя срок за представяне на доказателства относно възраженията за недопустимостта на жалбата.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е направеното от ответната страна възражение за липса на доказателства, удостоверяващи срока на подаване на жалбата срещу административния акт, но само по отношение на жалбоподателя „Новомосковскбитхим Неса“ ООД, доколкото в известието за доставяне на писмото с изх. № 26-00-478/30.03.2018г., съпровождащо оспорената заповед, е отбелязана дата на връчване 10.04.2018 г., а жалбата е с входящ номер от 25.04.2018 г. С оглед на това следва да бъдат дадени указания на посочения жалбоподател да представи в 7-дневен срок от съобщението доказателства за депозиране на жалбата в законоустановения 14-дневен срок от връчване на заповедта. Следва да се предостави също възможност на жалбоподателите да ангажират доказателства, както и да заявят ясно дали желаят допускане и изслушване на съдебно-техническа експертиза, въпроси за която са формулирани в жалбата, но не е направено искане в този смисъл, а е заявено, че е възможно да бъде поискана такава. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства.

УКАЗВА на жалбоподателя „Новомосковскбитхим Неса“ ООД да представи в 7-дневен срок от съобщението доказателства за депозиране на жалбата в законоустановения 14-дневен срок от връчване на заповедта.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателите да ангажират доказателства, като УКАЗВА на същите да заявят ясно дали желаят допускане на съдебно-техническа експертиза с посочените в жалбата задачи.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА        за 17.10.2018г. от 11.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: