ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 11.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети март                                               две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

КНАХ   дело    номер    112    по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  11.05 часа се явиха:

За касатора – „Сим ойл” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Б.

Ответникът по касационната жалба – Директор на Дирекция Обслужване ТД на НАП – Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Георгиев.

        

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ Б.– Нямам възражение да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОРЪТ – Нямам възражения. Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

         Постъпила е касационна жалба срещу решение на Районен съд гр. Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление съставено от ответника на касатора.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ Б. – Поддържам касационната жалбата и няма да соча нови доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата..

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Б. – Ще си позволя малко по обстойно да се изкажа, тъй като ми беше съобщено един ден по-късно, и за да не изтървем срока за обжалване, по тази причина подадохме жалбата много бланкетно. В своето решение Бургаския районен съд неправилно е изтълкувал основният аргумент, наведен в съдебно заседание, за опорочаване на административната процедура, като неправилно е приел, че не сочим никакви доказателства и не е коментирал многобройните писмени доказателства, представени в съдебно заседание, във връзка с този аргумент. По този начин, според нас е допуснато едно процесуално нарушение, което се надяваме да бъде изправено от касационната инстанция. Значи ние не сме възразявали, че административнонаказващия орган ни е наказал с две наказания за едно и също нарушение, а сме навели довод, че административнонаказващият орган е следвало при издаването на едни акт за установяване на административно нарушение съответно да приключи административнонаказателната преписка със едно общо наказателно постановление. Според трайната практика и според нас няма пречка  с общото наказателно постановление да ни се наложат толкова наказания, за толкова нарушения, за колкото е преценил административнонаказващият орган, че ние сме извършили. Вместо това издавайки две отделни наказателни постановления на основание на един акт, на практика административнонаказващият орган е разделил процедурата. Считаме, че това нарушение не може да бъде отстранено във фаза съдебен контрол. На второ място ще наведа довод, който не сме развивали в производството пред Районния съд, там сме го пропуснали, но считаме, че е съществено и нарушава правото на защита на доверителят ни и за което нарушение считаме, че би следвало Районния съд да го констатира по служебен път. Обръщам внимание на съда, че наказателното постановление е изведено със две дати, съответно с датата 13.05. и съответно датата 30.03.2009 г. и на втората дата 30 март 2009 г., обаче на нас, т.е. на моя доверител, е връчен акта за установяване на административно нарушение, от която дата за нас, съгласно чл. 44 от ЗАНН, е започнал да тече срокът за писмени възражения и доказателства, каквито не сме имали физическата възможност да представим, при положение, че АУАН е издаден на 30.03.2009 г. Лично, според мене, наказателното постановление е издадено на 30.03.2009 г., а е изходирано на 13.05. от деловодството на административния орган. От липсата обаче на мотиви, за нас не е ясно, защо почитаемият Районен съд приема една от двете дати, а именно 13.05., при съответствие с това приема, че липсва  нарушение при издаване на акта. Въпреки, че този аргумент не сме го въвеждали пред първа инстанция, би следвало Районния съд да извърши служебна проверка, или да изложи мотиви, поне мотиви, независимо дали приема една от двете дати.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна. Налице са съществени процесуални нарушения, както при съставяне на АУАН, така и при издаването на наказателното постановление. Има разминаване в датите на издаването на наказателното постановление и дата в горната част на АУАН, която е различна от дата в наказателното постановление. Считам, че не е спазен и тридневният срок, който се предоставя на нарушителя за внасяне на възражения. Ето защо намирам, че решението на Районния съд е неправилно и незаконосъобразно и следва да бъде отменено, и моля да поставите ново, с което да бъде отменено и наказателното постановление.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: