ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 11.12.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  единадесети декември                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1130 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.Б.С., редовно уведомен, се явява лично.

          ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС, редовно уведомен, не се явява. Изпраща за представител ю.к.Ж., редовно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Явява се свидетелят В.Т.С..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

          Ю.К.Ж.: Да се даде ход на делото.

          Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                   

 О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Съдът докладва, че по делото е постъпила молба вх.№ 12580/23.11.2017 година от жалбоподателя по делото Я.Б.С., с която същата изразява становище по същество.

          АДВ.С.: Поддържам молбата. Моля да се изслуша свидетеля.

Ю.К.Ж.: Не възразявам да се изслуша свидетеля.

Съдът пристъпи към изслушване на свидетеля, като сне самоличността му както следва:

В.Т.С.: ЕГН**********, българин, български гражданин, с висше образованине. Без родство или особени отношения със страните по делото.

Предупреден за наказателната отговорност  по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

ВЪПРОС НА АДВ.С.: Спомняте ли си за продажбата на един Ваш магазин, находящ се на ул.“Алекснадровска“№111, кой тогава извърши плащането, извърших ли аз плащането?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Помня млад мъж от гр.Карнобат и моята посредничка Б.. Беше през зимата на 2008 г. отидохме  в салона на „Булбанк“, аз платих на посредничката като й дадох 1000 лв и останалите внесох в банката. Парите ми ги дадоха в брой. Ходих при К.,  но ми казаха, че архива се пази 5 години. Ходих в банката, но може би и там нещо се губи. Аз внесох парите. Млад мъж, бяха семейство, но помня млад мъж. Жена нямаше. Жена не помня.

ВЪПРОС НА Ю.К.Ж.: Парите наведнъж ли ги дадоха?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Да, наведнъж. Законът е бил тогава  такъв, не мога да представя документ. И в банката не ми дадоха.

ВЪПРОС НА Ю.К.Ж.: Въпросът е мъжът, наведнъж ли Ви даде парите.

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Да, наведнъж, но не при нотариуса, не ми даде документ. Парите ги получих, беше зима, навън имаше лед.

ВЪПРОС НА Ю.К.Ж.: Дали мъжа после се яви при нотариуса?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Да, спомням си, че този мъж даде парите, но дали преди сделката при нотариуса или след това, не си спомням.

ВЪПРОС НА АДВ.С.: Той ли беше купувача на магазина?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Да ,

АДВ.С.: Той ли се разписа?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Да, той беше млад мъж. Не помня дали имаше жена при нотариуса.

АДВ.С.: Нямам други въпроси към свидетеля. Нямам повече доказателствени искания.

Ю.К.Ж.: Аз също нямам повече въпроси към свидетеля. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ.С.: Уважаеми господин съдия, моля да ми предоставите срок за писмена защита. Поддържам жалбата и молбата, която съм депозирала. Представала съм списък на разноските и моля за срок за писмени бележки по делото.

Ю.К.Ж.: Оспорвам жалбата като неснователна. Считам, че следва да бъде отхвърлена в частта, с която е потвърден ревизиония акт. Ако съда прецени, че е налице това възражение, съгласно чл.160, ал.4 от ДОПК да се признесе по законосъобразността. Тази промяна по ДОПК е от тази година и считам, че няма основание молбата на жалбоподателя. Моля за възнаграждение в размер на 300 лв. Ще представя писмени бележки в указан от Вас срок.

Съдът определи 7 дневен срок за писмени бележки на страните по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11: 24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: