Р Е Ш Е Н И Е

 

         368                                     07.03.2017г.                                   гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на девети февруари, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2. ВАНИНА КОЛЕВА

секретар:  С.А.

прокурор: Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КНАХ дело № 112 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от Митница, гр. Бургас, против решение № 1883/13.12.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 4916 по описа за 2016 година на Районен съд гр.Бургас. С решението е отменено наказателно постановление (НП) № 776 от 05.08.2016г., издадено от Началника на Митница Бургас, с която на „ПИК-КО“ АД, за нарушение на чл. 234, ал.1, т.1 от Закона за митниците /ЗМ/, на основание чл. 234, ал.2, т.1 от ЗМ е наложена имуществена санкция в размер на 20478,60 лева, представляваща 100 % от размера на избегнатите държавни вземания.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на отмененото с него наказателно постановление. Счита се, че са допуснати нарушения на материалния закон. Посочва се, че допустимостта на доклада в административното производство е призната изрично с чл.9, § 2 от Регламент № 1073/1999г. и че той е доказателство от групата на официални писмени документи.

В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът по касацията – „ПИК-КО“ АД, редовно и своевременно уведомен, се представлява от упълномощен представител. По делото е представено становище от процесуален представител, който оспорва жалбата.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява основателна поради следните съображения:

Настоящия съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК.

В чл.127 от НПК е уредена доказателствената стойност на докладите на ОЛАФ, като тази разпоредба ги определя като писмени доказателствени средства, а съгласно чл.84 ЗАНН, в производството пред съда по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления, се прилагат именно разпоредбите на НПК. Следователно се налага изводът, че след като в случая, окончателният доклад на ОЛАФ е изготвен от длъжностни лица, в резултат на разследване, възложено в правомощията на Комисията, то същият представлява и има силата на официален документ, като доказателствената му сила следва да се преценява с оглед на останалите доказателства, събрани по делото. Докладът, видно от съдържанието на същия удостоверява извършване на действия по разследване относно произхода на процесната стока и същевременно възпроизвежда установени в същата насока фактически данни по смисъла на чл.104 и чл.105 от НПК, поради което представлява както пряко, така и достатъчно доказателствено средство за произхода на лимонената киселина, която е внесена.

Това доказателствено средство, настоящият състав на съда намира, че не е оборено в хода на процеса от противната страна, посредством провеждане на насрещно доказване и представяне на опровергаващи го доказателства, поради което според съда същото е годно да установи по несъмнен начин фактите относно произхода на процесната стока от Китайската народна република. Докладът на ОЛАФ влиза в противоречие с представения от търговеца сертификат за произход и разколебава неговата достоверност. При положение, че достоверността на сертификата за произход е сериозно разколебана от констатациите в доклада на ОЛАФ, тежестта на доказване, че този сертификат е бил издаден на базата на вярно представяне на фактите от страна на износителя, е върху дължащото митата лице . Видно от доклада на ОЛАФ, разследването е установило, че действащите антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/82 на Комисията върху вноса на лимонена киселина с произход от Китайската народна република, са били заобикаляни посредством претоварване на лимонена киселина през Малайзия. По-специално, в констатациите от разследването във връзка със заобикалянето на мерките не било установило наличието на действително производство на лимонена киселина в Малайзия и било установено едновременно увеличение на износа от КНР за Малайзия и на вноса от Малайзия за Съюза след приемане на антидъмпинговите мерки по отношение на вноса на лимонена киселина в ЕС от КНР. Като е приел, че докладът на ОЛАФ не е достатъчен за да се приеме, че търговеца е извършил нарушение на чл.234, ал.1, т.1 от ЗМ, първоинстанционният съд е постановил едно неправилно решение.

Настоящият съдебен състав намира, че не е допуснато нарушение на чл.18 от ЗАНН при издаване на НП. В обстоятелствената част на НП не са описани две деяния, а само едно – избягване заплащането на публични  държавни вземания.

По тези съображения административният съд намира, че нарушението е установено от събраните от районния съд доказателства. Съдебното решение като незаконосъобразно следва да бъде отменено и вместо това да бъде потвърдено наказателното постановление. При извършване на проверката за съответствие на НП с процесуалните правила, настоящият състав на съда не установи в хода на административно-наказателното производство да са допуснати съществени процесуални нарушения.

Поради изложеното, на основание чл. 221 и чл. 222 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение 1883/13.12.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 4916 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Бургас, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 776 от 05.08.2016г., издадено от Началника на Митница Бургас, с която на „ПИК-КО“ АД, за нарушение на чл.234, ал.1, т.1 от Закона за митниците /ЗМ/, на основание чл.234, ал.2, т.1 от ЗМ е наложена имуществена санкция в размер на 20478,60 лева, представляваща 100 % от размера на избегнатите държавни вземания.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: 1. 

          

     2.