ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 23.10.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и трети октомври                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1130 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.Б.С., редовно уведомен, се явява лично.

 

          ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС, редовно уведомен, не се явява. Изпраща за представител ю.к.Ж., редовно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице С.  В.А.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

АДВ. С. : Да се даде ход на делото.

          Ю.К.Ж.: Да се даде ход на делото.

                  

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                   

 О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило допълнително  заключение на допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 10809/13.10.2017 година т.е. в установения 7-дневен срок по чл.199 от ГПК.

 

          Съдът докладва, че по делото с входящ № 10790/12.10.2017 година е  постъпило заявление от В.Т.С., с което уведомява съдебния състав, че не разполага с платежен и/или банков документ за извършеното банково плащане, тъй като след справка от негова страна в кантората на нотариус Кожухаров и банкова институция са го уведомили,че срока за съхранение на тези документи е изтекъл. Заявява, че такова плащане е извършено на съответната дата към него от г-н Т.Б..

                СТРАНИТЕ- Да се изслуша вещото лице.

          Съдът пристъпва към изслушване на вещото лице С.А., със снета по делото самоличност.

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.- Представила съм заключение, което поддържам, като искам да кажа, че не съм променила общия сбор. Резултата по таблиците е верен- на лист №6  цифрата общо приходи е 88 210.34 лева, вместо посочената като общо приходи- 92 326.09 лева.

Ю.К.Ж.- Нямам въпроси, поддържам това, което казах в предходното съдебно заседание.

ВЪПРОС НА АДВ.С.- В таблицата към въпрос 3.2, в общо приходи каква остава цифрата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. - И в двете таблици не е променен общия сбор. В таблица 3.2 общия сбор  на лист №7 от заключението в таблицата общо приходи сумата 107 326.09 лв  да се чете 103 210.34 лева.

СТРАНИТЕ- Да се  приеме заключението на вещото лице С.А..

Съдът след изслушване на вещото лице и  становищата на страните

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА изготвената  съдебно-счетоводна експертиза  от С.В.А..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице  възнаграждение в размер на 500.00 /петстотин/ лева  от внесения по делото депозит, съобразно представената справка дакларация.

 

АДВ.С.-Представям списък на разноските. Нямам други искания.

Ю.К.Ж.- Така представените писмени обяснение на В.С. не са годни доказателствени средства.

АДВ.С.- Тогава моля, да се призове  като свидетел лицето В.С., за да устоновим дали има плащане от мен за въпросния имот.

Ю.К.Ж.- По реда на ГПК не знам дали е допустимо, защото в нотариалния акт пише, че плащането  е по банков път.

АДВ.С.- Относно плащането, той има стойност на частен свидетелстващ документ. Може да бъде вярно или невярно, така че е допустимо да се разпита сведетеля, за да  се установи не колко е плащането, а от кой е извършил плащането. Не може да се прилага клаузата над 5000 лева, не искам да се установява какъв  е размера и дали е платено, а дали аз съм платила за този имот.

Ю.К.Ж.- В конкретният случай като плащане на  Т.Байчев  и на г-жа С. са взети, че са платен по ½ - ние оспорваме, че тя няма  участие в това плащане. Изследвано е и има доказателства. В предното заседание заявих, че е влязал в сила акта и той не го обжалва.

АДВ.С.- Аз поддържам искането да бъде призован В.С.. Без размера да се установява, а само дали аз съм извършила плащането за този имот.

Съдът намира, че направеното искане от жалбоподателя е допустимо, предвид посочените факти и обстоятелства, които ще се установят с разпита на свидетеля В.С., поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит свидетеля В.С..

ОТЛАГА и НАСРОЧВА за 11.12. 2017 година от 11:40 часа, за която дата  и час да бъде призован допуснатия свидетел В.С..

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: