ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 09.10.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  девети октомври                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1130 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.Б.С., редовно и своевременно призован, се явява лично.

 

          ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС, редовно и своевременно призован, не се явява. Изпраща за представител ю.к.Ж., редовно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице С.  В.А.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

АДВ. С. : Да се даде ход на делото.

          Ю.К.Ж.: Да се даде ход на делото.

                  

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                   

 О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 10282/29.09.2017 година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

АДВ.С.- Моля, да не се изслушва и да не се приема експертизата, тъй като вещото лице не е отговорило  на задача №2, т. 2.1 и т.2.2 и задача №3. По задача №2 сменени са таблиците и отговорите  на задачата-  точки 2.1 и 2.2. Таблицата към въпрос №2 не следва да съдържа корекции извършени с решението на директора на ОДОП Бургас. Резултатите с корекции на директора на ОДОП е въпрос №2.2, от там и отговорите на въпросите се променят. Таблицата по въпрос №2 трябва да е на мястото на т.2.2 и съответно отговорите на въпросите. По задача №3  е допусната от моя страна очевидна фактическа грешка в молбата със задачата. Имала съм предвид парични средства в брой към 01.01.2014 година. Задача №3 е аналогична за 2012 г., само че задача №3 касае 2014 година. Това е очевадно, че е очевидна фактическа грешка, която е забелязана от вещото лице и следваше да сигнализира съда. Моля, съдът  да  укаже на вещото лице да отговори на №2, т.2.1 и т.2.2, както да допусне поправка на очевидна фактическа грешка в поставената задача №3, като се има предвид  следното: грешното записване е „парични средства  в брой към 2012 година“, а  вярното „към 01.01.2014 година“  и да укаже на вещото лице да извърши задача №3 , т.3.1 и т.3.2 след допусната поправка на очевадна фактическа грешка. Моля да не изслушва вещото лице и да не се приема заключението.

Ю.К.Ж.-  По отношение на въпрос №3 предоставям на съда. Относно въпрос №2 жалбоподателката също е права, но вещото лице е разменило таблиците и отговора, койтосе съдържа във въпрос №2 касае  това, което е отменено с решението на директора. Отговор на въпрос №2.2 е резултат  без да е взето предвид това решение.

Съдът намира, че следва да изслуша вещото лице С.А. по така изготвеното заключение, както и с оглед изразените становища от процесуалните представители на страните, поради което

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице, както следва:

С.В.А.- На 53 години, българка, български гражданин, неосъждана, с висше икономическо образование, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

                ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-  По начина, по който съм разбрала въпросите съм го поместила в таблиците. По въпроса №2 и №2.2 да бъдат разменени, но математически е правилно изчислено. По отношение на въпрос №3, ако  действително жалбоподателя  не е имал предвид наличните парични средства към 01.01.2012 година, то резултата по въроса №3 ще бъде  не посоченият от мен в таблица на лист №6, а ще бъде 383.61 лева и ще представлява превишение на получените доходи над извършените разходи. По същия начин ако от таблицата по въпрос №3.2 се елиминира началното салдо към 01.01.2012 година, което е в размер на 4115.75 лева,  то тогава крайното салдо просто ще се намали с тази сума, като в този случай също ще липсва недостиг на парични средства към 31.12.2014 година- резултат ще бъде 15 383.61 лева. И в двата случая махаме началното салдо. Аз  нямам право да коригирам волята,  без да знам какво се цели.

ВЪПРОС НА АДВ.С.- Стана ми ясен отговора на въпрос №3. Към задачите на въпроси № 2,№ 2.1 и №2.2 – не ми стана ясно какъв е отговора на вещото лице.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. - Резултатът като изчисления математически ще остане същия, така както е посочен в таблицата в отговора на въпрос №2 и така като е посочен в таблцата на  въпроса №2.2, но  при размяна на техните места. № 2.2 става №2, а №2 става №2.2. В едната таблица   е взета предвид корекцията, която е извършена с решението  на Директора на ОДОП /в таблицата за размера на приходите/, а другата е без тази корекция.

ВЪПРОС НА АДВ.С.-  Отговорите се променят, така както  се променят и таблиците ли?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. - Да, разбира се.

Ю.К.Ж.- На отговор на въпрос №3, като сте направила таблицата сте включила  началното салдо  към 2012г., така и превишението към 31.12.2014 год. Считам, че това което посочихте  като корекция няма да остане пак превишение,  а ще има недостиг. В това превишение, което сте установили не участва само 4115.85 лв.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. -  Въпросът е грешен само към началното салдо.

