ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 10.07.                                                                        град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  десети юли                                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1130 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.Б.С., редовно и своевременно призован, се явява лично.

 

          ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС, редовно и своевременно призован, не се явява. Изпраща за представител гл.ю.к.И., редовно упълномощена, с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

АДВ. С. : Да се даде ход на делото.

          ГЛ.Ю.К.И.: Да се даде ход на делото.

                  

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                    

 О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  § 2 ДР на ДОПК, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от Я.Б.С., с ЕГН **********, с адрес: *** против Ревизионен акт № Р-02000215010607-091-001/03.01.2017г. издаден от В.Х.Р.на длъжност началник сектор, възложил ревизията и Ц.Г.Р.на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас – ръководител на ревизията, потвърден  частично с Решение № 63/28.03.2017г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите.

Иска се обявяване нищожността му или отмяната му изцяло като незаконосъобразен.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докажат съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

 

Адв.С.- Нямам възражения по доклада. Поддържам жалбата. Искам само да отбележа,  относно ревизионния акта,който обжалвам,че лицето Ц.Г.Р.беше цитирана като главен инспектор  по приходите в ТД на НАП Бургас. Тя не е в ТД на НАП Бургас, а при ТД на НАП София- на длъжност главен инспектор по приходите. Поддръжам доказателствените искания,които съм изложила в жалбата, както и в допълнително  входираната молба от  26.06.2017 година.

ГЛ.Ю.К.И.- Оспорвам  жалбата. Моля да приемете преписката, катко и допълнително представените доказателства. По отношение на направените доказателствени искания предоставям на съда. Ц.Г.Р.е служител на ТД на НАП София, приемам тази забележка. Това е вярно, в самия ревизионен акт не е отбелязана местоработата й,  а само длъжността.

Съдът докладва, че във връзка  с постъпилата от жалбоподателя  молба вх.№6495/26.06.2017 т.е дал възможност на ответната страна да вземе отношение, както евентуално дали да постави допълнителни въпроси към съдебно-счетоводната експертиза, поискана от жалбоподателя.

ГЛ.Ю.К.И.- Не, няма да поставям въпроси сега, а евентуално след заключението, ако възникнат въпроси. На този етап няма да поставяме въпроси към поисканата съдебно-счетоводна експертиза.

Съдът намира за оснавателно направеното от жалбоподателя  искане за допускане  и възлагане на съдебно-счетоводна експертиза  по делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори  на поставените  въпроси в цитираната по-горе молба, поставени от жалбоподателя.

НАЗНАЧАВА за вещо лице С.  В.А..

Определя депозит в размер на 500.00/петстотин/  лева,  който следва да бъде внесен  в 7 дневен  срок от поискалия експертизата.

След ванясена на депозита делото да се предостави на вещото лице за изгогвяне на заключението.

АДВ.С.- Ще представя писмени доказателства във връзка с представените и приети като доказателства за издаване на ревизионния акт и ревизионния   доклад на бившия ми съпруг и с протокол от А.Б.,  която има обяснение за плащането,  че и аз съм участвала в плащането на имоти, което твърдение оспорвам изцяло. Представям съдебно удостоверение от ДСИ на РС Карнобат,  от което е видно, че бившия ми съпруг е образувал изпълнително дело №217/2015 година срещу мен, по отношение режима на лични отношения с дъщеря ни. Представям договор за разплащателна сметка в левове от 11.12.2000 година между мен и банка ДСК, с който се установява, че в действителност съм имала парични средства и се опровергават  наведените предположения в ревизионния доклад и ревизионния акт, че имам нулево салдо към 01.01.2009 година и декларация за  данъчна регистрация като ЕТ. Представям с препис за ответената страна.

ГЛ.Ю.К.И.- Удостоверението от ДСИ, в каква връзка се представя?

АДВ.С.- Че има заведени дела между мен и бившия ми съпруг и той декларира  неверни обстоятелства, че и аз съм плащала имоти по време на брака и именно за това ревизиращия екип е получил нулево салдо като парична наличност в брой към 01.01.2009 година.

ГЛ.Ю.К.И. - Да се приемат като считам, че са неотносими към предмета на спора. Доказателствата нямат отношение към това  какво твърди съпруга в декларацията,  която се съдържа по делото  и касае имуществени отношения между тях двамата. Договор за разплащатела сметка от 2000 година не опровергава факти от 2009 година. Лицето, че е регистрирано  като ЕТ не се оспорва и не ми ясно какво отношение има към предмета на делото. Да се  ценят наред с останалите доказателства.

Съдът намира, че представените в днешното съдебно заседание  писмени доказателства са относими към предмета  на разглеждане на настоящето производство, поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА  по делото предстадвените в днешното съдебно заседание писмени доказателства, а именно: Удостоверение изх.№ 4452/05.06.2017 година на  ДСИ при РС-Карнобат; договор за разплащателна сметка в левова от 11.12.2000 година, декларация за данъчна регистрация вх.№531/27.11.2000 година.

АДВ.С. - Към настоящият момент нямам други доказателствени искания.

ГЛ.Ю.К.И. - Аз също нямам доказателствени искания към настоящия момент.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 09.10.2017 година от 11:00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: