ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 22.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХVІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори март                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Кристина Линова

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Даниела Драгнева

Административно дело номер 112 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11:53 часа се явиха:

 

ПРОТЕСТИРАЩАТА Окръжна прокуратура гр.Бургас, редовно призована, се представлява  от прокурор Колев.

 

ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЦАРЕВО, редовно призован, се представлява лично от неговият председател г-н С..

 

По хода на делото:

 

         ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ: Нямам възражения по хода на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва протест от Окръжна прокуратура гр.Бургас

 

         ПРОКУРОРЪТ: Поддържам подадения протест както в неговата цялост, така и на самостоятелно основание по отношение на изрично протестираните незаконосъобразни норми на чл.13, ал.1, т.3,1 от Правилника.

 

ОТВЕТНИКЪТ: По отношение на конкретната разпоредба на т.3.1. на чл.13, ал.1 от нашия Правилник, представям Решение № 351 от Протокол №  21/20.03.2018г., с който тази оспорвана точка е отменена.

По отношение на оспорването в цялост на нашия Правилник, недоумявам, тъй като в сайта на общината са качени проектите и не малко преглеждания има. Твърдя, че процедурата е спазена, тъй като проектът за Правилник е обявен в сайта на общината, изминали са 14 дни, през които той е престоял на сайта и респективно на следващото заседание на общинския съвет същият този Правилник е приет. За това свидетелства и кореспонденцията, която съм изпратил на съда.

В тази връзка, всеки, който желае би могъл да направи справка на сайта на общината, където има специална „икона“ за Общинския съвет с приетите наредби, проектите на наредби и правилници. Считам, че просто не е бил открит от представителя на окръжната прокуратура и затова е направено това искане.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приеме като доказателство представеното днес решение на Общински съвет - Царево.

С оглед представеното в днешно съдебно заседание писмено доказателство - решение за отмяна на чл.13, ал.1, т.3.1 от Правилника, leé липсва на предмет на оспорване, тъй като е отменена от общинския съвет.

Следва да се постанови решение, с което да се прекрати производството в тази част.

По отношение на първото искане – оспорване на Правилника в цялост, считам, че са налице основанията.

Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените от протестиращата прокуратура писмени доказателства, както и тези, изпратени от Общински съвет - Царево, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с приемането на обжалвания Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Царево, приет с решение по Протокол № 2/03.12.2015г. на Общински съвет – Царево, както и представеното в днешно съдебно заседание от председателя на Общински съвет гр.Царево писмено доказателство, представляващо Протокол № 21 от проведено на 20.03.2018г. заседание на общинския съвет.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество.

 

 

 

ПРОКУРОРЪТ: От събраните по делото доказателства е установено, че Общински съвет – Царево е качил проекта на Правилника на сайта на общината на 18.11.2015г., но същият е качен в Секция „Проекти за Наредби“. Съгласно броенето на сроковете, 14-дневният срок от обявяването е изтекъл на 02.12. На следващия ден, непосредствено след този срок е приет на заседание на общинския съвет. В настоящия случай считаме, че изключително формално е спазен този 14-дневен срок, като тази негова формалност противоречи на принципа въведен в АПК, а именно за предвидимост, откритост и съгласуваност, като в случая на общинските съветници проектът е бил раздаден още на 25.11. Т.е. от този момент Общинският съвет не е взел остатъка от периода, който следва да бъде задължително даден.

Приемането му в първия ден след формалното изтичане на срока, не може да се приеме за спазване на този принцип. Още повече, че Правилникът е качен в секция, което прави откриването му изключително трудно, да не кажем невъзможно. Касае се за Правилник, а не за Наредба. Публикуването по този начин не води до спазване на принципа за откритост и публичност. Приемането му в първия възможен ден само формално води до спазване на правилата на АПК, още повече че няма качени мотиви, от които да е видно какви са съжденията, мотивите за приемането му. Изключително много са бързали да го приемат, за което говори цялата административна преписка. Поради което считам, че е налице нарушение на чл.26 от ЗНА, тъй като изключително формално извън духа на закона е приет този Правилник.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Не споделям становището на представителя на Окръжна прокуратура по причина изтъкнатите аргументи за неспазване разпоредбите на чл.26 от ЗНА. Считам, че 14-дневният срок е спазен. Правилникът на Общинския съвет е бил качен на сайта на Общината и всеки един, който е могъл и желаел да се запознае с неговото съдържание е могъл да стори това. В подкрепа на тезата си ще си позволя да обърна внимание, че същият този Правилник беше изменен на заседание на Общински съвет, имаше проекти и по него. И това може да се види от представеният протокол, с който е приет.

По отношение на аргумента, че липсвали мотиви, държа да подчертая, че е сформирана нарочна комисия, която е изработила въпросният правилник и какъв по-голям мотив от бързото приемане на правилника се явява и желанието за бързо навлизане в работата и изпълнението на вменените на общинския съвет задължения.

На следващо място искам да подчертая, че този Правилник по съдържание, смея да твърдя, че почти на 98%  припокрива съдържанието на Правилника, по който сме действали през мандат 2011-2015г. Това е допълнителен аргумент, с който считам, че следва да бъде оборена тезата на Бургаска окръжна прокуратура, че видиш ли, не е спазена разпоредбата на чл.26 от ЗНА.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок след съвещание.

        

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 12.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: