Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  №1242

 

гр. Бургас, 04 юли  2014 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІІІ състав, в съдебно заседание на деветнадесети юни, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

       ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 112/2014 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от Председател на Държавна агенция за закрила на детето гр. София, против Решение №2372/27.11.2013 година, постановено по н.а.х.д. № 3863 по описа за 2013 година на Районен съд гр. Бургас. С решението е отменено наказателно постановление № РД-17-20/21.08.2013 г., издадено от Председател на Държавната агенция за закрила на детето, с което на „СКАТ ТВ” ООД, гр.Бургас, представлявано от В. С. С., е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева на основание чл. 45, ал. 12 от ЗЗД, за нарушение по чл. 11а, ал. 1 от ЗЗД.

Касаторът счита, че решението е постановено при неправилно приложение на материалния закон и излага аргументи в подкрепа на тази теза. Иска отмяна на съдебното решение и потвърждаване на наказателното постановление.

В съдебно заседание не се явява и не изпраща представител. Представя по делото писмено становище, с което поддържа касационната жалба и направените с нея, искания.

Ответникът по касационната жалба, чрез процесуалния си представител адвокат Иванов, намира оспорването за неоснователно. Излага и допълнителни аргументи за незаконосъобразност на постановлението, отменено с оспореното решение.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че решението на първата инстанция е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила, а касационната жалба – отхвърлена като неоснователна.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

С оспореното пред първоинстанционния съд наказателно постановление, „СКАТ ТВ” ООД е било санкционирано, за това че на 19.04.2013 г. в гр. Бургас, в емисия „Новини” в 19:00 часа е излъчило видеозапис, с който е разпространило сведения и данни за личността на две лица – М. Т. П. на 9 години и О. С. Н. на 9 години, като е посочено училището, в което те са ученици – СОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр.Бургас, без да е изискано и получено съгласието на родителите на децата. Наказващият орган е квалифицирал това деяние като нарушение по чл. 11а, ал.1 от Закона за закрила на детето.

Районният съд е преценил, че при издаване на наказателното постановление неправилно е бил приложен материалният закон. Посочил е, че с оспорения пред него акт са установени две отделни нарушения, а е наложено едно наказание. По този начин е допуснато нарушение на разпоредбата на чл.18 ЗАНН.

Настоящият състав на съда намира, че с оспореното съдебно решение правилно е приложен материалният закон. Наказващият орган е констатирал разгласяване на сведения за две деца без съгласието на техните родители или законни представители. Правилно първоинстанционният съд е приел, че разгласяването на сведения без съгласие на родителите за всяко едно от тези деца осъществява състава на отделно нарушение, за което е следвало да бъде наложена санкция.

Съдът намира за неоснователни възраженията на касатора, че данните са разпространени чрез излъчването на един репортаж, поради което следва да се приеме, че е налице едно единствено нарушение. Тази теза не може да бъде споделена, защото изпълнителното деяние на нарушението по чл. 45, ал. 12 от ЗЗД предвижда санкция тогава, когато в нарушение на разпоредбите на чл. 11а се разпространяват сведения и данни за личността на дете. Очевидно е, че използването на единствено число от законодателя при определяне на обекта, по отношение на който следва да се съблюдават конкретни правила, сочи без съмнение на воля да бъде санкционирано всяко едно поведение, извършено в противоречие с изискванията на закона по отношение на всяко едно дете, към което е насочено. В случая ответникът по касационната жалба не е санкциониран за това, че в нарушение на закона е излъчил определен репортаж така, че да се приеме, че е извършил едно нарушение, както твърди касаторът, а е бил санкциониран за това, че е разпространил данни за две деца без да е взел съгласието на родителите им.

По изложените съображения съдът намира, че оспореното съдебно решение не страда от пороци, които да предпоставят извод за отмяната му, поради което следва да бъде оставено в сила.

По изложените съображения и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2372/27.11.2013 година, постановено по н.а.х.д. № 3863 по описа за 2013 година на Районен съд гр. Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ: