Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 765             Година 19.04.2018        Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХVІ-ти състав, на двадесет и втори март две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ:  1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                         2.Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря: Кристина Линова

Прокурор: Христо Колев

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно административно дело номер 112 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.185 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Бургас против Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Царево,  неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Царево (Правилника), приет с решение по протокол № 2/03.12.2015г. на Общински съвет – Царево. Иска се отмяна на подзаконовия нормативен акт, като протестиращият прокурор възразява, че при приемане му са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, визирани в разпоредбата на чл.26, ал.2 от ЗНА. В условията на евентуалност се протестира на самостоятелно основание чл.13, ал.1, т.3.1 от Правилника, като се излагат доводи за незаконосъобразност на разпоредбата поради противоречие с нормативен акт от по-висока степен. Прави искане за отмяна на Правилника и да се присъдят направените разноски.

Ответникът – Общински съвет Царево, чрез процесуалния си представител, оспорва протеста.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

С решение по т.2 от протокол № 1/05.11.2015г. (л.21 от делото) на заседание на Общински съвет Царево, е избрана временна комисия за изработване на проект за Правилник за работа на общинския съвет и постоянните комисии към него.

С решение по т.1 от протокол № 2/03.12.2015г. (л.27 от делото) на заседание на Общински съвет Царево, с мнозинство от 9 гласа „за“ от общо 12 присъстващи общински съветници, е взето решение, с което на основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) е приет Правилника.

С протест вх.№ 357/11.01.2018г. подаден от Христо Колев  – прокурор при Окръжна прокуратура Бургас, е оспорен Правилника.

С докладна записка вх.№ 588/29.01.2018г. (л.55 от делото) от председателя на Общински съвет Царево е внесено предложение за отмяна на оспорения  чл.13, ал.1, т.3.1 от Правилника.

С решение по т.18 от протокол № 21/20.03.2018г. (л.66 от делото) на заседание на Общински съвет Царево с мнозинство от 13 гласа „за“ от общо 13 присъстващи общински съветници, е взето решение, с което на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, вр. чл.8 и чл.26 от ЗНА, вр. чл.77 от АПК е отменена разпоредбата на чл.13, ал.1, т.3.1 от Правилника.

Правилникът е подзаконов нормативен акт, чието оспорване пред съда е регламентирано в дял трети, раздел ІІІ чл.185-194 от АПК.

В частта, с която е оспорена разпоредбата на чл.13, ал.1, т.3.1 от Правилника, протестът е процесуално недопустим и следва да бъде оставен без разглеждане, а производството по делото прекратено, тъй като отмяната на оспорения текст на нормативния акт обуславя отпадане на правния интерес на оспорващия, доколкото тази разпоредба, в редакцията към момента на образуване на съдебното производство, вече не е действаща и не съществува. С оглед на изложеното, следва да се приеме, че е налице отрицателна предпоставка за воденето на настоящото производство в посочената част, тъй като оспорената разпоредба е отменена с решение на Общински съвет Царево и за оспорващия е отпаднал правния интерес от оспорването.

Протестът е процесуално допустим в останалата му част, като подаден от надлежна страна, имаща право и интерес от направеното оспорване, а разгледан по същество е неоснователен.

Съгласно чл.186, ал.1 от АПК, право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения, а съгласно ал.2 прокурорът може да подаде протест срещу акта.

Съгласно чл.187, ал.1 от АПК, упражняване на процесуалното право на протест в този случай не е обвързано с преклузивен срок.

Съгласно чл.168, ал. 1 от АПК, приложим в настоящото производство по силата на препращащата разпоредба на чл.196 от АПК, съдът не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващите, а е длъжен въз основа на представените от страните доказателства да провери законосъобразността на оспорените разпоредби на Правилника на всички основания по чл.146 от АПК.

Предмет на оспорване в настоящото съдебно производство е Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Царево,  неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Царево. 

Обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация са уредени със ЗМСМА, чиито разпоредби очертават правният статут и компетентността на общинския съвет. Като органи на местното самоуправление на територията на съответната община, общинските съвети, решават самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност. По силата на чл.76, ал.3 от АПК, във връзка с чл.7, ал.1 от ЗНА и с чл.21, ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на предоставените им правомощия, те са овластени да издават административни актове, включително и подзаконови нормативни актове под формата на правилници. Съгласно нормата на чл.21, ал.3 от ЗМСМА, общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Ето защо съдът приема, че Правилникът е издаден от компетентен орган.

Общинският съвет е колективен орган и за да е валидно взетото от него решение, заседанието следва да е проведено при участие на определения в ЗМСМА брой общински съветници и решението да е взето с необходимото мнозинство. Заседанието на Общински съвет Царево, на което е приет  Правилника е законно, тъй като на него са присъствали 12 от общо 13 общински съветници, видно от протокола от проведеното заседание. Решението е прието с мнозинство, а именно с 9 гласа “за”, тоест налице е необходимото мнозинство - повече от половината от присъстващите съветници, в съответствие с изискванията на чл.27, ал.3 от ЗМСМА.

Съдът не установи съществени нарушения на административно-производствените правила при приемане на правилника.

В раздел трети, глава пета, дял втори от АПК е предвиден реда за издаване на нормативни административни актове, като съгласно чл.79 от АПК нормативните административни актове се отменят, изменят и допълват с изрична разпоредба на последващ нормативен акт. Редът за издаване е посочен в чл.77 от АПК, според който компетентният орган издава нормативния административен акт, след като обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения, като в чл.80 от АПК е предвидено субсидиарното прилагане на ЗНА за неуредените въпроси.

Съгласно разпоредбата на чл.26 от ЗНА (редакция ДВ бр.46/12.06.2007г., действала към момента на приемане на Правилника), изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност, а според ал.2 преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.

В конкретния случай по делото са представени доказателства, видно от които проектът на оспорения Правилник е бил публикуван на интернет страницата на община Царево на 18.11.2015г., като решението за приемането му е взето на 03.12.2015г., т.е. именно 14 дни след публикуването на проекта, като по този начин заинтересованите лица са имали възможността да се запознаят със съдържанието на нормите, да изразят становища и да направят евентуално предложения по тяхното изменение  В този смисъл, съдът счита, че са спазени изискванията на чл.26 от ЗНА.

По изложените съображения, съдът намира, че протеста, подаден от прокурор при Окръжна прокуратура Бургас против Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Царево,  неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Царево следва да бъде отхвърлен като неоснователен.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.193, ал.1 от АПК, Административен съд Бургас, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на Христо Колев – прокурор при Окръжна прокуратура гр.Бургас в частта, с която е оспорен чл.13, ал.1, т.3.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Царево, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Царево, приет с решение по т.1 от протокол № 2/03.12.2015г. на Общински съвет Царево, като ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 112 по описа за 2018г. на Административен Бургас, в тази му част.

ОТХВЪРЛЯ протеста на Христо Колев – прокурор при Окръжна прокуратура гр.Бургас против Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Царево, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Царево.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

РЕШЕНИЕТО да се обнародва по реда на чл.194 от АПК, при неподаване на касационни жалби или протест или ако те са отхвърлени.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ:1.

                           

 

                                                                                                      2.