ВЪПРОС НА Ю.К.Ж.- На стр.3, когато сте отговорила на въпрос №2: „За 2010 г. в ревизионния акт са установени разполагаеми парични средства…“ Технически този термин е определен в акта или с друг термин?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.- Нямам спомен какъв израз е употребен в ревизиония акт. При всечки случаи става дума за превишение на приходите над разходите.

Ю.К.Ж. -  Нямам забележки по отношение на техническите изсчисленя в заключението на вещото лице. Да се приеме експертизата.

АДВ.С. - Да не се приеме. Тези уточнения следваше да са в писмен вид.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. - ще ми бъде необходимо кратко време да изготвя   в писмен вид това което изразих  в дн.с.з.

Съдът намира, че следва да бъде дадена възможност на вещото лице да изготви допълнително заключение, във връзка с поставените от  процесуалния представител на жалбоподателя  уточняващи въпроси, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на вещото лице С.В.А. в срок не по-късно от 7 дни преди следващото съдебно заседание да отговори на въпросите, поставени от процесуалния представител на жалбоподателя.

АДВ.С.- Във връзка с изисканите документи от трето неучастващо по делото лице В.С., който не  е представил, моля съда да изиска същите отново, тъй като аз искам да се ползвам и същите са от съществено значение за фактите и обстоятелствата по делото. Във връзка  с определение на съда №2120/28.09.2017 година, в което е посочено, че Ц.Г.Р.е главен инспектор по приходите на ТД на НАП- Бургас,  аз твърдя, че е в ТД на НАП София. Моля съдът да задължи процесуалния представител на ответната страна да отговори дали лицето е служител на НАП София или НАП Бургас. Тъй като за Ц.Р.е представено писмо на „Борика“ за КЕП, от представените удостоверения е видно, че притежа КЕП от 07.06.2016 година. Моля за по- предходен период  преди 07.06.16 година да представят доказателства за нейната  компететност.

Ю.К.Ж.- Никога не сме твърдяли, че Ц.Р.е служител на НАП Бургас, тя е на тази длъжност в НАП-София. В определението на съда е техническа грешка  изписаното, че тя е служител на ТД на НАП Бургас. Относно  искането да  се представи КЕП за по-ранна дата. Ц.Р.е подписала ревизиониня доклад, който е с дата 04.11.2016 година. Аз съм предствила, че към тази дата тя притежава  електронен подпис и има право да подписва. Ако съдът ме задължи. Съгласно  наше писмо до доставчика на КЕП „Борика“ АД, същата е представила два  подписа с правото на лицето да подписва са КЕП, две удостоверения по чл.24 на хартиен носител от Закона за електронните документи и електронния подпис. Моля  жалбоподателя да уточни защо е необходимо с  по-ранна дата.

АДВ.С.- В хода на ревизията има подписани и други документи от преди 07.06.2016 година, по време на извършването на ревизията.

Ю.К.Ж.- Съдебната практика е представяне на  удостоверение за подписване на ЗВР, РД и РА. Това, което съм предствила като дати ги има по делото. Ако вие твърдите за други дати и други документи моля, да уточните за какво става въпрос. В предходното съдебно заседание  се яви гл.ю.к. И., съгласно указанията на съда бяхме задължени да представим РД и РА на бившия съпруг, същия не е обжалван и е влязъл в сила.

АДВ.С.-  Оттеглям искането си по отношение да се представи документ, за това къде е служител Ц.Р., тъй като по делото няма спор, че същата е служител на ТД на НАП София. По  отношение на електронния подпис,  има решения от преди 07.06.2016 година, подписани от нея.

Съдът намира за неоснователно искането на процесуалния представител на жалбоподателя по отношение на КЕП за инспектор Ц.Г.Р.с дата  по- рано от 07.06.2016 година, тъй като ревизионния акт е издаден след посочената дата, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

          НЕ УВАЖАВА искането да бъде задължена ответната страна да представи доказателства за притежаване на КЕП от дата преди 07.06.2016 година.

ДА СЕ ИЗИСКА отново от третото неучастващо по делото  лице В.С. да представи поисканите писмени документи, в три дневен срок от уведомяването му.

Съдът счита, че делото не е изяснено  от фактическа  страна, предвид необходимостта от събиране на допълнителни  доказателства, поради което

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.10.2017 година от 14:00 часа, за която дата и час страните вещото лице са редовно  уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: